Poradenství

Vážení zákazníci, s účinností od 1.1.2019 přešla veškerá činnost poskytovaná oddělením Poradenství a legislativa INISOFT s.r.o. na nově založenou společnost INISOFT Consulting s.r.o. Smluvní vztahy týkající se poradenství byly projektem odštěpení převedeny do nové firmy INISOFT Consulting s.r.o. Podrobnosti jsou veřejně k dispozici v listinách obchodního rejstříku.Těšíme se na další spolupráci s Vámi se stejnými tvářemi pod novou hlavičkou.

 

V rámci komplexního ekologického poradenství podnikům a obcím společnost INISOFT Consulting nabízí pomoc při zpracování, aktualizaci a následné kontrole plnění povinností vyplývajících z jednotlivých složkových zákonů práva životního prostředí, vztažených především k nakládání s odpady, obaly, chemickými látkami, odpadními vodami, k ochraně ovzduší a rizikům vzniku ekologické újmy.  Dále pomoc při zavádění systému kvality (QMS) dle ČSN EN 9001:2016 a systému řízení environmentu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 včetně provádění interních auditů ISO.

Objednejte si naše služby

Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci jsou připraveni s Vámi konzultovat a realizovat Vaše přání, či potřeby ve všech složkách životního prostředí.

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

CONSULTING@INISOFT.CZ

Naše certifikáty

Akreditace vzdělávací instituce pro státní správu

Plné znění akreditace

Akreditace vzdělávacího programu Zpracování a využití dat podle zákona o odpadech

Plné znění akreditace

Osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Osvědčení o získané způsobilosti

 • Ekologie malého nebo středního podniku

  V důsledku výrazného nárůstu povinností v oblasti ochrany životního prostředí a rostoucích nároků na kvalifikaci osoby zajišťující pro podnik plnění těchto povinností nabízíme malým a středním podnikům službu externího podnikového ekologa. Externí odborník - ekolog pro Vás zajistí výkon jednotlivých povinností, které se vztahují právě na Váš obor činnosti a bude Vám garantem správného a včasného plnění Vašich povinností.

  Služba ekologie podnikuna míru (outsourcing podnikového ekologa) je vždy upravena přesně dle potřeb daného podniku tak, aby byl jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. INISOFT s.r.o. nabízí jak kompletní službu pro oblast ochrany životního prostředí, tak i pomoc při plnění vybraných dílčích povinností.

  V rámci služby externího podnikového ekologa nabízíme

  • Sledování aktuální legislativy, výklad právních předpisů, zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru činností zákazníka (aktualizace registru právních předpisů)
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy ve všech oborech práva životního prostředí
  • Kvalifikace zdrojů dle nového zákona a blokové schéma zdrojů znečišťování ovzduší
  • Zpracování provozních řádů zdrojů a žádostí o povolení provozu
  • Vedení provozní evidence zdrojů vč. zdrojů používajících těkavé organické látky
  • Zpracování souhrnné provozní evidence vč. výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší
  • Zpracování hmotnostní bilance spotřeby těkavých organických látek
  • Zpracování a odeslání všech povinných hlášení do ISPOP(př. ohlášení znečištění  produkované IRZ provozovnou)
  • Zajištění zpracování odborných posudků a rozptylových studií
  • Zajištění autorizovaného měření emisí
  • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • Zpracování základního popisu odpadů
  • Zpracování provozních řádů skladů odpadů
  • Vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob dle obalového zákona
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob uvádějících na trh vyjmenované výrobky dle zákona o odpadech
  • Zpracování ročního výkazu o obalech a obalových odpadech, vedení obalové evidence pro individuálně plnící osoby, případně zpracování čtvrtletního hlášení pro EKO-KOM
  • Zpracování havarijních plánů dle zákona o vodách
  • Zpracování podkladů pro povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
  • Zpracování provozních řádů vodních děl
  • Zpracování poplatkových hlášení  dle zákona o vodách
  • Zpracování, kontrola obsahu, překlady bezpečnostních listů chemických látek
  • Provádění pravidelných školení zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí vč. nakládání s chemickými látkami
  • Zpracování základního hodnocení rizik vzniku ekologické újmy
  • Zpracování dokumentace k ohlášení záměru a jeho vlivu na životní prostředí (tzv. malá EIA)
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti podnikové ekologie (zápis z kontroly, návrh opatření, kontrola plnění opatření)
  • Komunikace s orgány státní správy, případně zastupování při kontrolách (příprava na kontrolu ČIŽP), zpracování námitek k protokolu z kontroly
  • Zastupování při vedení  správního řízení o pokutě,vyjádření k zahájenému řízení, odvolání, rozklad
  • a řadu dalších služeb

   

 • Nakládání s odpady

  Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujících prováděcích právních předpisů. Máte-li pocit, že na Vás tento zákon a jeho změny kladou stále vyšší nároky, jsou náročnější jak na čas a kvalifikaci Vašich zaměstnanců, využijte námi nabízený program EVI 8 pro vedení odpadové evidence a další služby pro zajištění plnění zákonných povinností Vašeho odpadového hospodářství.

  Právní služby v oblasti nakládání s odpady

  • Sledování změn právních předpisů dle požadavku zákazníka, včetně upozornění na změnu povinností
  • Výklady právních předpisů v oblasti, návrh řešení způsobu plnění Vašich povinností  v souladu se zákonem
  • Zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru, návodů a postupů
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy, zastupování zákazníka při jejich projednávání  (souhlas s provozem zařízení, nakládání s NO, upuštění od odděleného shromažďování.)
  • Příprava odpadového hopodářství zákazníka na kontrolu či audit
  • Zastupování zákazníka při kontrolách ČIŽP, zpracování námitek k protokolu z kontroly,  vyjádření  k zahájenému správnímu řízení , odvolání proti pokutě, podání mimořádného opravného prostředku apod.
  • Zpracování obecně závazných vyhlášek obcí týkajících se nakládání s komunálními odpady a optimalizace způsobu jeho financování
  • Zpracování připomínek k návrhu změn právní úpravy problematiky nakládání s odpady, zpětných odběrů vč. jejich projednání
  • Služba smluvního odpadového hospodáře  
  • Zpracování a projednání ohlášení přeshraniční přepravy odpadů, metodické vedení přeshraniční přepravy

  Plány odpadového hospodářství

  • Zpracování plánu odpadového hospodářství obce
  • Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství kraje nebo města  vč. návrhů opatření

  Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků

  • Analýza stavu a doporučení způsobu plnění povinností zákazníka při uvádění na trh elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů, zářivek a výbojek, pneumatik, minerálních olejů, autovraků
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob vč. popisu způsobu plnění povinností při individuálním plnění povinností
  • Příprava zákazníka na kontrolu ČIŽP, účast při kontrole, zpracování námitek k protokolu, vyjádření, odvolání atp.

  Další služby v oblasti nakládání s odpady

  • Zpracování příloh žádostí a dalších dokumentů, posouzení, hodnocení
  • Zpracování provozních řádů dle druhu zařízení (§ 14 odst. 1), provozních řádů skladů odpadů
  • Zpracování základního hodnocení vzniku ekologické újmy pro zařízení podle § 14 odst. 1
  • Zpracování ohlášení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a jeho projednání
  • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • Zpracování základního popisu odpadu
  • Vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • Splnění ohlašovací povinnosti do ISPOP (ohlášení produkce odpadů, zařízení, přenosů v odpadech za předcházející rok (tzv. IRZ provozovna)
  • Zpracování projektů optimalizace odpadového hospodářství obce, podniku
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti odpadového hospodářství zákazníka
  • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí na míru konkrétního podniku
  • a další dle požadavku

   

 • Nakládání s obaly

  Problematika nakládání s obaly je upravena zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazujícími prováděcími právními předpisy. Kromě možnosti zakoupit program Obal 8, který Vám poskytuje komfort při vedení obalové evidence, Vám nabízíme další služby pro optimální zajištění Vašich zákonných povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů.

