485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

obálka časopisu (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
12/2022

Průběžná evidence odpadů v novém kabátě aneb EVI 8 pro firmy nahrazuje nový informační systém ENVITA

Průběžnou evidenci musí podle platného zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. vytvářet každá právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání. Program IS ENVITA je připraven na nové evidenční povinnosti v maximální možné míře.

zde
10/2022

Elektrozařízení v labyrintu recyklačního příspěvku

Elektrozařízení jsou tzv. vybraným výrobkem, a proto se jejich výroba, uvádění na trh a také likvidace řídí zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který se vloni osamostatnil z odpadové legislativy a v lednu 2022 byl doplněn prováděcí vyhláškou č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností. 

zde
07/2022

Biologicky rozložitelné odpady a hierarchie nakládání s nimi

Nová legislativa na úseku odpadového hospodářství pracuje s několika pojmy týkajícími se biologicky rozložitelných odpadů. V tomto textu si je vysvětlíme a ukážeme, které povinnosti se jich týkají.

zde
05/2022Za uplynulý rok jsme v INISOFTU ušli v oblasti komplexního řešení svozu odpadů velký kus cesty
Hardware
Komplexnost portfolia
Software
Propojení se software ELTE SMART v programu SKLAD Odpadů 8
zde
04/2022

Nebezpečné odpady napříč platnou odpadovou legislativou aneb co je nového?

Jaké odpady označujeme jako tzv. nebezpečné a jaká jsou aktuální pravidla pro nakládání s nimi? Jak se lze NO (nebezpečný odpad) legálně zbavit?

zde
12/2021

Systémy pro sběr a zpracování dat o odpadech  CRŽP, EnviIAM, ISPOP2, ISOH2

Pokud v oblasti odpadového hospodářství nejste úplným nováčkem, pak Vám zkratky
uvedené v nadpisu článku jsou známé. Každý ohlašovatel dnes ví, co je to ISPOP,
že je to Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností nebo že ISOH představuje
Informační systém odpadového hospodářství.
Ale už jste se setkali s pojmy CRŽP, EnviIAM, ISPOP2 nebo ISOH2?

zde
11/2021

Evidence odpadů a efektivní provoz sběrného dvora s programy od INISOFT

Časy tužky a papíru jsou již nenávratně pryč. Je tomu ale skutečně tak
i v oblasti evidence odpadů na sběrných dvorech, kompostárnách,
skládkách a dalších zařízeních sloužících pro nakládání s odpady?

zde
10/2021

Než se stane elektrozařízení odpadem

Z nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“), se tentokrát
zaměříme na povinnosti, které se týkají elektrozařízení, resp. jejich výrobců a dovozců.
Popíšeme „životní cestu“ těchto výrobků, která začíná u výrobce a končí v okamžiku,
kdy se elektrozařízení stane odpadem.

zde
07/2021

Bioodpady a kaly dle nové odpadové legislativy

Bioodpady a kaly optikou nového zákona o odpadech i připravované prováděcí vyhlášky.
Zákon se věnuje BRO už v části o předcházení vzniku odpadů.
Vlastní zpracování BRO je umožněno pouze ve vyjmenovaných typech zařízení.
Vyhláška vymezí seznamy katalogových čísel BRO.

zde
05/2021

PAYT systém – dobrý sluha, ale zlý pán

Na čem záleží? Důležitá je spolupráce mezi obcí a svozovou společností.
Inisoft se zabývá komplexností používaného řešení a dodává komplexní systém pro svoz odpadů.
Víte, na co se zaměřit při zavádění motivačních systémů?

zde
03/2021

Nakládání se stavebními a demoličními odpady podle nového zákona o odpadech

Dotazy k SDO související s novou legislativou,
které nám pokládají uživatelé našich softwarových produktů
z řad stavebních firem nebo účastníci našich on-line školení a prezenčních seminářů.

zde
12/2020

Informační systém odpadového hospodářství v České republice a na Slovensku

Není ISOH ako ISOH

Situace kolem budování ISOH na Slovensku.
Zasílání průběžné evidence odpadů každý měsíc
do celostátní online databáze nepatří mezi smysluplná řešení.

zde
11/2020Nezapomeňte při sběru, zpracování a využití odpadů na správnou evidenci a roční hlášení
Jak na roční hlášení z průběžné evidence odpadů?
Provozujete sklad a přepisujete vícekrát stejné údaje, pokud ano, nedělejte to.
zde
10/2020

Přinese nový zákon o výrobcích s ukončenou životností zásadní změny v místech zpětného odběru?

V tomto článku najdete odpovědi na otázky:
Zachovají se stávající podmínky pro zpětný odběr?
Lze zahrnout místa zpětného odběru do obecního systému nakládání s odpady?
Co znamená veřejné místo zpětného odběru?
...

zde
09/2020Cirkulární ekonomika aneb nic není odpad, ale surovina
Budoucnost nebo utopie?
Pojem cirkulární ekonomika
EU a oběhové hospodářství
Nový zákon v souladu s principy cirkulární ekonomiky?
Nedostatek kapacit pro zpracování odpadu
Začněte podnikat v odpadovém hospodářství
zde
05/2020První opravdu komplexní řešení svozu odpadů
Jak toto řešení funguje?
Nová legislativa bude ukládat povinnost splnit cíle pro množství vytříděného
komunálního odpadu a s tím souvisí právě toto řešení.
zde
04/2020Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
a povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Povinnosti vyplývající z Dohody ADR jsou provázány a zakotveny v legislativě ČR,
konkrétně zákonem o silniční dopravě, který řeší mj. definici
nebezpečných věcí a vymezuje základní povinnosti jednotlivých
účastníků přepravy - odesílatele, dopravce a příjemce.
zde
12/2019Data o odpadech, účelová manipulace, kde je realita
Problémy se dvěma rozdílnými statistikami či daty o odpadech nemá v rámci EU jen ČR.
 
zde
11/2019

Připravte se na nový zákon o odpadech
na svých sběrných dvorech a zařízeních
pro využití a odstranění odpadů už nyní

Nový a dlouho chystaný zákon o odpadech je pomalu tady a přináší s sebou
velké množství změn, které se dotknou nejedné oblasti odpadového
hospodářství a budou mít dopad jak na oprávněné osoby, tak i na původce.

zde
10/2019Elektroodpady a elektrozařízení – pojmy a evidence
Stále často řešíme dotazy související s elektroodpady.
Pojďme si připomenout některé důležité pojmy a povinnosti.
zde
07/2019

Nakládání s kaly z ČOV a jejich ohlašování
Víte, jak postupovat při ohlašování
upravených i neupravených kalů z ČOV?

Evidence a ohlašování odpadů u mobilních zařízení v praxi
Povinnost vést průběžnou evidenci odpadů
a ohlašovat jejich produkci a nakládání má každý
provozovatel mobilního zařízení určeného ke sběru,
výkupu, využívání a odstraňování odpadů.

zde

 

 

zde

06/2019

Průběžná evidence autovraků v praxi
Agenda související s průběžnou evidencí autovraků a následnou tvorbou
Ročního hlášení dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. patří k těm nejsložitějším,
které v odpadovém hospodářství existují.

zde
05/2019Svoz a evidence odpadů
Vše kolem svozu ostatních
a nebezpečných odpadů
v souvislosti s jejich evidencí.
zde
03/2019Je zemina odpadem?
Jak nakládat se zeminou v souladu s platnou legislativou tak,
aby nehrozila pokuta.
zde
12/201812/2018Data o produkci a nakládání s odpady
Co je zdrojem dat?
Článek o duplicitním zjišťování stejných dat o odpadech státem.
zde
10/201810/2018

Kam s ním?
Správná evidence elektrozařízení a elektroodpadů
a nové povinnosti vyplývající z legislativy.

zde
6/201806/2018

Automatizace procesů v zařízeních ke zpracování odpadů
Tento článek informuje o automatizaci procesů
prostřednictvím našeho software SKLAD Odpadů 8.

zde
05/2018Sběr, svoz odpadů a evidence přepravy
Od 2. května 2018 přichází dlouho plánovaná a připravovaná změna,
která přináší elektronizaci ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
A protože sběr a svoz odpadů s přepravou úzce souvisí,
mohlo by vás zajímat, co je obsahem tohoto článku.
zde
04/2018Obaly, odpady, zpětný odběr a evidenční software
V tomto článku naleznete odpovědi na to,
kdy a jak evidovat odpady, na jaké použité výrobky
se vztahuje zpětný odběr, jak se evidují obaly,
zda tonery patří do zpětného odběru atd.
zde
03/2018Nakládání se zeminami
Nakládání se zeminami je zcela specifická záležitost
v oblasti stavební výroby. Nebudeme se bavit
o otevřených zemnících, písnících, lomech a podobných
dobývacích prostorech. Cílem článku je vysvětlit nakládání
se zeminami, které vznikly při stavební činnosti.

zde

10/201745 let evidence odpadů
Distingované pány v oblecích, co krasopisem zapisují násadkou s inkoustem
čísla do velkých knih, známe také jen z filmů pro pamětníky, ale
jinak jsme těch změn v našem oboru zažili dost. Také si to pamatujete?
zde
9/2017Biologicky rozložitelný odpad a evidence odpadů
Biologický rozložitelný odpad vzniká buď v přírodě, která ho přirozeně
využívá ve svůj prospěch a nedochází tak k zatěžování životního prostředí
nebo lidskou činností, při které je nutné jeho vznik a nakládání usměrnit.
 
zde
6/2017

Ovzduší a energetické využívání odpadů
Článek pojednávající o provozní evidenci,
poplatkovém přiznání, nejčastějších chybách
a o software k ovzduší.

zde
3/2017Stavební a demoliční odpady
V tomto článku naleznete odpovědi na otázky, co jsou stavební odpady a jak se dají definovat
zde
Časopis Odpadové Fórum1/2015

Duplicitní ohlašovací povinnost je potíž

Když kterýkoli odpadář v České republice usedne k počítači,
aby zapsal, zaznamenal, nebo vyčetl cokoli o odpadech,
tak bude s největší pravděpodobností pracovat s nějakým produktem
společnosti INISOFT, která je ryze českou společností, nevyužívá
daňových rájů a zaměstnává téměř 40 lidí.

Rozhovor s ing. Davidem Marečkem, jednatelem společnosti INISOFT s.r.o.

zde