485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2016

Tímto příspěvkem bychom Vám chtěli připomenout některé důležité informace týkající se ohlašování údajů v agendě ovzduší za rok 2016.

Hlášení se zasílají do 31. března 2017 elektronicky prostřednictvím datového standardu, tj. v XML souboru přímo do systému ISPOP. XML soubor lze vytvořit pomocí specializovaných programů (např. aplikace Ovzduší) nebo pomocí PDF formulářů, které lze stáhnout přímo v tomto systému. V agendě ovzduší se ohlašuje:

Údaje z hlášení (xml soubor) lze odeslat do systému ISPOP přímo on-line webovými službami nebo pomocí datové schránky (ID 5eav8r4). Od letošního roku se již neprovádí listinná autorizace hlášení. Na základě poslední novely zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP má od 1. 9. 2016 podání učiněné prostřednictvím ISPOP povinným subjektem, který je v tomto systému zaregistrován, stejné účinky jako podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo podání učiněné prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Souhrnná provozní evidence

Toto hlášení se zasílá na formuláři F_OVZ_SPE. Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Od 1. ledna 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která mění zařazování některých zdrojů. Pokud došlo změnou přílohy č. 2 zákona k přeřazení zdroje mezi nevyjmenované, není již povinností SPE za rok 2016 ohlašovat. U zdrojů, u kterých došlo k zařazení mezi vyjmenované zdroje až změnami přílohy č. 2, bude provedeno ohlášení SPE až za rok 2017. Přehled změn v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provedených poslední novelou tj. zákonem 369/2016 Sb. a účinných od 1.1.2017 najdete zde.

V případě, že ohlašujete souhrnnou provozní evidenci za zařízení provozovaného na více místech (recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2, přemístitelné stacionární zdroje, …), lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy). Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete zde.

ČHMÚ bude provádět obdobně jako v minulých letech kontrolu ohlášených údajů SPE. Hlášení SPE provozoven, u kterých jsou každoročně zjišťovány chyby nebo nevyplněné údaje, budou předána ČIŽP.

Mezi nejčastější chyby patří:

Poplatkové přiznání

Poplatkové přiznání se zasílá na formuláři F_OVZ_POPL. Povinnost podat toto přiznání má provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. („Vyjmenovaný zdroj“) dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. ve znění zákona č. 87/2014 Sb. do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP. S ohledem na účinnost ustanovení § 15, odst. 6 zákona k 1. lednu 2017 vydalo Ministerstvo životního prostředí toto stanovisko.

Dále platí, že povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více. Poplatkové přiznání se podává také za provozovnu, u které klesne poplatek pod 50 000 Kč v důsledku nevyměření poplatku za některé zdroje a emise. Další podrobnosti naleznete zde.

Také je důležité, zda bude provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu při podávání poplatkového přiznání za rok 2016 postupovat nově na základě toho, že bude uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona. V takovém případě vyplní údaje o emisích a poplatcích do nové části formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.). S tím musí přiložit soubor, ve kterém zdokumentuje postup výpočtu poplatku a využití nevyměření poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 6 zákona. Doporučovaný soubor je ve formátu MS Excel 2013, který lze stáhnout zde.

Pokud při výpočtu poplatku nebude uplatněno nevyměření poplatku u žádného zdroje, vyplní se formulář F_OVZ_POPL s částí 2.

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany ...

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony se zasílá na formuláři F_OVZ_PO. Podle § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech musí zprávu vyplnit a do systému ISPOP zaslat osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony. Vzor této zprávy je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů.

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů

Tato zpráva se zasílá na formuláři F_OVZ_RL. Podle § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech musí zprávu vyplnit a do systému ISPOP zaslat osoba, která v kalendářním roce

Vzor této zprávy je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynů.

Nemělo by Vám uniknout !

Zdroj informací: http://portal.chmi.cz

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: