Zpravodaj nejen v legislativě životního prostředí

MěsícTéma
Leden 20182018 dotazů na SEPNO
Prosinec 2017Dohoda ADR
Listopad 2017Autovraky, vrakoviště a evidence odpadů
Říjen 2017Chemické látky a směsi
Září 2017Nakládání se stavebním polystyrenem
Srpen 2017Výstavba nového zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a koordinované závazné stanovisko
Červenec 2017Základní popis a písemné informace o odpadu
Červen 2017Zpětný odběr pneumatik – proč to jinde jde?
Květen 2017Vzdělávejte se s námi
Duben 2017Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
Duben 2017Jak je to s použitými a prošlými léčivy v evidenci odpadů?
Březen 2017Souhrnná provozní evidence v ovzduší
Únor 2017Přeprava nebezpečných odpadů v roce 2017
Leden 2017Katalog odpadů a nová kategorie N/O
Prosinec 2016Data o odpadech – kde je pravda ?
Listopad 2016Domovní ČOV a jejich vypouštění do vsaku či do podzemí
Říjen 2016Průběžná evidence odpadů u obcí a měst
 Září 2016Značení odpadů a značení nebezpečných vlastností odpadů
Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO), štítky NO

Evidence a ohlašování

 Měsíc  Téma 
Listopad 2017Povinnosti obce nejenom ve vztahu k průběžné evidenci odpadů
Říjen 2017Předání odpadů oprávněným osobám a tzv. SUBDODÁVKY
Září 2017Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum
Červenec 2017Zákon o obalech a jeho úskalí
Červen 2017Průběžná evidence odpadů a dlouhodobě probíhající procesy
Květen 2017Živelné pohromy, černé skládky a průběžná evidence odpadů
Duben 2017Četnost v evidenci odpadů, obalů a v ovzduší
Březen 2017Na co v březnu nezapomenout – ohlašovací povinnosti agendy odpadů, ovzduší a IRZ
Únor 2017Roční hlášení o odpadech a obalech v roce 2017
Leden 2017ISPOP – ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 – na co si dát pozor?
Prosinec 2016Konec roku se blíží. Jak jste připraveni na blížící se ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 do ISPOP?
Listopad 2016Používání IČP a IČZ pro řádné vedení průběžné evidence odpadů
Říjen 2016ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství
 Září 2016Systém evidence při přepravě nebezpečných odpadů
Vedení průběžné evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady
Ohlašování provozu zařízení

Přehled dalších odborných článků

časopis (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
7/2017

Ochrana životního prostředí a profese ekologa
Je při našich podnikatelských aktivitách důležitý jen zisk? Zajímá nás,
jaký vliv mají výrobní procesy na kvalitu životního prostředí? Chráníme
ho dostatečně? Nebo bereme dodržování platné legislativy jen jako nutné zlo?
Odpovědi na tyto otázky a něco více v tomto článku.

 

zde
6/2017

Ovzduší a energetické využívání odpadů
Článek pojednávající o provozní evidenci,
poplatkovém přiznání, nejčastějších chybách
a o software k ovzduší.

zde
6/2017Budoucnost obecních systémů nakládání s odpady
Informační systémy budou nezbytně nutné
při budoucím nastavování fungování
obecních systémů nakládání s odpady
se strategií MŽP: Zaplatíš, kolik vyhodíš !
zde
5/2017

Jak nakládat se stavebními a demoličními odpady
Odpovědi na časté dotazy ohledně nakládání se stavebními a demoličními odpady.

zde
3/2017Stavební a demoliční odpady
V tomto článku naleznete odpovědi na otázky, co jsou stavební odpady a jak se dají definovat
zde
3/2017

Průběžná evidence při zpracování odpadů
Článek obsahuje informace týkající se jednotlivých kódů nakládání a jejich použití v evidenci při zpracování odpadů, identifikace provozoven a zařízení včetně Registru zařízení.

