485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Živelné pohromy, černé skládky a průběžná evidence odpadů

Víte, jak zaznamenat údaje do průběžné evidence odpadů v případech sanací černých skládek, kontaminovaných zemin nebo vzniku/zániku odpadů vlivem živelných pohrom a havárií?

     Naše země v posledních desetiletích prodělala řadu živelných pohrom a lokálních havárií. V ČR jsou to především povodně a požáry. Člověk se k přírodě moc šetrně nechová a tak nám tímto způsobem dává najevo, že větru a dešti poručit nelze. Jedním z příkladů bezohledného chování lidského působení na přírodu jsou i černé skládky. Nicméně tento článek nebude pojednávat o ekologické osvětě, ale především o jedné z činností spojených s následky výše uvedených problémů.

Kód nakládání AN60 – Vznik ze živelných pohrom, ze starých zátěží, z černých skládek

     Při povodních nebo při sanaci černých skládek vznikají odpady. Tyto odpady nemají původce ve smyslu příslušných definic zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Přesto se musí zaevidovat, protože se následně využívají nebo odstraňují v zařízeních k tomu určených. Takový vznik se do průběžné evidence odpadů zaznamenává pod speciálním kódem nakládání AN60. Pro výpočet celkové produkce odpadů v ČR se samozřejmě množství uvedené u tohoto kódu nakládání započítává, ale důležité je, že v evidenci lze takovou produkci odlišit. Toho lze využít např. při sledování trendů vývoje produkce při meziročním porovnávání atp. Množství u takového kódu představuje výkyv nebo nepředvídatelnou situaci, to znamená, že jej nelze plánovat.

Kód nakládání xN63 – Zánik odpadů vlivem živelných pohrom

     Další otázkou je, jak evidovat množství odpadů, které vlivem živelné pohromy zaniklo. Ani na to naše legislativa nezapomněla. Ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady je ve vysvětlivkách přílohy č. 20 uvedeno, že pro tyto účely se používá kód nakládání AN63, BN63 nebo CN63. Konkrétní kód musí být zvolen podle původu. Vzniklý odpad, který např. vlivem povodní uplaval, se eviduje pomocí kódu nakládání AN63. Množství převzatého odpadu od jiného původce, oprávněné osoby či z jiné provozovny, které např. vlivem požáru shořelo, se eviduje pomocí kódu BN63. Kód CN63 se použije v případě, že se jedná o odpad vzniklý v předchozích letech, uvedený v aktuální evidenci pod kódem nakládání C00 a vlivem povodně či požáru zanikl. V žádném případě není možné, aby se pro odpad zaniklý např. požárem, použil kód nakládání D10 – spalování na pevnině!

Doporučení – poznámka v hlášení

     Pokud v průběžné evidenci odpadů a následně i v Ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady uvedete některý z kódů nakládání AN60, AN63, BN63, CN63, pak doporučujeme, abyste na list č. 1 do kolonky s poznámku uvedli stručný důvod použití takového kódu, aby bylo z hlášení zřejmé, že se nejedná o překlep. Mnohdy stačí text: Odpad zanikl při požáru. Šetřeno policií ČR.

Nemělo by Vám uniknout!

  • Pokud řešíte podobné nebo jiné problémy s evidencí odpadů, rádi Vám pomůžeme. Poskytujeme služby v oblasti poradenství životního prostředí. Více informací zde: https://www.inisoft.cz/poradenstvi.
     
  • Připravili jsme pro Vás sérii odborných školení, na kterých jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět https://www.inisoft.cz/skoleni.
     
  • V případě zájmu Vám vytvoříme školení na míru a to podle námi provedeného auditu ve Vaší společnosti, nebo na základě specifikovaných požadavků.
 

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: