Publikujeme v odborných časopisech

Zpravodaj nejen v legislativě životního prostředí

MěsícTéma
Září 2017Nakládání se stavebním polystyrenem
Srpen 2017Výstavba nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a koordinované závazné stanovisko
Červenec 2017Základní popis a písemné informace o odpadu
Červen 2017Zpětný odběr pneumatik – proč to jinde jde?
Květen 2017Vzdělávejte se s námi
Duben 2017Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
Duben 2017Jak je to s použitými a prošlými léčivy v evidenci odpadů?
Březen 2017Souhrnná provozní evidence v ovzduší
Únor 2017Přeprava nebezpečných odpadů v roce 2017
Leden 2017Katalog odpadů a nová kategorie N/O
Prosinec 2016Data o odpadech – kde je pravda ?
Listopad 2016Domovní ČOV a jejich vypouštění do vsaku či do podzemí
Říjen 2016Průběžná evidence odpadů u obcí a měst
 Září 2016Značení odpadů a značení nebezpečných vlastností odpadů
Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO), štítky NO

Evidence a ohlašování

 Měsíc  Téma 
Září 2017Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum
Červenec 2017Zákon o obalech a jeho úskalí
Červen 2017Průběžná evidence odpadů a dlouhodobě probíhající procesy
Květen 2017Živelné pohromy, černé skládky a průběžná evidence odpadů
Duben 2017Četnost v evidenci odpadů, obalů a v ovzduší
Březen 2017Na co v březnu nezapomenout – ohlašovací povinnosti agendy odpadů, ovzduší a IRZ
Únor 2017Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017
Leden 2017ISPOP – ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 – na co si dát pozor?
Prosinec 2016Konec roku se blíží. Jak jste připraveni na blížící se ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 do ISPOP?
Listopad 2016Používání IČP a IČZ pro řádné vedení průběžné evidence odpadů
Říjen 2016ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství
 Září 2016Systém evidence při přepravě nebezpečných odpadů
Vedení průběžné evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady
Ohlašování provozu zařízení

Přehled dalších odborných článků

časopis (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
3/2017Stavební a demoliční odpady
V tomto článku naleznete odpovědi na otázky, co jsou stavební odpady a jak se dají definovat
zde
3/2017

Průběžná evidence při zpracování odpadů
Článek obsahuje informace týkající se jednotlivých kódů nakládání a jejich použití v evidenci při zpracování odpadů, identifikace provozoven a zařízení včetně Registru zařízení.

zde
1/2017

Rozdíly v datech o produkci odpadů jsou zarážející

Článek poukazuje na to, proč jsou rozdíly mezi prezentovaným množstvím produkce odpadů z ISOH a Českým statistickým úřadem

zde
8/2016

Pohled externího ekologa II aneb
nejčastější chyby při plnění povinností ekologa

Článek se zaměřuje na základní a nejčastější chyby,
kterých se mnozí dopouštějí v jednotlivých oblastech
při plnění povinností, které na ně klade
legislativa životního prostředí.

zde
Časopis Odpady6/2016

Vyhláška přináší revoluční změny v identifikaci provozoven

Za posledních několik let prodělala evidence odpadů mnoho změn.
Není to tak dlouho, kdy se roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
podávalo v listinné podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou
působností (ORP). S příchodem datových schránek a především
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) došlo
k elektronizaci podávání hlášení, a to prakticky u všech agend v oblasti
životního prostředí. Tento trend se však týká i jiných odvětví. Je to přirozený
vývoj spojený s úsporou času a lidskou evolucí. I v příštím roce nás
proto pravděpodobně čeká další dlouho očekávaná změna zavedením
elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

zde
Časopis Průmyslová ekologie6/2016

Pohled externího ekologa do českých firem

Tento článek se snaží odpovědět na to jak je to s poradenstvím v oblasti
životního prostředí, jaká je pozice českého ekologa
ve firmách a popisuje jeho pracovní náplň, aneb na co by se
nemělo zapomínat. Článek je psán z pohledu letité
praxe externího ekologa, kterou naše společnost nabízí již několik let.

zde
Časopis Průmyslová ekologie4/2016

Jak se dívat na použité oděvy a textil?

V jaké chvíli se jedná o odpad?

Domníváme se, že na použité oděvy a textil neexistuje v ČR legislativně
jednotný postup a že firmy, které s tímto materiálem či odpadem pracují,
s ním nakládají tak, jak jim kdo dovolí. Rádi bychom tímto článkem
otevřeli diskusi, jak s touto komoditou z pohledu odpadového zákona zacházet,
aby výsledkem byly např. jednotné a srozumitelné výklady
nebo v budoucnu přesněji nastavená legislativa.

zde
Časopis Průmyslová ekologie3/2016

Odpady z plastů – zařazování je v praxi mnohdy problém

Víte jak správně zařazovat odpady z plastů podle
Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb. v platném znění)?
V praxi existuje několik problémů, na které
bychom rádi upozornili. Konkrétně uvedeme
tři nejčastější situace, ve kterých
původce chybuje nebo je nucen postupovat jinak,
než vyžaduje legislativa.

