485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

SKLAD Odpadů 8

Program SKLAD Odpadů 8 – skladové a odpadové hospodářství – je určen pro řízení provozu libovolného zařízení pro nakládání s odpady. Byl vyvíjen podle připomínek uživatelů po dobu 20 let a v současnosti disponuje mnoha potřebnými funkcemi pro splnění provozních i legislativních potřeb včetně různých „specialit" pro skládky, spalovny, sběrné dvory, kovošroty, výkupny surovin, překladiště, třídičky, kompostárny apod. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

SKLAD Odpadů 8 byl od počátku vyvíjen s ohledem na jednoduché a intuitivní používání vzhledem k tomu, že řeší většinu důležitých provozních procesů včetně těch nejdůležitějších - finančních. Naším záměrem bylo vytvořit „krabicový" produkt, který bude pokrývat většinu zobecnitelných požadavků na funkčnost, čímž se podařilo vytvořit software vysoké užitné hodnoty za mnohonásobně nižší ceny v porovnání se zakázkovým software tvořeným na míru.

Pozitivním přínosem nasazení programu SKLAD Odpadů 8 u zákazníka často bývá optimalizace stávajících administrativních procesů.

Ke snížení administrativy dochází i z důvodu důsledného přizpůsobení programu požadavkům každodenní praxe. Stejná data jsou sdílena a využívána více programovými moduly, které nabízejí množství přehledů a výstupů jak pro denní provoz, tak i pro potřeby managementu. Všechny výstupy mohou být také ihned použity pro prezentaci na internetu.

Výhodou je 100% kompatibilita s nároky odpadové, účetní a statistické legislativy, která již nepřináší další administrativní zatížení, protože většina povinných agend se odehrává automaticky na pozadí programu.

Co program obsahuje?

 • Program umožňuje založení adresáře zákazníků, obecného ceníku odpadů a služeb, smluvních cen, skupinových cen, evidenci vozidel včetně RZ aj. Dále umožňuje fakturaci služeb (kilometrovné, pronájem kontejneru, poradenství apod.)
 • Ze zadaných údajů lze v programu např. tisknout doklady pro zákazníky (příjemky / výkupky nebo výdejky / prodejky s hotovostní úhradou, převodem nebo bez financí), fakturovat, přijímat nebo vydávat platby z / do pokladny,
 • sledovat aktuální stav odpadů na skladě / skládce,
 • sledovat finanční bilanci u zařízení typu sběr / výkup,
 • exportovat smlouvy do MS Wordu,
 • tisknout adresní štítky pro hromadnou korespondenci,
 • sledovat zakázky Vašich partnerů, aj.

Na zařízeních typu skládka program automaticky vypočítává zákonem stanovené poplatky a finanční rezervu a umožňuje vedení provozního deníku skládky.

Program disponuje pro sledování a vyhodnocování toku odpadů řadou přehledů a tiskových sestav.

Ačkoliv program obsahuje mnoho funkcí dostupných v řadě účetních systémů (fakturace, pokladní kniha, sledování stavu zásob materiálů apod.), nenahrazuje účetní software. Pro zlepšení uživatelského komfortu však nabízíme plnohodnotný export dat pořízených v programu SKLAD Odpadů do Vašeho stávajícího účetního programu s možností předvýběru analytických účtů podle Vaší účetní osnovy (viz modul Účto). Uvažujete-li z různých důvodů zároveň o výměně Vašeho stávajícího účetního programu, jsme schopni Vám doporučit několik kvalitních účetních software, se kterými naše programy spolupracují.

Odpadové hospodářství – Na míru zákonu

Program SKLAD Odpadů 8 vychází ze Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a vyhlášek č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb., 294/2005 Sb., nově i podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

k novému programu SKLAD Odpadů 8 nabízíme

 • První tři měsíce aktualizace programu zdarma.
 • Linka technické podpory první tři měsíce zdarma.

Vzhled programu

Úvodní obrazovka

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství

Číselník odpadů (vlastní názvy, vícesložkové, katalogové ...)

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství / katalog odpadů

Skladové karty – přehledy podle finanční hodnoty nebo množství

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství = skladové karty

Číselník služeb

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství – služby

Příklad konkrétních pohybů na skladu (výkupky)

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství - výkup odpadů, materiálu, druhotných surovin

Operace s daty – export dat do programů IS ENVITA a EVI 8 pomocí průvodce

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství - export a import

Příklad tiskového výstupu z programu – bezhotovostní výkupka

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství – účetní doklad

Příklad tiskového výstupu z programu – faktura automaticky vytvářená na základě skladových pohybů a služeb

SKLAD Odpadů 8 – odpadové hospodářství – daňový doklad

Modul SVOZ (stanoviště, nádoby, smlouvy, ceny, svozové trasy ...)

SKLAD Odpadů 8 – svoz odpadů

Modul VAHA (zjednodušený režim pro snadné zadávání údajů při vážení)

SKLAD Odpadů 8 – provoz – váha – služební vážení

Základní modul
 • tvorba skladových pohybů pro příjem a výdej
 • tvorba a tisk faktur, podkladů k fakturaci, vážních a daňových dokladů
 • fakturace služeb (manipulace, doprava, pronájem, vážení, apod.)
 • evidence zakázek, smluv, smluvních cen, slev s možností generování smluv do MS WORD
 • adresář zákazníků, ceníky odpadů a služeb, číselník vozů s RZ
 • vedení skladové evidence odpadů a dalších skladových komodit s možností kategorizace dle interních potřeb
 • funkce využití/odstranění/předruhování využívaná v kovošrotech, recyklačních linkách, kompostárnách, třídírnách odpadů a jiných zařízení k evidenci činnosti s odpadem na daném zařízení (vznik/zpracování/předruhování)
 • export skladové evidence odpadů do IS ENVITA pro splnění zákonných povinností (automatické vedení průběžné evidence, tvorba a odeslání ročního hlášení)
 • základní výstupní přehledy s možností definice podmínek filtrování a součtování, včetně komplexního přehledu bilance skladu za období, vytíženost zařízení, rozlišení zakázek jednotlivých zákazníků apod.
 • provozní deník zařízení s možností nastavení automatických opakujících se událostí
 • možnost exportu zadaných/zobrazených údajů do MS Excel či OpenOffice Calc

Cena od 9 500 Kč

Obchod

Modul určený pro zařízení typu kovošrot, sběrné suroviny, skládka, kompostárna, sběrný dvůr,  apod., která obchodují s odpady či jinými komoditami.

 • rozšíření skladových pohybů o možnost výkupu a prodeje (hotovostní i bezhotovostní) včetně příslušných tisků a dokladů
 • jednoduché vypořádání bezhotovostního platebního styku s klientem, tj. tvorba elektronických/tiskových podkladů pro převod financí v internetovém bankovnictví (formát ABO, Multicash), pro elektronické vypořádání poštovní složenky typu B či tisk poštovní složenky typu C.
 • možnost definice a využití automatických služeb – např. při výkupu program automaticky započítá částku za složenku nebo převod na účet
 • možnost zobrazení a tisku předdefinovaných obchodních přehledů (sledování finančních bilancí – ziskovost)
Skládka

Modul určený pouze pro zařízení typu skládka.

 • založení skladového místa typu Skládka
 • automatický výpočet zákonem stanovených poplatků a finanční rezervy při příjmu odpadu na skládku (implementace všech zákonem definovaných pravidel pro výpočet poplatků a finanční rezervy)
 • možnost definice odpadů TZS (technologické zabezpečení skládky) a jejich automatické osvobození od základní složky poplatku
 • možnost nastavit, a poté automaticky aplikovat osvobození od základní složky poplatku pro obec-původce, na jejímž katastrálním území skládka leží
 • sledování průběžného stavu plnění ukládání odpadů pro technické zabezpečení skládky (TZS) pro ohlídání zákonného limitu ukládky TZS na skládku
 • tvorba a tisk přehledů o zákonných poplatcích a finanční rezervě (podle odpadů, podle plátců)
 • tvorba a tisk zákonného Ročního výkazu o poplatcích za ukládání odpadů (Popl(MŽP) 3-01)
 • provozní deník skládky (možnost nastavení automatického generování záznamů)
 • možnost evidence vrstev/sektorů na příjemkách, zobrazení a tisk souhrnného přehledu ukládky podle vrstev/sektorů
Svoz

Modul umožňující vedení jednoduché evidence svozu.

 • evidence vzorových svozových tras – ke každé svozové trase možnost nastavit stanoviště (původce/plátce) a definovat počet a velikost přistavených nádob, příp. souvisejících služeb (k následné fakturaci)
 • tvorba/evidence svozových příjemek dle nadefinovaných svozových tras s možností evidence individuálních změn daného svozu oproti vzorové svozové trase
 • vytvoření svozové příjemky včetně adekvátního poměrového rozpočtu hmotnosti odpadu na jednotlivé původce (resp. nádoby) z celkové hmotnosti svozu
 • přehled uskutečněných svozů (globální / za vybranou trasu) s rozpisem dle jednotlivých plátců s možností tiskových výstupů
 • možnost fakturace svezených odpadů a souvisejících služeb (individuálně za plátce, hromadná fakturace vyžaduje modul HROMADNÉ OPERACE)
 • automatická tvorba evidence odpadů v závislosti na individuálním rozpočtu každé svozové příjemky (podklady pro převod do programu EVI8)
Mobilní zařízení

Modul určený pro vedení evidence mobilních zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, kterým vzniká zákonná ohlašovací povinnost zasílat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady na jednotlivé obce s rozšířenou působností (ORP) za všechny činnosti realizované v jejím správním obvodu.

 • založení skladového místa typu Mobilní zařízení
 • číselník stanovišť zařízení (místo činnosti mobilního zařízení)
 • evidence odpadů generována pod subjekty specifikovanými v číselníku stanovišť
 • odepisování zůstatků z evidence pomocí hromadných funkcí (převod zůstatků do nového roku, generování zneškodňující dávky) členěné podle stanovišť
 • přehled položek skladu (tj. celková bilance mobilního zařízení) filtrována podle stanovišť resp. ORP
Pokladna
 • vedení hotovostní pokladny pro jednotlivá skladová místa
 • tisk pokladní knihy za zvolené období
 • tisk denního soupisu dokladů za uskutečněná zdanitelná plnění
 • tisk pokladního dokladu
 • funkce uzávěrka pokladny – uzavření pokladny k určitému dni a uzamčení skladové evidence hotovostních dokladů
 • autorizovaný přístup
 • evidence vkladů a výběrů v hotovosti
 • EET – elektronická evidence tržeb (ohlášení tržby na server finanční správy, evidence vráceného fiskálního identifikačního kódu, tisk dokladů v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb.o evidenci tržeb)
VAHA

Zjednodušená verze skladového programu – vhodné pro nasazení do přímého provozu.

 • zjednodušený vzhled – veškerá skladová evidence v jednom přehledu
 • snadné ovládání, velké ikony, dostupné jen základní a potřebné nabídky a číselníky
 • možnost zadání nových zákazníků, vozů …apod.
 • možnost používat (registrovat) samostatně bez Základního modulu programu
 • možnost kombinovat se všemi ostatními moduly
 • komplexní přehled bilance skladu (shodný se Základním modulem)
Hromadné operace
 • rozšířené možnosti exportu a importu mezi dvěma programy SKLAD Odpadů 8
  • export číselníků – subjekty, odpady (ceník), vozy, smlouvy (smluvní ceník) apod.
  • import skladových pohybů
 • možnost hromadné fakturace a hromadného tisku faktur
 • možnost hromadného vypořádání bezhotovostních plateb
 • skupinový ceník – možnost (v agendě Smlouvy) hromadně definovat a aktualizovat ceny smluvních položek
SQL Přehledy
 • možnost sestavení vlastních dotazů a přehledů v případě, kdy nevyhovují základní výstupy a přehledy
 • možnost volat a spouštět na míru sestavené SQL příkazy
 • přímý převod zobrazených dat do tabulkových editorů MS Excel a OO Calc nebo do XML souboru
EKO-KOM
 • označení vybraných dávek odpadu na základě definovaných pravidel pro tvorbu výkazu EKO-KOM a jejich následné přenesení do programu IS ENVITA
 • přiřazení předem definovaných atributů (konečné zpracování, úpravce, typ sběru, sklo čiré/barevné, nápojový karton samostatně/ve směsi)
 • přenášení informací o počtu přistavených a svezených obecních nádob jednotlivých odpadových komodit, které se následně automaticky vyplní při tvorbě výkazu: Výkaz o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.

Upozornění: Aby bylo možné z programu IS ENVITA generovat čtvrtletní výkaz pro EKO-KOM, je nutné mít zaregistrovaný modul EKO-KOM i v programu IS ENVITA!

ZPO/PIO – Základní popis odpadu / Písemné informace o odpadu
 • formulář Písemné informace o odpadu dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, § 4 odst. 3
 • formuláře Základního popisu odpadů přehledně členěné do kapitol dle legislativy s možností jejich úprav
 • zjednodušená varianta (1 strana), která je určena pro odpady předávané na zařízení, kde není vyžadováno hodnocení odpadu
 • možnost tisku Písemných informací o odpadu (dle přílohy 2 vyhl. 383/2001 Sb.)
 • úplná varianta (2 strany) dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., která je určena především pro odpady předávané na skládky
 • kopie již vytvořených ZPO
 • hromadný tisk ZPO pro označené subjekty nebo provozovny
 • možnost tisku nevyplněného (bianco) formuláře ZPO s možností předvyplnění subjektu
 • evidence přijatých základních popisů odpadu od původců
 • možnost sdílení dat jak v programu SKLAD Odpadů tak v programu IS ENVITA
Export do účetnictví
 • snadné a rychlé přenesení faktur, pokladny či skladových pohybů (příjemky, výdejky, výkupky, prodejky atd.) do externích účetních programů
 • modul umožňuje export do následujících účetních programů:
  • ABRA Flexi
  • Aconto
  • Byznys
  • Money S3
  • Pohoda
  • mimo tyto programy lze exportovat ve formátech ISDOC, STANDARD_N (datový standard exportu skladových pohybů vytvořený firmou INISOFT ve formátu XML) nebo STANDARD3 (námi vytvořený datový standard exportu ve formátu CSV)
 • všechny potřebné informace o novém modulu Export do účetnictví naleznete na této stránce
Vážní systém

Modul umožňující připojení mostové či jiné digitální váhy.

