485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Poradenství

Odborná poradenská, konzultační a realizační činnost v ochraně životního prostředí

 

Nabízíme komplexní ekologické poradenství podnikům a obcím, pomoc při zpracování, aktualizaci a následné kontrole plnění povinností vyplývajících z jednotlivých složkových zákonů o ochraně životního prostředí. Zaměřujeme se především na nakládání s odpady, obaly, chemickými látkami, odpadními vodami, na ochranu ovzduší a rizika vzniku ekologické újmy. Dále poskytujeme pomoc při zavádění systému kvality (QMS) dle ČSN EN 9001:2016, systému řízení environmentu (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001:2018 včetně provádění interních auditů ISO.

Objednejte si naše služby

Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci jsou připraveni s Vámi konzultovat a realizovat Vaše přání, či potřeby ve všech složkách životního prostředí.

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

CONSULTING@INISOFT.CZ

Naše certifikáty

Akreditace vzdělávací instituce pro státní správu

Plné znění akreditace

Akreditace vzdělávacího programu Zpracování a využití dat podle zákona o odpadech

Plné znění akreditace

Osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Ing. Václav Kuncl

Osvědčení o získané způsobilosti

Osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik v Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Ing. Michal Horník

Osvědčení o získané způsobilosti

 • V důsledku výrazného nárůstu povinností v oblasti ochrany životního prostředí a rostoucích nároků na kvalifikaci osoby zajišťující pro podnik plnění těchto povinností nabízíme malým a středním podnikům službu externího podnikového ekologa. 

  Služba ekologie podniku na míru (outsourcing podnikového ekologa) je vždy upravena přesně dle potřeb daného podniku tak, aby byl jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

  Můžeme Vám poskytnout jak kompletní službu pro oblast ochrany životního prostředí, tak i pomoc při plnění vybraných dílčích povinností.

  V rámci služby externího podnikového ekologa nabízíme

  • Sledování aktuální legislativy, výklad právních předpisů, zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru činností zákazníka (aktualizace registru právních předpisů)
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy ve všech oborech práva životního prostředí
  • Kvalifikace zdrojů dle nového zákona a blokové schéma zdrojů znečišťování ovzduší
  • Zpracování provozních řádů zdrojů a žádostí o povolení provozu
  • Vedení provozní evidence zdrojů vč. zdrojů používajících těkavé organické látky
  • Zpracování souhrnné provozní evidence vč. výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší
  • Zpracování hmotnostní bilance spotřeby těkavých organických látek
  • Zpracování a odeslání všech povinných hlášení do ISPOP (př. ohlášení znečištění  produkované IRZ provozovnou)
  • Zajištění zpracování odborných posudků a rozptylových studií
  • Zajištění autorizovaného měření emisí
  • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • Zpracování základního popisu odpadů
  • Zpracování provozních řádů skladů odpadů
  • Vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob dle obalového zákona
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob uvádějících na trh vyjmenované výrobky dle zákona o odpadech
  • Zpracování ročního výkazu o obalech a obalových odpadech, vedení obalové evidence pro individuálně plnící osoby, případně zpracování čtvrtletního hlášení pro EKO-KOM
  • Zpracování havarijních plánů dle zákona o vodách
  • Zpracování podkladů pro povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
  • Zpracování provozních řádů vodních děl
  • Zpracování poplatkových hlášení  dle zákona o vodách
  • Zpracování, kontrola obsahu, překlady bezpečnostních listů chemických látek
  • Provádění pravidelných školení zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí vč. nakládání s chemickými látkami
  • Zpracování základního hodnocení rizik vzniku ekologické újmy
  • Zpracování dokumentace k ohlášení záměru a jeho vlivu na životní prostředí (tzv. malá EIA)
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti podnikové ekologie (zápis z kontroly, návrh opatření, kontrola plnění opatření)
  • Komunikace s orgány státní správy, případně zastupování při kontrolách (příprava na kontrolu ČIŽP), zpracování námitek k protokolu z kontroly
  • Zastupování při vedení  správního řízení o pokutě, vyjádření k zahájenému řízení, odvolání, rozklad

  a řadu dalších služeb

   

 • Nakládání s odpady

  Problematika nakládání s odpady je upravena zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Pro snadnější plnění všech povinností vyplývajících z této legislativy můžete využít náš specializovaný software např. pro vedení průběžné evidence odpadů, ohlašování do ISPOP, vytváření čtvrtletních výkazů o odpadech pro AOS EKO-KOM a.s., vyplňování statistických výkazů ODP 5-01 pro ČSÚ atp. 

  Pokud potřebujete pomoc a nemáte čas nebo kvalifikované zaměstnance v oblasti nakládání s odpady, můžete využít naši nabídku poradenských služeb.

  Nabídka služeb v oblasti nakládání s odpady

  • Sledování změn právních předpisů dle požadavku zákazníka, včetně upozornění na změnu povinností
  • Výklady právních předpisů v oblasti, návrh řešení způsobu plnění Vašich povinností  v souladu se zákonem
  • Zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru, návodů a postupů
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy, zastupování zákazníka při jejich projednávání  (souhlas s provozem zařízení, upuštění od odděleného shromažďování)
  • Příprava odpadového hospodářství zákazníka na kontrolu či audit
  • Zastupování zákazníka při kontrolách ČIŽP, zpracování námitek k protokolu z kontroly,  vyjádření  k zahájenému správnímu řízení, odvolání proti pokutě, podání mimořádného opravného prostředku apod.
  • Zpracování obecně závazných vyhlášek obcí týkajících se nakládání s komunálními odpady a optimalizace způsobu jeho financování
  • Zpracování připomínek k návrhu změn právní úpravy problematiky nakládání s odpady, zpětných odběrů vč. jejich projednání
  • Zpracování a projednání ohlášení přeshraniční přepravy odpadů, metodické vedení přeshraniční přepravy

  Zpětný odběr vybraných výrobků

  • Analýza stavu a doporučení způsobu plnění povinností zákazníka při uvádění na trh elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů, zářivek a výbojek, pneumatik, minerálních olejů, řešení autovraků
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob vč. popisu způsobu plnění povinností při individuálním plnění povinností
  • Příprava zákazníka na kontrolu ČIŽP, účast při kontrole, zpracování námitek k protokolu, vyjádření, odvolání atp.

  Další služby v oblasti nakládání s odpady

  • Zpracování příloh žádostí a dalších dokumentů, posouzení, hodnocení
  • Zpracování provozních řádů dle druhu zařízení (§ 21 odst. 2), provozních řádů skladů odpadů
  • Zpracování základního hodnocení vzniku ekologické újmy pro zařízení podle § 21 odst. 2
  • Zpracování ohlášení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a jeho projednání
  • Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • Zpracování základního popisu odpadu
  • Vedení průběžné evidence a zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • Splnění ohlašovací povinnosti do ISPOP (ohlášení produkce odpadů, zařízení, přenosů v odpadech za předcházející rok (tzv. IRZ provozovna)
  • Zpracování projektů optimalizace odpadového hospodářství obce, podniku
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti odpadového hospodářství zákazníka
  • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí na míru konkrétního podniku

  a další dle požadavků

   

 • Nakládání s obaly

  Problematika nakládání s obaly je upravena zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazujícími prováděcími právními předpisy. Nabízíme služby pro optimální zajištění Vašich zákonných povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů.

  Od roku 2021 přináší novela zákona o obalech nový pojem EKOMODULACE včetně kompletně nového systému evidence obalů. Doporučujeme provedení interního auditu v oblasti nakládání s obaly a následnou revizi či nové nastavení ve Vaší společnosti.

  Služby v oblasti nakládání s obaly

  • Analýza obalového hospodářství včetně revize a správného nastavení systému
  • Sledování změn právních předpisů dle požadavku zákazníka, včetně upozornění na změnu Vašich povinností
  • Výklady právních předpisů, návrh řešení způsobu plnění Vašich povinností  v souladu se zákonem
  • Metodické vedení při plnění povinností - popis obalových toků do/z podniku, zpracování metodických pokynů, interních směrnic, návodů
  • Zpracování doporučení způsobu plnění Vašich povinností na základě analýzy obalových toků
  • Zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob v případě individuálního plnění povinností, vč. popisu plnění povinností
  • Zpracování čtvrtletních obalových hlášení pro EKO-KOM, zpracování analýzy pro vedení obalové evidence (individuálně plnící osoby)
  • Zpracování a odeslání ročního hlášení o produkci obalů a obalových odpadů (od roku 2011 přes ISPOP)
  • Příprava obalového hospodářství zákazníka na kontrolu ČIŽP či kontrolní audit
  • Účast při kontrolách ČIŽP, případě při kontrolním auditu autorizované obalové společnosti
  • Zpracování námitek k protokolu z kontroly, vyjádření  k zahájenému správnímu řízení, odvolání apod.
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti nakládání s obaly zákazníka (obalový audit)
  • Provádění školení zaměstnanců podniku na míru

   

 • Ochrana ovzduší

  Problematika ochrany ovzduší podniku je upravena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a na něj navazujícím prováděcím právním předpisem. V důsledku nové právní úpravy této oblasti proběhly a budou probíhat změny v úpravě Vašich povinností při ochraně vnějšího ovzduší Vašeho podniku (nevztahuje se na pracovní prostředí), což klade rostoucí nároky na kvalifikaci osoby zajišťující pro podnik plnění těchto povinností a má za následek zvyšování administrativní náročnosti zajištění těchto povinností. Pro jejich snadnější a komfortnější splnění Vám nabízíme naše poradenské služby.

  Služby v oblasti ochrany ovzduší

  • Výklady právních předpisů, zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy
  • Kvalifikace zdrojů dle nového zákona a blokové schéma zdrojů znečišťování ovzduší  
  • Zpracování provozních řádů zdrojů a žádostí o povolení provozu
  • Vedení provozní evidence zdrojů vč. zdrojů používajících těkavé organické látky
  • Zpracování souhrnné provozní evidence vč. výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší
  • Zpracování hmotnostní bilance spotřeby těkavých organických látek
  • Zpracování a odeslání všech povinných hlášení do ISPOP (poplatkové  ohlášení, souhrnná provozní evidence vč. požadovaných příloh)
  • Zajištění zpracování odborných posudků a rozptylových studií
  • Zajištění autorizovaného měření emisí
  • Výpočet znečištění zemědělských zdrojů, zpracování plánu zavedení zásad zemědělské praxe apod.
  • Výpočet úniků látek znečišťujících ovzduší a jejich ohlášení do ISPOP  v případě, že byly překročeny jejich prahové hodnoty (tzv. IRZ provozovna)
  • Zajištění zpracování odborných posudků a rozptylových studií
  • Zajištění autorizovaného měření zdrojů
  • Provedení školení zaměstnanců podniku na míru
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vnějšího ovzduší podniku
  • a další dle požadavku zákazníka

   

 • Nakládání s chemickými látkami

  V důsledku potřeby jednotné regulace nakládání s chemickými látkami a směsmi na území celého evropského trhu je tato oblast řízena přímo závaznými právními předpisy Evropské Unie, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EH (konsolidovaná verze Nařízení REACH ze dne 1.7.2013) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (konsolidovaná verze Nařízení CLP ze dne 14. 11. 2020). Dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (v konsolidovaném znění ze dne 1. 9. 2020)

  Problematika nakládání s chemickými látkami a přípravky v našem právním řádu je upravena zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění jeho dalších změn a na něj navazujícími prováděcími právními předpisy. Právní úprava povinností při nakládání s určenými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky včetně vymezení odborné způsobilosti osob, odpovídajících za nakládání s těmito látkami je obsažena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn.

  Nabízíme služby odborně způsobilé osoby v rozsahu

  • Podávání informací o nových právních požadavcích, zpracování metodických pokynů a návodů, interních směrnic v oboru
  • Orientace v jednotlivých registrech a databázích (CHLAP, SCIP apod.)
  • Návrh označování a balení chemických látek a směsí v souladu s legislativou
  • Kontrola správnosti a aktuálnosti obsahu, překlad, příp. aktualizace bezpečnostních listů látek a směsí
  • Provedení školení zaměstnanců podniku na míru (v rozsahu jimi používaných chemických látek a směsí)
  • Výkon činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Zpracování databáze CHLaS a posouzení nebezpečných vlastností chemických látek a směsí v rámci ekologie podniku
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami podniku

  a další dle požadavku zákazníka

   

 •  

  Problematika nakládání s vodami je upravena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujícími prováděcími právními předpisy. Mezi základní povinnosti pro ty, kteří zacházejí s látkami závadnými vodám je zpracování Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod (havarijní plán), který se zpracovává dle požadavků aktualizované vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