 

zde
Časopis Odpadové Fórum1/2015

Duplicitní ohlašovací povinnost je potíž

Když kterýkoli odpadář v České republice usedne k počítači,
aby zapsal, zaznamenal, nebo vyčetl cokoli o odpadech,
tak bude s největší pravděpodobností pracovat s nějakým produktem
společnosti INISOFT, která je ryze českou společností, nevyužívá
daňových rájů a zaměstnává téměř 40 lidí.

Rozhovor s ing. Davidem Marečkem, jednatelem společnosti INISOFT s.r.o.

zde
Časopis Odpady6/2014

Přeprava nebezpečných odpadů: Nastane konec papírování?

Proces vedení a ohlašování přepravy nebezpečných
odpadů byl zaveden před více než dvaceti lety a nezaznamenal
prakticky žádnou legislativní změnu. Dnes představuje
pro odesílatele a příjemce, ale také pro obecní úřady obcí
s rozšířenou působností (ORP) komplikované, zastaralé,
finančně a administrativně náročné řešení.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů je součástí odpadového
hospodářství od roku 1991. Je vedena převážně v listinné podobě
ve formě archivování vyplněných Evidenčních listů NO (ELPNO).

zde
Časopis Odpady2/2014

Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů

Pro mnohé původce i oprávněné osoby při nakládání s odpady je trnem
v oku povinnost evidence přepravy nebezpečných odpadů. Současná
legislativa z roku 2001 vyžaduje komplikované vyplňování a odesílání
evidenčních listů pro každou jednotlivou přepravu. Za poslední roky tak po
Česku kolují statisíce formulářů v papírové podobě. Společnost
INISOFT s.r.o. se proto rozhodla nabídnout svým zákazníkům nový přístup
– evidenci přepravy nebezpečných odpadů v moderní elektronické podobě,
pomocí datové schránky a e-mailu.Tímto novým přístupem nabízíme výraznou
úsporu času a nákladů a zároveň také plynulý přechod na budoucí
elektronickou evidenci, kterou zavádí tzv. Ekoauditová novela.

zde
Časopis Stavebnictví10/2013

Odpady ze stavebnictví a jak je správně evidovat

Při stavební činnosti je vznik odpadů denním chlebem.
Ať už se jedná o nové stavby, rekonstrukce nebo bourání starých budov.
Možná se s touto agendou potýká i Vaše společnost.

Zpracováváte ale evidenci odpadů správně?
Jste si jistí, že znáte veškerá specifika, která se v této agendě
vyskytují právě pro stavební firmy?
Používáte vhodný nástroj na zpracování této agendy?
Pojďme si na tyto ale i mnohé další otázky odpovědět.

zde
Časopis Odpady6/2013

Svoz odpadů nově a lépe? Ano, specializované řešení existuje ...

Každý, kdo se profesně pohybuje nějakou dobu v oboru svozu odpadů, ví,
že nastavit procesy ve společnosti tak, aby byly efektivní a jednoduché,
není zrovna procházka růžovou zahradou.
Naštěstí na trhu možných nástrojů přibyl nový pomocník
a to informační systém Svoz Odpadů od renomovaného
výrobce provozního a evidenčního software pro nakládání s odpady
– společnosti INISOFT s.r.o.

 
Časopis Typografia4/2013

Odpady – evidenční ohlašovací povinnosti

Evidenční a ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství vyplývají ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a ze zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí č. 25/2008 Sb. Mezi základní prováděcí předpisy zákona o odpadech pak řadíme vyhlášku č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. Existují i další vyhlášky, které se specializují na nakládání s konkrétními odpady (autovraky, elektroodpady aj.), ale pro oblast polygrafického a typografického průmyslu je výčet výše uvedených předpisů dostatečný.

V tomto článku se ale zaměřím především na to, jaké jsou základní evidenční povinnosti ...

 
Časopis Odpady4/2013

Interaktivní webový formulář
Softwarové nástroje v životním prostředí

O povinnosti hlásit odpady, zakotvené v zákoně o odpadech, bude v tomto čísle jistě mnoho zmínek. Jak ale prakticky povinnost splnit co nejrychleji a nejsnadněji je to, co zajímá snad každého původce nebo oprávněnou osobu, které povinnost vznikla. Stejně jako v minulých letech mohl i tento rok při elektronickém podání hlášení ohlašovatelům pomoci kromě specializovaných programů (např.EVI 8) i interaktivní webový formulář pro přílohu č. 20, nezpoplatněný nástroj od společnosti INISOFT s.r.o. Ministerstvo životního prostředí dále provozovalo v této technologii interaktivní formulář pro přílohu
č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 
Časopis Odpady1/2012

Roční hlášení o produkci a nakládání s odapdy a systém ISPOP

Rok 2012 přináší zásadní změnu ve způsobu ohlašování produkce a nakládání s odpady pro všechny původce a oprávněné osoby, kterým vznikne ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí již před několika lety zřídilo zákonem č. 25/2008 Sb. tzv. Integrovaný systém pro plnění ohlašovacích povinností (dále ISPOP), přes který již letos bude nutné zaslat např. všechna Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

 
Časopis Odpady9/2010

Úprava odpadů před jejich konečným zpracováním či odstraněním,
jak správně vést evidenci odpadů

Průběžná evidence na zařízeních, na kterých se převzaté odpady třídí, lisují, drtí atp. a následně se předávají do zařízení pro konečné využití či odstranění.