485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023

Tento specializovaný program umožňuje všem organizacím, které nakládají s odpady (původci, oprávněné osoby), i poradenským firmám vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů), č. 352/2005 Sb. (elektroodpady), č. 352/2008 Sb. (autovraky). Ze zadaných údajů lze automaticky sestavit Roční hlášení o odpadech a odeslat do ISPOP (elektronicky v datovém formátu = datový standard MŽP = hlášení ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a to jednotlivě i hromadně. Zároveň lze z programu vytvářet výkazy pro ČSÚ i pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., jsou každá firma nebo podnikatel povinni vést průběžnou evidenci odpadů a při dosažení množství limitu 100 tun ostatních odpadu nebo 600 kg nebezpečných odpadů za rok odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady pro obce s rozšířenou působností (dále ORP) prostřednictvím systému ISPOP. Pro oprávněné osoby tato povinnost platí bez omezení limitů. Podobné výkazy o odpadech dále selektivně vyžaduje Český statistický úřad.

Průběžná evidence – ISPOP – Legislativa

Program vychází ze: Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., Zákona o IRZ a ISPOP č. 25/2008 Sb., Vyhlášek č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů, 383/2001 Sb., Přílohy č. 20, 22, 26, 27 a 29, č. 352/2005 Sb., Přílohy č. 8, č. 352/2008 Sb., Přílohy č. 3, 4 a 5.

Co program obsahuje?

Možnost vedení průběžné evidence odpadů při každém vzniku, zneškodnění nebo předání odpadu, automatickou generaci hlášení o produkci a nakládání s odpady, výkaz ODP 5-01 pro Český statistický úřad. Všechny výkazy a hlášení lze generovat v elektronické podobě (Datový standard MŽP). S úřady tak můžete komunikovat plně elektronicky. Program dále obsahuje ohlašovací (evidenční) listy přepravy nebezpečných odpadů, přepravní doklady (nákladní listy) dle ADR, hlášení o provozu zařízení, hlášení o převzetí autovraků, čtvrtletní výkazy separace a třídění pro autorizovanou společnost EKO-KOM a.s., identifikační listy nebezpečných odpadů, katalog odpadů, kódy nakládání s odpadem, číselníky ZÚJ a všechny další potřebné číselníky.

VÍTE, ŽE...

 • Každý podnikající subjekt musí vést průběžnou evidenci odpadů a archivovat ji nejméně po dobu 5 let.
 • Každý původce odpadu, který překročí zákonem stanovené limity produkce odpadů (tj. 600 kg nebezpečných odpadů a 100 t ostatních odpadů) musí odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady elektronicky prostřednictvím systému ISPOP.
 • Každá oprávněná osoba musí odevzdávat hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě do systému ISPOP bez ohledu na množství vyprodukovaných nebo převzatých odpadů.
 • Průběžná evidence odpadů se zpracovává za každou provozovnu nebo zařízení samostatně stejně tak jako za činnosti, při které vznikají odpady na různých správních obvodech ORP - např. stavební činnost (jednotlivé stavby), čištění, opravárenství.
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady se odevzdává vždy k 28. únoru následujícího roku elektronicky do systému ISPOP. Pomocí programu EVI 8 Obec toto hlášení ověřuje a zpracovává místně příslušný odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností (ORP, SOP).

Vzhled programu

Úvodní obrazovka

ISPOP hlášení o odpadech / nakládání s odpady / průběžná evidence odpadů

Adresář subjektů a kontaktů

EVI 8 – hlášení o odpadech v ISPOP / nakládání s odpady / průběžná evidence odpadů

Číselníky – Katalog odpadů

katalog odpadů

Průběžná evidence odpadů – editační formulář dávky odpadu

EVI 8 – hlášení o odpadech v ISPOP / nakládání s odpady / průběžná evidence odpadů

Základní přehled – Karta odpadů

EVI8 - karta odpadů

Příklad tiskového výstupu – Průběžná evidence odpadů

EVI 8 – průběžná evidence odpadů

Export dat včetně ukázky Centrální kontroly MŽP

EVI 8 – hlášení o odpadech v ISPOP - Centrální kontrola MŽP

EVI PROVOZ

Program EVI Provoz je určen firmám s jednou provozovnou (bez ohledu na to, zda se jedná o sídlo firmy dle obchodního rejstříku nebo o samostatnou provozovnu). Program umožňuje evidovat odpady pouze u jednoho subjektu (jedna evidence).

Základní funkčnost programu je popsána modulem Evidence odpadů, program lze dále rozšířit o další volitelné moduly.

Potřebujete-li evidovat za více provozoven (více evidencí) pod jedním IČO, pak zvolte program EVI Firma nebo EVI Komplet.

Cena od 4 490 Kč

EVI FIRMA

Program EVI Firma je určen pro firmu s více provozovnami (více evidencí). Program umožňuje evidovat odpady více provozoven jedné firmy (s jedním IČO). Základní verze programu umožňuje evidenci dvou provozoven (dvě evidence). Počet evidencí můžete volitelně rozšířit až do neomezené verze.

Základní funkčnost programu je popsána modulem Evidence odpadů, program lze dále rozšířit o další volitelné moduly.

Potřebujete-li evidovat odpady více firem s různým IČO, pak zvolte program EVI Komplet.

Cena od 6 490 Kč

EVI KOMPLET

Program EVI Komplet je určen pro firmy a podnikatele, kteří buď vedou evidenci odpadů komerčně pro jiné subjekty nebo pro firmy holdingového typu (s více IČO). Program tedy umožňuje evidovat odpady více subjektů s různými IČO. Základní verze programu umožňuje evidenci 2 subjektů nebo 2 provozoven (dvě evidence). Počet dalších evidencí (libovolných IČO či provozoven) můžete zvyšovat postupně až na neomezenou verzi programu (více než 15 IČO či evidencí).

Základní funkčnost programu je popsána modulem Evidence odpadů. Všechny typy programů je možno dále rozšířit o další volitelné moduly. Pokud už jste uživateli programu EVI 8, můžete jeho funkčnosti rozšířit na vyšší typ programu za zvýhodněné ceny, které Vám sdělí pracovníci obchodního oddělení.

Cena od 8 990 Kč

Evidence odpadů
 • číselníky (katalog odpadů, kódy nakládání, PSČ, ZÚJ, katastry, CZ-NACE, CZ-NUTS, a další...)
 • průběžná evidence odpadů
 • roční hlášení na ORP přes ISPOP
 • výkaz ODP 5-01 pro Český statistický úřad
 • uživatelské přehledy pro vlastní potřebu
 • exporty a importy (zálohy dat, předávání dat mezi provozovnami apod.)
 • přihrání dat ze skládek a jiných zařízení

Cena od 4 490,- Kč bez DPH

Autovraky
 • průběžná evidence autovraků
 • elektronická komunikace s MA ISOH
 • tisk potvrzení o převzetí autovraku
 • dodací listy, kupní smlouvy
 • zákonné hlášení o sběru a zpracování autovraků (příloha č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb.)
 • automatické generování záznamu o převzetí, popř. zneškodnění
 • provozní deník zařízení
 • evidence použitých dílů
 • tisk podkladů pro roční zprávu (příloha č. 5 vyhlášky č. 352/2008 Sb.) 
Elektroodpady
 • průběžná evidence elektroodpadů
 • roční hlášení  (příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
OLPNO – Evidence a ohlašování přepravy NO
 • elektronická evidence přepravy nebezpečných i ostatních odpadů (další informace)
 • jednoduchá tvorba ohlašovacích listů dle přílohy č. 26 vyhlášky 383/2001 Sb.
 • možnost snadného založení záznamu o přepravě na základě předem vytvořených šablon
 • propojení se systémem ISPOP – SEPNO = snadný způsob ohlášení a synchronizace údajů o přepravě
 • nezávislost agendy na okamžité dostupnosti systému ISPOP
 • hlídání lhůt a termínů ohlášení, případné změny, potvrzení
 • načtení ohlášených údajů z ISPOP – SEPNO
 • hromadné stažení (synchronizace) všech dotčených ohlášených přeprav z ISPOP (SEPNO)
 • rozlišení modulu na původce a oprávněné osoby
 • vytváření průběžné evidence odpadů z jednotlivých OLPNO i hromadně (s modulem Hromadné operace)
 • možnost vyplnění a tisku Přepravního dokladu podle ADR Dohody s UN kódy atp.
 • velké množství kontrolních funkcí (na lhůty, na soulad mezi ohlášenými údaji v přepravě a průběžnou evidencí odpadů)
 • rychlost editace, intuitivní a snadné ovládání, výhody desktopového řešení
 • nadstavbové funkce usnadňující práci a přechod na nové procesy
 • zaručený vývoj a změny na základě většinových požadavků od uživatelů
 • Návod na používání modulu OLPNO

Mějte svá data u sebe a pod kontrolou!

