Všem firmám a podnikatelům, kteří mají povinnost evidence a její ohlašování za všechny stacionární zdroje znečišťování ovzduší, bez ohledu na kvalifikaci stacionárního zdroje (vyjmenované nebo i nevyjmenované stacionární zdroje).

Podle zákona č. 201/2012 Sb. jsou provozovatelé vyjmenovaných stacionárních zdrojů povinni zpracovávat průběžně evidenci o provozu zdrojů, a to včetně dokladů umožňujících prokázat správnost těchto údajů.

Provozovatelé vyjmenovaných stacionárních zdrojů zpracovávají souhrnnou provozní evidenci a předávají ji za uplynulý kalendářní rok příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Co program obsahuje?

Možnost vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, jejíž povinnost stanovuje Příloha č. 10 Vyhlášky č. 415/2012 Sb., a dalších nezbytných souvisejících evidencí.

Program Vám velmi rychle a jednoduše vypočte výši emisí zdrojů znečišťování ovzduší a zpracuje za ně roční hlášení v datové podobě do systému ISPOP podle platného datového standardu. Jako přílohu k ročnímu hlášení nebo jako podklad pro případnou kontrolu ČIŽP můžete využít bloková schémata provozoven. Tato schémata jsou vytvořena na základě stanovených technologických vazeb.

Program disponuje množstvím číselníků odpovídajících platné legislativě (Názvy ostatních zdrojů, apod.), aktuálním věstníkům MŽP (Palivo nebo odpad, Topeniště, Výrobek, MVE, apod.), a normám ČSÚ (Územní členění ČR, ZÚJ, ÚTJ, apod.).

Program obsahuje celou řadou tiskových sestav jako např.: Stálé a proměnné údaje provozní evidence, Protokoly o způsobu výpočtu emisí a způsobu výpočtu poplatků z emisí, Přehledy (emisí, …), Roční hmotnostní bilance.

Díky volitelnému modulu programu můžete datově zaznamenávat a dále zpracovávat hodnoty kontinuálního měření znečišťování. Záznam hodnot můžete provádět do programu buď manuálně nebo Vám můžeme na míru zpracovat převodový datový můstek za Vašeho měřícího systému.

Na míru zákonu

Program vychází ze stávající legislativy a samozřejmě je brán ohled na legislativní proces, ve kterém je právě nový zákon o ovzduší.

  • 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
  • 415/2012 Sb., Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Další legislativa:

  • 25/2008 Sb., Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
  • 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

Vývojová technologie programu

Při vývoji programu Ovzduší jsme využili moderních technologií:

  • Databáze MS SQL
  • .NET Framework 4.0

Vzhled programu

Úvodní obrazovka

Adresář subjektů a kontaktů

Editace provozovatele

Editace provozovny

Automatické znázornění technologického schématu

Editor pro zápis zdroje znečišťování ovzduší

Výpočet emisí

Modul VOC – hmotnostní bilance těkavých organických látek a související evidence

Ovzduší Provoz

Program Ovzduší Provoz je určen firmám s jednou provozovnou (bez ohledu na to, zda se jedná o sídlo firmy dle obchodního rejstříku nebo o samostatnou provozovnu). Program umožňuje vést evidenci o provozu zdrojů pouze u jednoho subjektu. Základní verze programu umožňuje vést evidenci za jeden vyjmenovaný stacionární zdroj, počet dalších evidovaných zdrojů lze zvýšit neomezeně.

Potřebujete-li evidovat zdroje ve více samostatných provozovnách jednoho subjektu (jednoho IČ), pak zvolte program Ovzduší Firma.

Cena od 3 500

Ovzduší Firma

Program Ovzduší Firma je určen pro firmu s více provozovnami. Program umožňuje vést evidenci o provozu zdrojů za neomezené množství provozoven v rámci jedné firmy (jednoho IČ). Základní verze programu umožňuje vést evidenci za jeden vyjmenovaný stacionární zdroj, počet dalších evidovaných zdrojů lze zvýšit neomezeně.

Potřebujete-li evidovat za více firem (více IČ), pak zvolte program Ovzduší Komplet.

Cena od 7 500

Ovzduší Komplet

Program Ovzduší Komplet je určen pro komerční zpracování provozních evidencí. Program umožňuje vést evidenci o provozu zdrojů za neomezené množství firem a jejich provozoven (více IČ). Základní verze programu umožňuje vést evidenci za jeden vyjmenovaný stacionární zdroj, počet dalších evidovaných zdrojů lze zvýšit neomezeně.

Cena od 15 500

Evidence ovzduší

Modul Evidence Ovzduší umožňuje průběžné vedení provozní evidence stacionárních zdrojů tak, jak je stanovena tato povinnost pro vyjmenované stacionární zdroje  v §17, odst. 3 zákona o ovzduší, dle náležitostí přílohy č. 10 vyhlášky 415/2012 Sb..

Na základě vložených dat program zvolí optimální způsob výpočtu emisí a emise spočítá. Určí také hodnoty emisí i jinými cestami, pokud pro to má dostatek potřebných dat. V takovém případě si může uživatel sám rozhodnout, který způsob výpočtu preferuje a chce následně použít pro zpracování souhrnné provozní evidence.

Souhrnná provozní evidence je vytvářena dle platného datového standardu, lze ji přímo odesílat do systému ISPOP nebo do datové schránky MŽP určené k plnění ohlašovacích povinností. Odeslané hlášení lze vytisknout k jeho archivaci..

V programu můžete vytvářet technologické schéma provozovny, které lze použít jako přílohu souhrnné provozní evidence a které umožní lepší orientaci ve skladbě provozovny.

Program obsahuje aktuální číselníky používané pro vedení provozní evidence a tvorbu souhrnné provozní evidence.

Cena od 3 500

Kontinuální měření

Modul Kontinuální měření je určen pro všechny ohlašovatele, kteří splňují zákonné podmínky pro určování emisí kontinuální měření. Tento modul umožňuje zadat hodnoty emisí změřených systémem kontinuálního měření. Tyto hodnoty lze do programu zadávat manuálně přímým zápisem, nebo Vám na míru můžeme naprogramovat importní můstek dat z Vašeho měřícího systému do programu ENVITA Ovzduší. Pro bližší informace kontaktujte obchodní oddělení.

Cena od 7 500

VOC

Modul VOC umožňuje vést evidenci spotřeby surovin, regenerace surovin a evidenci odpadů obsahující těkavé organické látky a z těchto evidencí následně sestavit hmotnostní bilanci těkavých organických látek za zvolené období nebo sestavit roční hmotnostní bilanci těkavých organických látek.

Na základě údajů zadávaných v uvedených evidencích jsou vyhodnoceny jednotlivé toky těkavých organických látek (I1, I2, O1 až O9) a sestavena hmotnostní bilance za dané časové období.

Vyhodnocené údaje roční hmotnostní bilance těkavých organických látek slouží nebo mohou sloužit jako podklad pro stanovení emisí VOC v modulu Ovzduší.

Modul je zpracován na základě platné legislativy, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a na základě metodického pokynu Odboru ochrany ovzduší MŽP ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek zveřejněném Věstníku MŽP 2/2013.

Cena od 4 490

Objednávka

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

OBCHOD@INISOFT.CZ