  Služby v oblasti nakládání s vodami

  • Sledování změn právních předpisů dle požadavku zákazníka, včetně upozornění na změnu Vašich povinností
  • Výklady právních předpisů v oblasti odpadních vod, zpracování metodických pokynů, interních směrnic v oboru, návodů
  • Zpracování žádostí či oznámení změn příslušným orgánům státní správy, vč. podkladů pro povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
  • Zpracování žádostí o vyhlášení pásma hygienické ochrany zdroje nebo podniku, vč. podkladů pro schválení
  • Zpracování havarijních plánů a povodňových plánů
  • Výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vod zákazníka

   

 • Ohlašování úniků přes ISPOP, komunikace s ISPOP

  Problematika ohlašovacích povinností dle jednotlivých složkových zákonů (viz výše) a ohlašování úniků a přenosů znečišťujících látek je upravena zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a o změně některých dalších zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujících prováděcích právních předpisů. Na podnikatelský subjekt, který provozuje tzv. IRZ provozovnu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (Nařízení 166/2006, konsolidované znění ze dne 1. 1. 2020) jsou kladeny povinnosti obsažené přímo v tomto předpise, pokud provozuje činnost uváděnou buď v Příloze I tohoto nařízení, nebo v příloze zákona č. 25/2008 Sb. anebo v českých právních předpisech upravujících tuto problematiku.

  Všem podnikům, které mají ohlašovací povinnosti dle složkových předpisů a dále povinnost ohlašovat úniky a přenosy znečištění nabízíme

  • zpracování podkladů pro splnění oznamovacích povinností (ročních hlášení o odpadech, ohlášení zařízení, roční výkaz o obalech a odpadech z obalů, souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a poplatkové hlášení, ohlašování dle zákona o vodách atd.) v platném datovém standardu MŽP pro zaslání do ISPOP

  • zastupování zákazníka při komunikaci s ISPOP (na základě zmocnění - plné moci) – komplexní služba od registrace subjektu (sídlo, provozovny) až po zaslání všech hlášení a ohlášení úniků a přenosů do ISPOP a zajištění správy účtu

  Lhůty pro plnění ohlašovacích povinností (pokud tato povinnost subjektu vzniká) přes ISPOP

  • povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, které doposud nejsou zapojeny do ISPOP, ohlašují povinné údaje prostřednictvím ISPOP a to do 31. ledna následujícího kalendářního roku, nebo ohlašující poplatek z nakládání s vodami do 15. února následujícího kalendářního roku
  • povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a to do 31. března následujícího kalendářního roku
  • povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 95 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, které doposud nejsou zapojeny do ISPOP, ohlašují povinné údaje prostřednictvím ISPOP a to do 15. resp. 28. února následujícího kalendářního roku
  • osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a to do 15. února následujícího kalendářního roku
  • osoba, na kterou se vztahují povinnosti ohlašovat do Integrovaného registru znečišťování podle povinností uvedených v zákoně č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a to do do 31. března následujícího kalendářního roku

   

 • Předcházení ekologické újmě a hodnocení rizika jejího vzniku

  Problematika předcházení ekologické újmě je upravena zákonem č. 167/2008 Sb.,o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění dalších změn a na něj navazujících prováděcích právních předpisů a metodických pokynů.

  Nejste-li si jisti, zda se na Vaši činnost vztahuje povinnost zpracovat základní hodnocení rizik vzniku ekologické újmy, kontaktujte nás. Posoudíme, rozsah Vašich povinností dle tohoto zákona, případně za Vás základní hodnocení rizik zpracujeme.

  Oznámení záměru a jeho vlivu na životní prostředí

  Problematika oznámení vlivu záměru na životní prostředí je upravena zákonem č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA) a na něj navazujících prováděcích právních předpisů a metodických pokynů a sdělení ministerstva.

  Nejste-li si jisti, zda se na Vaši připravovanou činnost (anebo významnou změnu stávající činnosti) vztahuje povinnost zpracovat oznámení záměru, případně zpracování dokumentace EIA, kontaktujte nás.  Posoudíme, rozsah Vašich povinností dle tohoto zákona, případně za Vás oznámení zpracujeme a projednáme s příslušnými orgány.