485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

pro časopis 

Odpadové fórum 12/2023

tištěná verze (pdf)

Tento článek si můžete také poslechnout

Nakládání s odpady dnes pro obce a města představuje klíčovou a komplexní problematiku. Efektivní nastavení systému odpadového hospodářství má významné dopady na životní prostředí, veřejné zdraví, celkovou kvalitu života obyvatel i na finanční rozpočet.

Obce a města se vzájemně inspirují, hle­dají inovativní řešení, snaží se najít vhodné cesty, jak optimalizovat náklady, a to právě nyní. V době, kdy inflace neslábne, ceny za služby v odpadovém sektoru stejně jako všude jinde rostou a k tomu ještě přibývá mnoho legislativních regulací, nová vládní konsolidační opatření atp. Celkové náklady za odpady v obcích a městech v současnos­ti představují i více než 30 % všech výdajů.

Příklady z praxe a inspirace, jak to fun­guje jinde, mohou často pomoci, ale rov­něž i uškodit. Ne všechno, co je zavedeno v menších obcích, lze aplikovat ve větších městech a obráceně. Stejně tak ne vždy se v našich podmínkách lze inspirovat něčím, co funguje v zahraničí.

Data o odpadech

Pro zvolení správného směru a smyslu­plné strategie jsou mj. nezbytná a zcela klíčová vlastní srozumitelná data o odpa­dech, porovnatelná v časových řadách. Je důležité je umět vztáhnout k jednotlivým ukazatelům, jako je např. počet obyvatel, velikost území, počet a typ nemovitostí na území obce, velikost svezeného objemu nebo svozové oblasti. Pokud zastupitelé měst a obcí nemají vlastní data, anebo jim zcela nerozumí, může mít nastavení nového nebo změna stávajícího systému odpadového hospodářství v obci neblahé následky.

Odpadové hospodářství v posledních letech kvůli legislativním změnám, cílům a zákazům z EU zažívá velmi bouřlivé ob­dobí. Na jednu stranu je to dobře, proto­že jen tak lze dosáhnout určitého rozvoje, na druhou stranu to pro zastupitele obcí a měst nyní znamená velmi těžkou situaci, ve které musí nastavit optimální systém pro nakládání s odpady tak, aby vše eko­nomicky i politicky zvládli.

Specializovaný software jako dobrý pomocník

Výše uvedená tvrzení si každý den uvě­domujeme a snažíme se pomáhat firmám a nově i obcím a městům při výkonu samo­správy. Více než 20 let budujeme specia­lizovaný informační systém pro odpadové hospodářství, ve kterém se snažíme pře­devším o to, aby bylo možné jednou za­daný údaj využít nejen pro plnění legisla­tivních povinností, ale i pro sestavování vlastních analýz a přehledů nebo třeba pro předvyplňování čtvrtletních výkazů v MS Excel pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM.

Náš informační systém ENVITA umí pomoci také při pokrytí provozních po­třeb např. obsluze sběrných dvorů a kom­postáren. Lze jej napojit na různé perife­rie, jako jsou váhy, semafory, čtečky RFID čipů nebo QR kódů, elektronické zámky, závory, čtečky občanských průkazů, pod­pisové tablety, platební terminály aj. To vše proto, aby se minimalizovala lidská práce a data nejen o odpadech vznikala co nejvíce automatizovaně.

Sdílení dat

Nově pracujeme na snadném propojení a sdílení dat o odpadech mezi původci (fir­my, obce, města) a oprávněnými osobami (svozové společnosti, provozovatelé výku­pen, skládek, třídicích linek atp.) prostřed­nictvím partnerských sestav a datových souborů. To by mělo umožnit právě obcím a městům elektronicky získávat cenná data v legislativou stanoveném rozsahu a čet­nosti nejen pro následné ohlašování do Integrovaného systému plnění ohlašova­cích povinností (ISPOP), ale i pro komplexní monitorování vývoje vlastního odpadové­ho hospodářství, sledování plnění stanove­ných cílů, vyhodnocování indikátorů podle metodiky Ministerstva životního prostředí (dále MŽP), vytváření zpráv o odpadovém hospodářství obce pro občany (dle povin­nosti vyplývající z § 60 odst. 4 zákona o od­padech č. 541/2020 Sb.), ale především pro budoucí plánování.

Řešení pro re-use centra

I předcházení vzniku odpadů je nedílnou součástí celého obecního systému pro na­kládání s odpady. Proto jsme v letošním roce vyrobili jednoduchý nástroj pro on-line inzerci věcí k opětovnému použití, které občané odkládají v re-use centrech, včetně následného prodeje (www.inisoft.cz/reuse). Tento nástroj je samozřejmě propojen s IS ENVITA. Tím je možné získat další cenné in­formace o množství opakovatelně využitel­ných předmětů, které se díky re-use centru nestaly odpadem. Taková data pak mohou být rovněž využita při vyhodnocení plnění stanovených cílů a indikátorů.

Multikomoditní sběr

S daty o odpadech samozřejmě úzce souvisí i jednotlivé procesy spojené se sběrem, svozem, tříděním a následným zpracováním. Zákon o odpadech umožnil obcím a městům v ustanovení § 59 odst. 2, aby tyto procesy mohly zjednodušit tím, že určité druhy komunálních odpadů (plasty, sklo, kovy) nemusí soustřeďovat odděle­ně, pokud tím nedojde s ohledem na dal­ší způsob nakládání k ohrožení možnosti provedení recyklace. Směs takových druhů odpadů je obecně označována jako multi­komodita. Po téměř roční diskuzi odborné veřejnosti s MŽP, které jsme se také účast­nili, se podařilo dojednat metodický návod (www.inisoft.cz/multikomodita), kterým je proces multikomoditního sběru popsán i z hlediska evidence a ohlašování. Tento finální návod je v praxi realizovatelný, lze podle něj optimalizovat svoz výše uvede­ných druhů komunálních odpadů. Do kon­ce roku 2023 upravíme IS ENVITA tak, aby umožňoval jednoduchý způsob evidence multikomodity a následný rozpočet na jednotlivé druhy odpadů pro účely ohlašování a sestavování výkazů pro AOS EKO-KOM podle požadavků uvedených ve zmíněném návodu.

Data – dobrý sluha, zlý pán

Stejně jako u známého pořekadla „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.“ lze s trochou nadsázky uvažovat také obecně o datech. Konkrétně data o odpadech z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH, www.isoh.cz) se často používají při nejrůz­nějších argumentacích, ale v mnoha přípa­dech se chybně interpretují a to pak může vést k nesprávným závěrům a rozhodnu­tím. Vždy je nutné zachovat určitý odstup, používat selský rozum a pragmaticky uva­žovat o rozsahu sbíraných a používaných in­formací. Velké množství údajů a dat nemusí být vždy zárukou jejich pravdivosti a správ­nosti. Proč je to důležité? Tak například od roku 2025 se povede průběžná evidence odpadů podle nových pravidel stanovených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Zejména pak ohlašování souhrnných údajů z této prů­běžné evidence (příloha č. 13, list č. 5, tabul­ky 1 až 14) bude pro obce a města mnoho­násobně náročnější, než jak tomu dosud je. Pro představu se bude jednat o cca 500 no­vých údajů, což bude znamenat velký ná­růst administrativy. Jsme přesvědčeni, že takový soubor informací nebude ohlašován korektně. Věříme, že MŽP v roce 2024 tento rozsah požadovaných dat přehodnotí, pří­slušnou legislativu upraví tak, aby se na ni mohl každý připravit, a především nebude zastupitelům měst a obcí přidělávat další práci. A pokud by se to nestalo, určitě v IS ENVITA vymyslíme schůdné řešení.

ENVITA Obec

V uplynulých letech jsme pořádali řadu legislativních školení pro obce a města, ve kterých jsme vysvětlovali nové povinnosti vyplývající z aktuální legislativy. Abychom pomohli s jejich plněním, sestavili jsme pro obce a města balíček modulů a funkcí v IS ENVITA. Pojmenovali jsme ho jako ENVITA Obec. Tento balíček jsme cenově zvýhodnili tak, aby byl dostupný i pro tu nejmenší obec. Uživatel balíčku získá kromě jiného v databázi IS ENVITA také kompletní Registr ekonomických subjektů, provozoven z Živnostenského rejstříku (www.rzp.cz), zařízení a obchodníků z Informačního systému odpadového hospodářství (www.isoh.cz) včetně možnosti vyhledání vhodného zařízení s platným povolením pro své odpady. Uvedené údaje v IS ENVITA navíc aktualizujeme každý měsíc.

Také se zabýváme telemetrickými systémy pro monitorování svozu a svezeného odpadu (www.odpady.cz). Opět i v této problematice platí, že nelze aplikovat stejný model ve všech obcích a městech, záleží i na technickém vybavení a řízení svozové oblasti.

Pro příští rok jsme vypsali nové prezenční i online semináře (www.inisoft.cz/skolení). Našim zákazníkům dokážeme pomoci i prostřednictvím služby externího ekologa, a to nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale ve všech složkách životního prostředí (viz www.inisoft.cz/poradenstvi). Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte i Vy.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné klidu a pohody, v roce 2024 pevné zdraví a hodně úspěchů. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT

Sdílejte tento článek: