obálka časopisu (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
09/2020Cirkulární ekonomika aneb nic není odpad, ale surovina
Budoucnost nebo utopie?
Pojem cirkulární ekonomika
EU a oběhové hospodářství
Nový zákon v souladu s principy cirkulární ekonomiky?
Nedostatek kapacit pro zpracování odpadu
Začněte podnikat v odpadovém hospodářství
zde
05/2020První opravdu komplexní řešení svozu odpadů
Jak toto řešení funguje?
Nová legislativa bude ukládat povinnost splnit cíle pro množství vytříděného
komunálního odpadu a s tím souvisí právě toto řešení.
zde
04/2020Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
a povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Povinnosti vyplývající z Dohody ADR jsou provázány a zakotveny v legislativě ČR,
konkrétně zákonem o silniční dopravě, který řeší mj. definici
nebezpečných věcí a vymezuje základní povinnosti jednotlivých
účastníků přepravy - odesílatele, dopravce a příjemce.
zde
12/2019Data o odpadech, účelová manipulace, kde je realita
Problémy se dvěma rozdílnými statistikami či daty o odpadech nemá v rámci EU jen ČR.
 
zde
11/2019

Připravte se na nový zákon o odpadech
na svých sběrných dvorech a zařízeních
pro využití a odstranění odpadů už nyní

Nový a dlouho chystaný zákon o odpadech je pomalu tady a přináší s sebou
velké množství změn, které se dotknou nejedné oblasti odpadového
hospodářství a budou mít dopad jak na oprávněné osoby, tak i na původce.

zde
10/2019Elektroodpady a elektrozařízení – pojmy a evidence
Stále často řešíme dotazy související s elektroodpady.
Pojďme si připomenout některé důležité pojmy a povinnosti.
zde
07/2019

Nakládání s kaly z ČOV a jejich ohlašování
Víte, jak postupovat při ohlašování
upravených i neupravených kalů z ČOV?

Evidence a ohlašování odpadů u mobilních zařízení v praxi
Povinnost vést průběžnou evidenci odpadů
a ohlašovat jejich produkci a nakládání má každý
provozovatel mobilního zařízení určeného ke sběru,
výkupu, využívání a odstraňování odpadů.

zde

 

 

zde

06/2019

Průběžná evidence autovraků v praxi
Agenda související s průběžnou evidencí autovraků a následnou tvorbou
Ročního hlášení dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. patří k těm nejsložitějším,
které v odpadovém hospodářství existují.

zde
05/2019Svoz a evidence odpadů
Vše kolem svozu ostatních
a nebezpečných odpadů
v souvislosti s jejich evidencí.
zde
03/2019Je zemina odpadem?
Jak nakládat se zeminou v souladu s platnou legislativou tak,
aby nehrozila pokuta.
zde
12/201812/2018Data o produkci a nakládání s odpady
Co je zdrojem dat?
Článek o duplicitním zjišťování stejných dat o odpadech státem.
zde
10/201810/2018

Kam s ním?
Správná evidence elektrozařízení a elektroodpadů
a nové povinnosti vyplývající z legislativy.

zde
6/201806/2018

Automatizace procesů v zařízeních ke zpracování odpadů
Tento článek informuje o automatizaci procesů
prostřednictvím našeho software SKLAD Odpadů 8.

zde
05/2018Sběr, svoz odpadů a evidence přepravy
Od 2. května 2018 přichází dlouho plánovaná a připravovaná změna,
která přináší elektronizaci ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
A protože sběr a svoz odpadů s přepravou úzce souvisí,
mohlo by vás zajímat, co je obsahem tohoto článku.
zde
04/2018Obaly, odpady, zpětný odběr a evidenční software
V tomto článku naleznete odpovědi na to,
kdy a jak evidovat odpady, na jaké použité výrobky
se vztahuje zpětný odběr, jak se evidují obaly,
zda tonery patří do zpětného odběru atd.
zde
03/2018Nakládání se zeminami
Nakládání se zeminami je zcela specifická záležitost
v oblasti stavební výroby. Nebudeme se bavit
o otevřených zemnících, písnících, lomech a podobných
dobývacích prostorech. Cílem článku je vysvětlit nakládání
se zeminami, které vznikly při stavební činnosti.

zde

10/201745 let evidence odpadů
Distingované pány v oblecích, co krasopisem zapisují násadkou s inkoustem
čísla do velkých knih, známe také jen z filmů pro pamětníky, ale
jinak jsme těch změn v našem oboru zažili dost. Také si to pamatujete?
zde
9/2017Biologicky rozložitelný odpad a evidence odpadů
Biologický rozložitelný odpad vzniká buď v přírodě, která ho přirozeně
využívá ve svůj prospěch a nedochází tak k zatěžování životního prostředí
nebo lidskou činností, při které je nutné jeho vznik a nakládání usměrnit.

 
zde
6/2017

Ovzduší a energetické využívání odpadů
Článek pojednávající o provozní evidenci,
poplatkovém přiznání, nejčastějších chybách
a o software k ovzduší.

zde
3/2017Stavební a demoliční odpady
V tomto článku naleznete odpovědi na otázky, co jsou stavební odpady a jak se dají definovat
zde
Časopis Odpadové Fórum1/2015

Duplicitní ohlašovací povinnost je potíž

Když kterýkoli odpadář v České republice usedne k počítači,
aby zapsal, zaznamenal, nebo vyčetl cokoli o odpadech,
tak bude s největší pravděpodobností pracovat s nějakým produktem
společnosti INISOFT, která je ryze českou společností, nevyužívá
daňových rájů a zaměstnává téměř 40 lidí.

Rozhovor s ing. Davidem Marečkem, jednatelem společnosti INISOFT s.r.o.

zde