  Služby v oblasti nakládání s obaly

  • Sledování změn právních předpisů dle požadavku zákazníka, včetně upozornění na změnu Vašich povinností
  • Výklady právních předpisů, návrh řešení způsobu plnění Vašich poviností  v souladu se zákonem
  • Metodické vedení při plnění povinností - popis obalových toků do/z podniku, zpracování metodických pokynů, interních směrnic, návodů
  • Zpracování doporučení způsobu plnění Vašich povinností na základě analýzy obalových toků
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob v případě individuálního plnění povinností, vč. popisu plnění povinností
  • Zpracování čtvrtletních obalových hlášení pro EKO-KOM, zpracování analýzy pro vedení obalové evidence ( individuálně plnící osoby )
  • Zpracování a odeslání ročního hlášení o produkci obalů a obalových odpadů (od roku 2011 přes ISPOP)
  • Příprava obalového hospodářství zákazníka na kontrolu ČIŽP či kontrolní audit
  • Účast při kontrolách ČIŽP, případě při kontrolním auditu autorizované obalové společnosti
  • Zpracování námitek k protokolu z kontroly, vyjádření  k zahájenému správnímu řízení, odvolání apod.
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti nakládání s obaly zákazníka (obalový audit)
  • Provádění školení zaměstnanců podniku na míru

   

 • Ochrana ovzduší

  Problematika ochrany ovzduší podniku je upravena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a na něj navazujícím prováděcím právním předpisem. V důsledku nové právní úpravy této oblasti proběhly a budou probíhat změny v úpravě Vašich povinností při ochraně vnějšího ovzduší Vašeho podniku (nevztahuje se na pracovní prostředí), což klade rostoucí nároky na kvalifikaci osoby zajišťující pro podnik plnění těchto povinností a má za následek zvyšování administrativní náročnosti zajištění těchto povinností. Pro jejich snadnější a komfortnější splnění Vám nabízíme poradenské služby a dáleprogram ENVITA Ovzduší na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování souhrnné provozní evidence, výpočtu znečištění a poplatků, hmotnostní bilance těkavých organických látek včetně exportu dat do ISPOP a poradenské služby pro zajištění plnění Vašich dalších povinností.

  Služby v oblasti ochrany ovzduší

  • Výklady právních předpisů, zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy
  • Kvalifikace zdrojů dle nového zákona a blokové schéma zdrojů znečišťování ovzduší  
  • Zpracování provozních řádů zdrojů a žádostí o povolení provozu
  • Vedení provozní evidence zdrojů vč. zdrojů používajících těkavé organické látky
  • Zpracování souhrnné provozní evidence vč. výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší
  • Zpracování hmotnostní bilance spotřeby těkavých organických látek
  • Zpracování a odeslání všech povinných hlášení do ISPOP (poplatkové  ohlášení , souhrnná provozní evidence vč. požadovaných příloh)
  • Zajištění zpracování odborných posudků a rozptylových studií
  • Zajištění autorizovaného měření emisí
  • Výpočet znečištění zemědělských zdrojů, zpracování plánu zavedení zásad zemědělské praxe apod.
  • Výpočet úniků látek znečišťujících ovzduší a jejich ohlášení do ISPOP  v případě, že byly překročeny jejich prahové hodnoty (tzv. IRZ provozovna)
  • Zajištění zpracování odborných posudků a rozptylových studií
  • Zajištění autorizovaného měření zdrojů
  • Provedení školení zaměstnanců podniku na míru
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vnějšího ovzduší podniku
  • a další dle požadavku zákazníka

   

 • Ochrana klimatu - skleníkové plyny

  Problematika skleníkových plynů a přidělování povolenek je upravenazákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na něj navazujícímiprováděcím právním předpisema řadou EU směrnic a přímo aplikovatelných nařízení.  Nejste si jisti, zda se na Vás povinnosti tohoto zákona vztahují nebo zda máte nárok na bezplatné získání povolenek? Jste nové zařízení a nevíte si rady s přípravou žádosti o povolení zařízení, monitorovacího plánu nebo ročního výkazu produkce emisí?

  Služby v oblasti produkce skleníkových plynů

  • Sledování změn právních předpisů (vč. EU), včetně upozornění na změnu Vašich povinností  - metodické vedení
  • Zpracování žádosti o povolení zařízení  produkujícího skleníkové plyny , vč. zpracování Monitorovacího plánu; Zastupování při jednání s orgánem státní správy
  • Zpracování metodiky výpočtu skleníkových plynů a zpracování ročního výkazu o produkci
  • Účast při kontrolách ČIŽP, případě při verifikaci ročního výkazu
  • Zpracování vyjádření k protokolu z kontroly
  • a další dle zjištěných skutečností u zákazníka

   

 • Nakládání s chemickými látkami

  V důsledku potřeby jednotné regulace nakládání s chemickými látkami a směsmi na území celého evropského trhu je tato oblast řízena přímo závaznými právními předpisy Evropské Unie, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EH (konsolidovaná verze Nařízení REACH ze dne 1.7.2013) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (konsolidovaná verze Nařízení CLP ze dne 19.4.2011), které k 1.6.2015 nahradí doposud účinnou vyhl. č. 402/2011 Sb..

  Problematika nakládání s chemickými látkami a přípravky v našem právním řádu je upravena zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění jeho dalších změn a na něj navazujícímiprováděcími právními předpisy. Právní úprava povinností při nakládání s určenými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky včetně vymezení odborné způsobilosti osob, odpovídajících za nakládání s těmito látkami je obsažena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn.

  Nabízíme služby odborně způsobilé osoby v rozsahu

  • Podávání informací o nových právních požadavcích, zpracování metodických pokynů a návodů, interních směrnic v oboru
  • Návrh označování a balení chemických látek a směsí v souladu s legislativou
  • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami vč. projednání s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí
  • Kontrola správnosti a aktuálnosti obsahu, překlad, příp. aktualizace bezpečnostních listů látek a směsí
  • Provedení školení zaměstnanců podniku na míru (v rozsahu jimi používaných chemických látek a směsí)
  • Výkon činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Zpracování klasifikace a posouzení nebezpečných vlastností chemických látek a směsí
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami podniku
  • a další dle požadavku zákazníka

   

 • Nakládání s vodami

  Problematika nakládání s vodami je upravenazákonemč. 254/2001 Sb., o vodácha o změně některých zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujícímiprováděcími právními předpisy. Mezi základní povinnosti pro ty, kteří zacházejí s látkami závadnými vodám je zpracování Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (havarijní plán), který se zpracovává dle požadavků aktualizované vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

  Služby v oblasti nakládání s vodami

  • Sledování změn právních předpisů dle požadavku zákazníka, včetně upozornění na změnu Vašich povinností
  • Výklady právních předpisů v oblasti odpadních vod, zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru, návodů
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy, vč. podkladů pro povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
  • Zpracování žádostí o vyhlášení pásma hygienické ochrany zdroje nebo podniku, vč. podkladů pro schválení
  • Zpracování havarijních plánů a povodňových plánů
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vod zákazníka
 • Ohlašování úniků přes ISPOP, komunikace s ISPOP

  Problematika ohlašovacích povinností dle jednotlivých složkových zákonů (viz výše) a ohlašování úniků a přenosů znečišťujících látek je upravenazákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťováníživotního prostředía integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a o změně některých dalších zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujícíchprováděcích právních předpisů.Na podnikatelský subjekt, který provozuje tzv. IRZ provozovnu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (Nařízení 166/2006, konsolidované znění ze dne 7.8.2009) jsou kladeny povinnosti obsažené přímo v tomto předpise, pokud provozuje činnost uváděnou v Příloze I tohoto nařízení anebo v českých právních předpisech upravujících tuto problematiku.

  Všem podnikům, které mají ohlašovací povinnosti dle složkových předpisů a dále povinnost ohlašovat úniky a přenosy znečištění nabízíme

  • zpracování podkladů pro splnění oznamovacích povinností (ročních hlášení o odpadech, ohlášení zařízení, roční výkaz o obalech a odpadech z obalů, souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a poplatkové hlášení, ohlašování dle zákona o vodách atd.) v platném datovém standardu MŽP pro zaslání do ISPOP

  • zastupování zákazníka při komunikaci s ISPOP (na základě zmocnění - plné moci) – komplexní služba od registrace subjektu (sídlo, provozovny) až po zaslání všech hlášení a ohlášení úniků a přenosů do ISPOP a zajištění správy účtu

  Lhůty pro plnění ohlašovacích povinností (pokud tato povinnost subjektu vzniká) přes ISPOP

  • povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách, které doposud nejsou zapojeny do ISPOP, ohlašují povinné údaje prostřednictvím ISPOP poprvé za rok 2011, a to do 31. ledna následujícího kalendářního roku

  • povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, které doposud nejsou zapojeny do ISPOP, ohlašují povinné údaje prostřednictvím ISPOP poprvé za rok 2010, a to do 31. března následujícího kalendářního roku

  • povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, které doposud nejsou zapojeny do ISPOP, ohlašují povinné údaje prostřednictvím ISPOP poprvé za rok 2011, a to do 15. února následujícího kalendářního roku

  • osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb.,o obalech, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím ISPOP za rok 2011, a to do 15. února následujícího kalendářního roku

   

 • Předcházení ekologické újmě a hodnocení rizika jejího vzniku

  Problematika předcházení ekologické újmě je upravenazákonem č. 167/2008 Sb.,o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujícíchprováděcích právních předpisů a metodických pokynů.

  Nejste-li si jisti, zda se na Vaši činnost vztahuje povinnost zpracovat základní hodnocení rizik vzniku ekologické újmy, kontaktujte nás. Posoudíme, rozsah Vašich povinností dle tohoto zákona, případně za Vás základní hodnocení rizik zpracujeme.

  Oznámení záměru a jeho vlivu na životní prostředí

  Problematika oznámení vlivu záměru na životní prostředí je upravenazákonem č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA) a na něj navazujícíchprováděcích právních předpisů a metodických pokynů a sdělení ministerstva.

  Nejste-li si jisti, zda se na Vaši připravovanou činnost (anebo významnou změnu stávající činnosti) vztahuje povinnost zpracovat oznámení záměru, případně zpracování dokumentace EIA, kontaktujte nás.  Posoudíme, rozsah Vašich povinností dle tohoto zákona, případně za Vás oznámení zpracujeme a projednáme s příslušnými orgány.

 • FAQ - Často kladené dotazy 

  1. Vztahuje se hodnocení základních rizik ekologické újmy na mobilní zařízení?

  Z požadavku zákona a příslušného nařízení vlády vyplývá, že se hodnocení rizik neprovádí pro mobilní zařízení, neboť u něj není možné stanovit jedno místo provozní činnosti. Hodnocení rizik vzniku ekologické újmy se provádí ve vztahu k chráněným zájmům (př. K okraji ptačí oblasti anebo ochranného hygienického pásma), kdy klíčové pro stanovení výše rizika je vzdálenost mezi místem provozní činnosti a hranicí chráněného zájmu. (půdy, vody anebo ohrožení živočichů či rostlin).

  2. Základní hodnocení rizik ekologické újmy jsem zpracoval na jednotlivá střediska v rámci firmy. Je to tak v pořádku?

  ZHR se vztahuje na činnost, nikoliv na provozovnu. Je tedy možné, že v jedné provozovně – místě - probíhá více činností vyjmenovaných v Příloze č. 1 zákona o EÚ, např. zacházení se závadnými látkami, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a vpouštění odpadních vod do vod povrchových. Na mobilní zařízení se hodnocení nevztahuje.

  3. Řeším problematiku odpadů v naší společnosti a nevím, zda máme hlásit roční hlášení za provoz, kterým je sklad hnojiv?

  Pokud nakládáte pouze s vlastními nebezpečnými odpady (nejste současně tzv. oprávněná osoba) a zároveň máte více provozoven, ve kterých probíhá vaše podnikání, potom nejprve musíte provést součet hmotností všech vámi vyprodukovaných nebezpečných odpadů a ostatních odpadů zvlášť za kalendářní rok. Pokud zjistíte, že byl v součtu Vaším podnikem překročen limit 100 kg NO za rok anebo 100 tun OO za rok, a to včetně odpadů ponechaných na skladě k  31. 12. Běžného kalendářního roku, potom Vám vzniká povinnost  zpracovat a zaslat roční hlášení o produkci a způsobech nakládání s odpadem za předchozí kalendářní rok do 15. 2.

  4. Pokud produkce NO v jednotlivé ordinaci přesáhne 100 kg, vykazuje se přes ISPOP. Pokud ordinace nevyprodukuje toto množství, není třeba vykazovat na ISPOP?

  Povinnost zpracovat roční hlášení o odpadech vzniká při překročení roční produkce 100 kg NO subjektem, tedy pokud součet všech NO ze všech ordinací je za kalendářní rok větší než 100 kg, musíte zpracovat roční hlášení za všechny vámi provozované ordinace, i když některé neprodukují NO anebo i když jednotlivě nepřekračují produkci 100 kg. Hlášení o produkci se zasílá na váš účet do ISPOP. Stačí, když jste v ISPOP registrovaní jako subjekt, nemusí se registrovat i jednotlivé odpadové provozovny jako např. u ovzduší.

  5. Provozuji ordinaci v domě, kde mám uzavřenu řádnou nájemní smlouvu. Lze evidenční povinnost za odpad v nájemní smlouvě přenést na pronajímatele, a pokud ano, jakou formou?

  Producentem komunálních odpadů (tj. nevýrobních odpadů svým charakterem podobných odpadům z domácností – šatna, kancelář) může být v tomto případě jak pronajímatel, tak nájemce. Odpad je definován jako věc, která vzniká při činnosti podnikající osoby a tato osoba se ho hodlá zbavit.

  Pronajímatel podniká tím, že pronajímá a při pronájmu vznikají v kancelářích odpady (nevýrobní) – u těchto odpadů může být jejich původcem i pronajímatel. On zajistí nádobu a smluvní firmu, která jí pravidelně vyváží a zaeviduje si tato odvezená množství do odpadové evidence. Vy samozřejmě neevidujete nic. Vše je vhodné mít upraveno v nájemní smlouvě.

  Podobně to může být i u jiných odpadů charakteru komunálních odpadů (papír, plast, sklo), ale nelze to aplikovat u odpadů „výrobního“ charakteru, tzn. těch odpadů, které vám vznikají při provozu ordinace a nemají charakter KO např. těch nebezpečných odpadů. Zde musíte být původcem vždy vy.

  Pokud se ve smlouvě nedohodnete, že původcem KO je pronajímatel, automaticky jste to vždycky vy, protože prvotně vzniká odpad při vaší činnosti.

  Vzhledem k tomu, že produkujete i NO, musíte vést odpadovou evidenci, takže tím, že by jste se dohodli, aby KO vznikal majiteli, Vám práce neubude.

  6. Lze odpad, jako tonery a výpočetní techniku, mobilní telefony, baterie řešit ve smlouvě zpětným odběrem a nevykazovat ho?

  O tom, zda výpočetní technika nebo rychlovarná konvice je použitý výrobek anebo odpad rozhodujete Vy. Pokud výpočetní techniku nebo mobil odevzdáte jako použitý elektrospotřebič na místo „zpětného odběru“ nejedná se o nakládání s odpadem a nevede se o tom odpadová evidence.

  Pro tyto komodity „zpětného odběru“ existují možnosti

  • Odevzdat zdarma kus za kus v prodejně, kde si kupujete novou konvici/PC/TV apod.
  • Odevzdat použitou konvici/PC/TV zdarma ve sběrném dvoře obce, která je na systém zpětného odběru napojena (v množství podobném produkci těchto věcí z domácnosti jste vy, podnikatelé, také považováni za „domácnost“) Místa zpětného odběru naleznete na internetu na webových stránkách příslušných kolektivních systémů.

  Tonery ale nepatří mezi elektrospotřebiče, na které se tyto možnosti vztahují, i když existují subjekty, které nabízejí službu výměny toneru plný za prázdný.

  7. Kdo podepisuje základní hodnocení rizik? Podepisuje ho statutární orgán, pro který se hodnocení dělá?

  Pokud jste si zadali zpracování ZHR externí firmě nebo poradci, ručí Vám za správnost provedení základního hodnocení rizik vzniku ekologické újmy. Pokud si ZHR provádíte sami v podniku, máte možnost ho nechat podepsat statutárním zástupcem či osobou zmocněnou k jeho zastupování, nicméně, zákon ani jeho prováděcí předpisy, to výslovně nepožadují. Z toho důvodu může ZHR podepsat osoba, i když není zaměstnancem anebo příslušný zaměstnanec, který za tuto oblast v podniku odpovídá. Tím se však podnik nezbavuje své odpovědnosti za plnění povinností, které mu ukládá zákon o předcházení ekologické újmě.

  8. Plánujeme zdemolovat budovy, které máme na základě nájemní smlouvy. Kdo bude vůči České inspekci život. prostř. odpovědný za případné pochybení při nakládání s odpadem z demolice?

  Pro určení, kdo je původcem demoličního odpadu (SDO) není podstatné to, kdo je majitelem anebo nájemcem objektu, ale ta skutečnost, při čí činnosti SDO vznikl.

  Za původce odpadu je běžně považována osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad, tzn. firma, která provedla demolici. Tato firma má potom všechny povinnosti vyplývající pro původce ze zákona o odpadech a je tedy odpovědnou osobou vůči ČIŽP za nakládání se vzniklým SDO. V tomto případě nemusí být sama tzv. oprávněnou osobou dle zákona o odpadech, ale má povinnost SDO předat osobě oprávněné k jeho převzetí.

  9. Jakožto původce nebezpečných odpadů předáváme občas dopravci cca 300 kg NO, který jej předává příjemci k dalšímu nakládání. Zodpovídáme jako původci NO za volbu dopravního prostředku, způsob manipulace a uložení nákladu NO, který zvolí dopravce?

  Dopravce, který pro Vás zajišťuje pouze přepravní služby, nezodpovídá za nakládání s NO podle zákona o odpadech, avšak zodpovídá za dodržování pravidel pro přepravu tohoto konkrétního odpadu, která jsou stanovena v silničním zákoně, případně v Mezinárodní dohodě o přepravě nebezpečných věcí po silnici, pokud se jedná o tzv. ADR přepravu nebezpečné věci.

  Dopravce zodpovídá za to, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady, aby jí prováděla pouze osádka složená z držitelů odpovídajících osvědčení. Dále je povinen při přepravě zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný, označit vozidlo bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu. Aby toto mohl beze zbytku splnit, musí od Vás dostat včas úplné a pravdivé informace o druhu, množství a vlastnostech NO, který bude přepravovat.