 • umožňuje komunikovat s digitální vážní jednotkou prostřednictvím sériového portu
 • zpřístupnění funkce vážení (tlačítka pro automatické dosazení aktuální váhy) na formulářích skladových pohybů, vozů a služebního vážení
 • při vážení metodou příjezd/odjezd automatické dosazení váhy
 • možnost průběžného vážení (dovažování) či postupného vážení náprav
 • možnost stálého zobrazení aktuální váhy na monitoru PC
 • možnost zakázkového rozšíření o ovládání semaforů a závor
Elektronická fakturace
 • tvorba faktur v elektronické podobě ve formátu PDF
 • možnost připojení elektronického podpisu
 • ukládání faktur do databáze programu SKLAD Odpadů 8
 • odeslání faktur na předem definované e-mailové adresy klientů
 • zálohování odeslaných faktur na lokální nebo síťové úložiště 
 • nástroj pro vyhledávání, filtrování a rychlý náhled elektronicky vystavených faktur

Více informací naleznete zde.

ILNO – Identifikační listy nebezpečných odpadů
 • 1 000 předdefinovaných šablon identifikačních listů (více informací o modulu zde: ILNO)
 • šablony jsou navázány na UN číslo definované dle mezinárodní dohody ADR
 • označení sběrového prostředku – štítky různých velikostí
 • obsah listů je možné libovolně upravovat
 • tvorba nových listů s využitím těch stávajících
 • zakoupit jej můžete i samostatně bez nutnosti pořízení základního modulu
OLPNO – Evidence a ohlašování přepravy NO
 • elektronická evidence přepravy nebezpečných i ostatních odpadů (další informace)
 • jednoduchá tvorba ohlašovacích listů dle přílohy č. 26 vyhlášky 383/2001 Sb.
 • možnost snadného založení záznamu o přepravě na základě předem vytvořených šablon
 • propojení se systémem ISPOP – SEPNO = snadný způsob ohlášení a synchronizace údajů o přepravě
 • nezávislost agendy na okamžité dostupnosti systému ISPOP
 • hlídání lhůt a termínů ohlášení, případné změny, potvrzení
 • načtení ohlášených údajů z ISPOP – SEPNO
 • hromadné stažení (synchronizace) všech dotčených ohlášených přeprav z ISPOP (SEPNO)
 • možnost propojení a synchronizace se skladovými pohyby (tvorba OLPNO z příjemky, výdejky ... a naopak)
 • možnost vyplnění a tisku Přepravního dokladu podle ADR Dohody s UN kódy atp.
 • velké množství kontrolních funkcí (na lhůty, na soulad mezi ohlášenými údaji v přepravě a skladovými pohyby))
 • rychlost editace, intuitivní a snadné ovládání, výhody desktopového řešení
 • nadstavbové funkce usnadňující práci a přechod na nové procesy
 • zaručený vývoj a změny na základě většinových požadavků od uživatelů
 • Návod na používání modulu OLPNO

Mějte svá data u sebe a pod kontrolou!

Platební terminál
 • platba kartou s napojením na platební terminál je rychlý, bezpečný a efektivní způsob platby
 • usnadnění administrativy, odbourání papírových dokladů
 • zlevnění celého procesu díky elektronizaci
 • platby kartou lze vyfiltrovat v přehledu skladových pohybů (příjemky, prodejky).
 • platba kartou je zobrazena v hlavičce při tisku skladového pohybu.
 • v současné době umožňujeme propojení s platebními terminály od společností Global PaymentsKB SmartPay
 • v našem Centru informací se dozvíte vše o platbě kartou a o nastavení platebního terminálu v programu SKLAD Odpadů 8
Kamery
 • propojení s kamerami umožňuje pořizovat snímky v momentě založení skladového pohybu a následně je archivovat
Čtečka občanských průkazů
 • propojení programu SKLAD Odpadů 8 s OCR čtečkou, případně čtečkou čárových a 2D kódů
 • automatizace práce s číselníky subjektů
  • automatický výběr subjektu
  • automatické založení nového subjektu
  • automatická kontrola správnosti / aktuálnosti vyplněných údajů
 • šetří čas a eliminuje chybovost spojenou s ručním opisováním
 • Usnadnění identifikace občanů - pusťe si video
 • v našem Centru informací naleznete jak modul používat a jak ho nastavit

 

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OBCHOD@INISOFT.CZ

 

Napište nám, ozveme se Vám