Fakturace
 • tvorba faktur s využitím kompletního katalogu odpadů a ceníku
 • následná evidence přijaté platby
Hromadné operace
 • úprava více záznamů najednou
 • hromadná generace průběžné evidence partnerským organizacím
 • rozšířené slučování subjektů
 • hromadný převod zůstatků do nového roku
 • hromadné vytvoření dávek z rozdílů
 • hromadné zpětné generování párové dávky
 • hromadný přesun nebo kopie označených odpadů
 • mnoho dalších funkcí
 • více o tomto modulu zde
ILNO – Identifikační listy nebezpečných odpadů
 • 1 000 předdefinovaných šablon identifikačních listů (více informací o modulu zde: ILNO)
 • šablony jsou navázány na UN číslo definované dle mezinárodní dohody ADR
 • označení sběrového prostředku – štítky různých velikostí
 • obsah listů je možné libovolně upravovat
 • tvorba nových listů s využitím těch stávajících
 • zakoupit jej můžete i samostatně bez nutnosti pořízení základního modulu
SQL Přehledy
 • libovolný SQL dotaz prostřednictvím uživatelsky komfortních formulářů speciálního generátoru nebo pomocí znalosti jazyka SQL
 • převod výsledného přehledu do aplikací MS Word, MS Excel, OO Writer, OO Calc nebo do textového souboru pro další využití
 • dokonalý přehled o Vašich odpadech
 • exporty do MS Excel napříč celým programem EVI 8
Výkazy EKO-KOM
 • automatická tvorba (vyplnění) čtvrtletních výkazů o odpadech pro společnost EKO-KOM
 • pouze pro obce nebo svozové firmy
Zpětný odběr elektrozařízení
 • evidence zpětně odebraných elektrozařízení 
 • tisku potvrzení o převzetí
Zpětný odběr použitých výrobků
 • průběžné vedení zpětného odběru použitých výrobků v rozsahu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
 • tisk potvrzení o převzetí
 • průběžný přehled zpětně odebraných použitých výrobků za nastavené období
ZPO/PIO – Základní popis odpadu / Písemné informace o odpadu
 • formulář Písemné informace o odpadu dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, § 4 odst. 3
 • formuláře Základního popisu odpadů
 • přehledné členění do kapitol dle legislativy
 • zjednodušená varianta (1 strana) nebo úplná varianta (2 strany) pro odpady předávané na skládky
 • tisk „informací o odpadu“ podle aktuálního znění vyhlášky 383/2001 Sb.
 • kopie již vytvořeného ZPO
 • hromadný tisk ZPO dle označených subjektů nebo provozoven
 • tisk nevyplněného ZPO nebo s vyplněným subjektem
IRZ - Integrovaný registr znečišťování
 • evidence odpadů pro IRZ provozovny
 • hlášení IRZ za přenosy odpadů podle zákona č.25/2008 Sb.
Provozní celky
 • evidence odpadů nad rozvětvenou strukturou subjektů
 • podrobnější pohled na pohyb a evidenci odpadů v rámci provozního celku
 • komfortní evidence a tvorba ročního hlášení za činnosti na území ORP
 • komfortní evidence odpadů mobilních zařízení ke svozu odpadů
 • snadné řešení tvorby ročního hlášení při použití partnerských subjektů bez stacionárních provozoven (stavební firmy)

Více informací o tomto modulu naleznete zde: https://www.inisoft.cz/provozni-celky

IMPORT
 • import ze software třetích stran (INISOFT mini)
 • import z txt souboru
 • import všech údajů o odpadech a subjektech včetně IČZ/IČP
 • garance souladu s legislativou
 • rozšíření modulu o import ze šablony MS Excel
 • možnost importu z formátu xls i xlsx
 • Poskytnutí popisu formátu včetně šablony v MS Excel
 • Ukázka šablony
Partner
 • automatizovaná elektronická komunikace s klienty
 • odesílání partnerských přehledů za zvolené období na e-mailové adresy vybraných subjektů prakticky pomocí jednoho tlačítka
 • partnerské přehledy obsahují seznam přijatých či předaných odpadů
 • v každém záznamu je uveden datum, katalogové číslo a název odpadu, kategorie, množství a způsob nakládání

Více informací naleznete zde: www.inisoft.cz/novy-modul-partner-v-evi-8

Objednávka

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

OBCHOD@INISOFT.CZ