  10. Potřebuje dopravce zvláštní oprávnění k přepravě 300 kg NO?

  Podle zákona o odpadech nemusí mít dopravce souhlas k přepravě NO, ale v takovém případě nesmí odpad převzít do svého vlastnictví. Vy, jako původce odpadu, potom tedy zodpovídáte za správné nakládání s tímto odpadem až do doby jeho převzetí oprávněnou osobou na zařízení provozované na základě souhlasu vydaného dle § 14, odst. 1 zákona o odpadech. Ve smlouvě uzavřené s touto osobou můžete sjednat jiný okamžik převzetí odpadu, např. naložením na vozidlo.

  Může ale také nastat případ, že sám dopravce je osobou oprávněnou převzít Váš odpad do svého vlastnictví, protože je provozovatelem tzv. mobilního zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání odpadu - v tomto případě tedy má mít platný souhlas k převzetí odpadu do mobilního zařízení, který platí na území konkrétního kraje.

  11. Máme starou studnu, kterou jsme začali používat na užitkovou vodu. Nejsou k ní žádné doklady. Co musím udělat, abych postupoval podle zákona?

  Studnu je  třeba zlegalizovat, a tedy musíte absolvovat tzv. vodoprávní řízení, které vede příslušný vodoprávní úřad dle místa čerpání podzemní vody. V rámci toho je nutno podat žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami a k jejich odběru avšak před tím  je také třeba podat žádost o dodatečné stavební povolení na stavbu studny.

  12. Musí být současné době v bezpečnostním listu (BL) chemické látky uvedeny nové symboly nebezpečnosti a klasifikaci dle Nařízení č.1272/2008?

  Záleží na tom, zda se jedná o látku jako takovou anebo o směs těchto látek. U látek jako takových (látek) je povinností výrobce látky, který vyhotovuje BL, aby zde uváděl i novou klasifikaci a označování nebezpečných vlastností látky symboly. Vzhledem k tomu, že pro směsi látek tato povinnost ještě neplatí, přechodné období  skončí až 1.6. 2015, musí být do tohoto data v BL uváděna i klasifikace látky podle starých předpisů. Po 1. červnu 2015 bude pro látky i směsi vyžadována pouze klasifikace podle dle Nařízení CLP.

  Do 1. června 2015 musí být uváděna klasifikace látky i podle směrnice DSD 67/548/EHS

  Do 1. června 2015 se musí uvádět klasifikace směsi podle směrnice DPD 1999/45/ES

  13. Provozujeme zdroj znečišťování ovzduší od roku 1993, který nemusel mít povolení k provozu podle starého zákona o ochraně ovzduší. Nyní, podle zákona č. 201/2012 Sb. patří tento zdroj mezi vyjmenované stacionární zdroje. Do kdy máme čas zpracovat a zaslat žádost o povolení?

  Zdroje, které byly uvedeny do provozu  před nabytím účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb. a které nemuseli mít povolení k provozu, ale patří mezi tzv. vyjmenovanézdroje uvedené v příloze č. 2 nového zákona,  musí požádat o povolení provozu podle nového zákona do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31.8.2013.

  14. Podle nového zákona o ochraně ovzduší máme povinnost požádat o povolení provozu zdroje, který je již dlouho v provozu. Musíme předkládat rozptylovou studii a odborný posudek zdroje jak stanoví Příloha č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.?

  Pokud je již zdroj, který provozujete, uveden do provozu před účinností nového zákona a podílí se již na imisní situaci v místě provozu je zbytečné nechat zpracovat rozptylovou studii anebo odborný posudek, neboť negativní dopady zdroje lze z jistit již z jeho faktického provozu. Tyto dokumenty jsou nezbytnou součástí při žádosti o závazné stanovisko příslušného krajského úřadu k umístní zdroje anebo ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje např. podle stavebního zákona, tedy v době, kdy ještě zdroj není provozován, a kdy tedy nejsou zcela známy jeho dopady na ovzduší. Dříve, než necháte takový dokument zpracovat, konzultujte tuto situaci s příslušný krajským úřadem.