485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ISOH je ucelený, podrobný, regionální, heterogenní, modulární a plně elektronizovaný informační systém vybudovaný dle principů SOA architektury. Slouží pro rozhodovací, kontrolní a statistické potřeby řízení odpadového hospodářství ČR. Data jsou dostupná v podrobné podobě orgánům státní správy a v agregované podobě veřejnosti.

Webové aplikace ISOH

Modul Autovraky - MA ISOH

 • MA ISOH je modul systému ISOH pro on-line evidenci vybraných autovraků a vychází z požadavků vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.
 • Součástí modulu je „Veřejný přehled zařízení MA ISOH“, který obsahuje seznam zařízení ke sběru/zpracování autovraků s platným souhlasem k provozování.
 • K dispozici je také možnost nahlédnout a zkontrolovat, zdali je vozidlo nebo potvrzení, které zpracovatel autovraků vydal, evidováno v databázi ekologicky odstraněných vozidel. Vyhledávání je možné podle IČPS (identifikačního čísla potvrzení v systému), VIN a RZ.
 • MA ISOH byl spuštěn 1. 1. 2009.
 • Přístupové údaje pro provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovraků vydává CZECHPOINT.
 • MA ISOH je napojen na systém základních registrů v souladu se Zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.

Registr míst zpětného odběru elektrozařízení

 • Registr systému ISOH poskytuje ve smyslu § 37s zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče.
 • Registr pracuje s aktuální polohou uživatele (uživatel může svou polohu také do systému zadat sám, popř. ji vyhledat na mapě) a při volbě parametrů (okruh vyhledávání, typ vysloužilého elektrospotřebiče), zjistí nejbližší sběrné místo nebo sběrnou nádobu.
 • Údaje do registru jsou vkládány a aktualizovány výrobci (včetně dovozců) elektrozařízení určených k použití v domácnosti, kterým tuto povinnost ukládá zákon o odpadech v § 37s, a to s účinností od 1. června 2015.
 • Cílem registru je, aby konečný uživatel vysloužilého elektrospotřebiče jednoduše nalezl nejvýhodnější místa zpětného odběru bez ohledu na kolektivní systém či výrobce, který tato místa zřídil nebo smluvně zajistil.

Seznam výrobců elektrozařízení

 • ISOH ve své veřejné části také poskytuje ve smyslu § 37i zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech informace o způsobu plnění povinností výrobců elektrozařízení (českých i zahraničních), pověřených zástupců a kolektivních systémů v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů.
 • Seznam výrobců je v každém okamžiku aktuální, protože je on-line propojen přímo s databází ISOH. I Seznam výrobců umožňuje zobrazení standardizovaných přehledů, vyhledávání podle základních identifikačních údajů výrobce a export zobrazených dat.
 • Přístup do neveřejné části Seznamu výrobců mají v souladu s § 37i zákona o odpadech pouze provozovatelé kolektivních systémů podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech a individuálně a solidárně plnící výrobci (vč. pověřených zástupců) podle § 37h odst. 1 písm. a) a b) zákona o odpadech. Tyto subjekty do aplikace zapisují informace o výrobcích elektrozařízení, pověřených zástupcích, zahraničních výrobcích, o způsobu plnění povinností v oblasti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Údaje o výrobcích elektrozařízení, kteří plní své povinnosti v rámci kolektivního systému již zapsaného v Seznamu výrobců, vkládá příslušný kolektivní systém.
 • Vybrané údaje zapsané výše uvedenými subjekty jsou validovány Ministerstvem životního prostředí.
 • Přístupové údaje do neveřejné části Seznamu výrobců přiděluje Oddělení zpětného odběru Ministerstva životního prostředí a to v návaznosti na vydané rozhodnutí o zápisu výrobce, pověřeného zástupce, nebo kolektivního systému.
 • Informační systém je napojen na systém základních registrů v souladu se Zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.

Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady - VISOH

 • Tato část systému ISOH poskytuje veřejně přístupná agregovaná data o produkci a nakládání s odpady a to od roku 2002. Je určena především pro odbornou veřejnost se znalostí platné legislativy v odpadovém hospodářství.
 • Základním zdrojem pro agregované informace o produkci a nakládání s odpady jsou údaje z Ročních hlášení od původců a oprávněných osob zasílaných do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona o odpadech a zákona o IRZ a ISPOP. Jednotlivá Roční hlášení ověřují a do svých územních databází sehrávají pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a správních obvodů hl. m. Prahy (SOP). Tyto územní databáze se pak každoročně k 30. dubnu zasílají v Datovém standardu do centrální databáze systému ISOH, ze které se následně generují veřejně přístupné agregované roční databáze.

Informace o produkci a nakládání s odpady - ALL ISOH

 • Kompletní data o produkci a nakládání s odpady za celé území české republiky jsou přístupná pouze pro účely výkonu státní správy, zejména ke kontrolním účelům.
 • Do této části systému ISOH mohou získat přístup vybraní pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a správních obvodů hl. m. Prahy (SOP), z krajských úřadů a z České inspekce životního prostředí.
 • Systém ISOH zde umožňuje křížové porovnání ohlašovaných údajů mezi původci a oprávněnými osobami.
 • Přihlašovací údaje získáte od pracovníků CENIA – oddělení odpadového hospodářství. Do e-mailové žádosti uveďte vaši IP adresu (IP adresu vašeho úřadu, instituce).

Objednávka

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

OBCHOD@INISOFT.CZ