485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

K našim softwarovým produktům poskytujeme tyto administrativní služby:

Převod licence

Všechny licence INISOFTware poskytujeme našim uživatelům v souladu s ustanovením § 46 a násl. Autorského zákona, za podmínek stanovených v licenční smlouvě jako nevýhradní, s územním rozsahem omezeným na území České republiky a s časovým rozsahem omezeným na dobu trvání autorských práv.

Uživatel má možnost veškerá svoje práva v rámci licenční smlouvy trvale převést na jiného majitele, který je ovládající nebo ovládanou osobou/obchodní společností původního majitele. Dále se možnost tohoto převodu licence vztahuje na společnosti, které prošly transformací nebo fúzí. Převod lze realizovat pouze na základě vyplnění a zaslání žádosti o převod licence, kde obě strany (původní i nový nabyvatel licence) svým podpisem stvrzují souhlas s tímto převodem.

Formulář se žádostí můžete stáhnout zde. Za převod licence je účtován manipulační poplatek (viz ceník administrativních služeb).

Po provedení převodu licence se původní majitel zavazuje ze svých počítačů zcela odstranit všechny nainstalované produkty dle rozsahu převedené licence.

Pasivace licence

Pokud nechcete využívat zakoupenou licenci, můžete jí pasivovat. K pasivované licenci nejsou účtovány servisní poplatky. O pasivovanou licenci ale nepřicházíte. Můžete jí kdykoliv aktivovat.

Aktivace licence

Pasivovanou licenci můžete aktivovat a příslušný program tak začít znovu využívat. Za aktivaci licence je účtován manipulační poplatek (viz ceník administrativních služeb).

Písemná komunikace – neelektronický dokument

Jako řada jiných společností i my cítíme zodpovědnost k životnímu prostředí. Proto preferujeme automatizovanou elektronickou komunikaci. Každým dokumentem, který nemusíme vytisknout a můžeme jej automaticky zpracovat, chráníme životní prostředí. Pokud přesto trváte na uzavření smlouvy nebo vytvoření dodatku k již existující smlouvě v listinné podobě, může to být i PDF soubor zaslaný e-mailem, který se musí vytisknout a podepsat, samozřejmě Vašemu přání vyhovíme. Za tento úkon si však účtujeme manipulační poplatek (viz ceník administrativních služeb).

Vytvoření nestandardního znění smlouvy / dodatku

Na základě Vámi zaslaného písemného požadavku na provedení změn v námi předloženém textu smlouvy / dodatku (nestandardní znění smlouvy / dodatku) účtujeme poplatek za náklady spojené s vykonanými právní úkony (viz ceník administrativních služeb). Na tento administrativní poplatek budete vždy před započetím úprav smlouvy / dodatku písemně upozorněni. Pozn.: Netýká se úprav identifikačních údajů objednatele.