zde
1/2017

Rozdíly v datech o produkci odpadů jsou zarážející

Článek poukazuje na to, proč jsou rozdíly mezi prezentovaným množstvím produkce odpadů z ISOH a Českým statistickým úřadem

zde
8/2016

Pohled externího ekologa II aneb
nejčastější chyby při plnění povinností ekologa

Článek se zaměřuje na základní a nejčastější chyby,
kterých se mnozí dopouštějí v jednotlivých oblastech
při plnění povinností, které na ně klade
legislativa životního prostředí.

zde
Časopis Odpady6/2016

Vyhláška přináší revoluční změny v identifikaci provozoven

Za posledních několik let prodělala evidence odpadů mnoho změn.
Není to tak dlouho, kdy se roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
podávalo v listinné podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou
působností (ORP). S příchodem datových schránek a především
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) došlo
k elektronizaci podávání hlášení, a to prakticky u všech agend v oblasti
životního prostředí. Tento trend se však týká i jiných odvětví. Je to přirozený
vývoj spojený s úsporou času a lidskou evolucí. I v příštím roce nás
proto pravděpodobně čeká další dlouho očekávaná změna zavedením
elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

zde
Časopis Průmyslová ekologie6/2016

Pohled externího ekologa do českých firem

Tento článek se snaží odpovědět na to jak je to s poradenstvím v oblasti
životního prostředí, jaká je pozice českého ekologa
ve firmách a popisuje jeho pracovní náplň, aneb na co by se
nemělo zapomínat. Článek je psán z pohledu letité
praxe externího ekologa, kterou naše společnost nabízí již několik let.

zde
Časopis Průmyslová ekologie4/2016

Jak se dívat na použité oděvy a textil?

V jaké chvíli se jedná o odpad?

Domníváme se, že na použité oděvy a textil neexistuje v ČR legislativně
jednotný postup a že firmy, které s tímto materiálem či odpadem pracují,
s ním nakládají tak, jak jim kdo dovolí. Rádi bychom tímto článkem
otevřeli diskusi, jak s touto komoditou z pohledu odpadového zákona zacházet,
aby výsledkem byly např. jednotné a srozumitelné výklady
nebo v budoucnu přesněji nastavená legislativa.

zde
Časopis Průmyslová ekologie3/2016

Odpady z plastů – zařazování je v praxi mnohdy problém

Víte jak správně zařazovat odpady z plastů podle
Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb. v platném znění)?
V praxi existuje několik problémů, na které
bychom rádi upozornili. Konkrétně uvedeme
tři nejčastější situace, ve kterých
původce chybuje nebo je nucen postupovat jinak,
než vyžaduje legislativa.

 

zde
Časopis Odpadové Fórum1/2015

Duplicitní ohlašovací povinnost je potíž

Když kterýkoli odpadář v České republice usedne k počítači,
aby zapsal, zaznamenal, nebo vyčetl cokoli o odpadech,
tak bude s největší pravděpodobností pracovat s nějakým produktem
společnosti INISOFT, která je ryze českou společností, nevyužívá
daňových rájů a zaměstnává téměř 40 lidí.

Rozhovor s ing. Davidem Marečkem, jednatelem společnosti INISOFT s.r.o.

zde
Časopis Odpady6/2014

Přeprava nebezpečných odpadů: Nastane konec papírování?

Proces vedení a ohlašování přepravy nebezpečných
odpadů byl zaveden před více než dvaceti lety a nezaznamenal
prakticky žádnou legislativní změnu. Dnes představuje
pro odesílatele a příjemce, ale také pro obecní úřady obcí
s rozšířenou působností (ORP) komplikované, zastaralé,
finančně a administrativně náročné řešení.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů je součástí odpadového
hospodářství od roku 1991. Je vedena převážně v listinné podobě
ve formě archivování vyplněných Evidenčních listů NO (ELPNO).

zde
Časopis Odpady2/2014

Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů

Pro mnohé původce i oprávněné osoby při nakládání s odpady je trnem
v oku povinnost evidence přepravy nebezpečných odpadů. Současná
legislativa z roku 2001 vyžaduje komplikované vyplňování a odesílání
evidenčních listů pro každou jednotlivou přepravu. Za poslední roky tak po
Česku kolují statisíce formulářů v papírové podobě. Společnost
INISOFT s.r.o. se proto rozhodla nabídnout svým zákazníkům nový přístup
– evidenci přepravy nebezpečných odpadů v moderní elektronické podobě,
pomocí datové schránky a e-mailu.Tímto novým přístupem nabízíme výraznou
úsporu času a nákladů a zároveň také plynulý přechod na budoucí
elektronickou evidenci, kterou zavádí tzv. Ekoauditová novela.

zde
Časopis Stavebnictví10/2013

Odpady ze stavebnictví a jak je správně evidovat

Při stavební činnosti je vznik odpadů denním chlebem.
Ať už se jedná o nové stavby, rekonstrukce nebo bourání starých budov.
Možná se s touto agendou potýká i Vaše společnost.

Zpracováváte ale evidenci odpadů správně?
Jste si jistí, že znáte veškerá specifika, která se v této agendě
vyskytují právě pro stavební firmy?
Používáte vhodný nástroj na zpracování této agendy?
Pojďme si na tyto ale i mnohé další otázky odpovědět.

zde
Časopis Odpady6/2013

Svoz odpadů nově a lépe? Ano, specializované řešení existuje ...

Každý, kdo se profesně pohybuje nějakou dobu v oboru svozu odpadů, ví,
že nastavit procesy ve společnosti tak, aby byly efektivní a jednoduché,
není zrovna procházka růžovou zahradou.
Naštěstí na trhu možných nástrojů přibyl nový pomocník
a to informační systém Svoz Odpadů od renomovaného
výrobce provozního a evidenčního software pro nakládání s odpady
– společnosti INISOFT s.r.o.

 
Časopis Typografia4/2013

Odpady – evidenční ohlašovací povinnosti

Evidenční a ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství vyplývají ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a ze zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí č. 25/2008 Sb. Mezi základní prováděcí předpisy zákona o odpadech pak řadíme vyhlášku č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. Existují i další vyhlášky, které se specializují na nakládání s konkrétními odpady (autovraky, elektroodpady aj.), ale pro oblast polygrafického a typografického průmyslu je výčet výše uvedených předpisů dostatečný.

V tomto článku se ale zaměřím především na to, jaké jsou základní evidenční povinnosti ...

 
Časopis Odpady4/2013

Interaktivní webový formulář
Softwarové nástroje v životním prostředí

O povinnosti hlásit odpady, zakotvené v zákoně o odpadech, bude v tomto čísle jistě mnoho zmínek. Jak ale prakticky povinnost splnit co nejrychleji a nejsnadněji je to, co zajímá snad každého původce nebo oprávněnou osobu, které povinnost vznikla. Stejně jako v minulých letech mohl i tento rok při elektronickém podání hlášení ohlašovatelům pomoci kromě specializovaných programů (např.EVI 8) i interaktivní webový formulář pro přílohu č. 20, nezpoplatněný nástroj od společnosti INISOFT s.r.o. Ministerstvo životního prostředí dále provozovalo v této technologii interaktivní formulář pro přílohu
č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 
Časopis Odpady1/2012

Roční hlášení o produkci a nakládání s odapdy a systém ISPOP

Rok 2012 přináší zásadní změnu ve způsobu ohlašování produkce a nakládání s odpady pro všechny původce a oprávněné osoby, kterým vznikne ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí již před několika lety zřídilo zákonem č. 25/2008 Sb. tzv. Integrovaný systém pro plnění ohlašovacích povinností (dále ISPOP), přes který již letos bude nutné zaslat např. všechna Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

 
Časopis Odpady9/2010

Úprava odpadů před jejich konečným zpracováním či odstraněním,
jak správně vést evidenci odpadů

Průběžná evidence na zařízeních, na kterých se převzaté odpady třídí, lisují, drtí atp. a následně se předávají do zařízení pro konečné využití či odstranění.