485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ISPOP – ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016

Na co si dát pozor při tvorbě ročního hlášení o odpadech za rok 2016

V minulém příspěvku jsme glosovali, že konec roku je na dohled a ptali jsme se Vás, jak jste připraveni na blížící se ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016 do elektronického systému ISPOP a zda víte o všech novinkách, které budou mít vliv na správné podání hlášení. Pojďme si tedy zrekapitulovat, na co všechno si dát pozor a na co nezapomenout při tvorbě hlášení a to nejen v kontextu legislativních změn, které nám rok 2016 přinesl.

Jaké jsou ohlašovací limity a kam hlášení podávám?

Původce odpadů je povinen zaslat do 15. února2017 pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi. Ohlašovací povinnost vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a producenti odpadů jsou povinni své ohlašovací povinnosti plnit v případě, že produkují nebo nakládají s více než:

nebo

Oprávněná osoba, která v roce 2016 nakládala s odpady (bez ohledu na jejich množství), je povinna rovněž podat hlášení do 15. února 2017.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se zasílá do elektronického systému ISPOP.

Co je elektronický systém ISPOP?

Je to systém, který umožňuje příjem a zpracování vybraných hlášení z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Poskytuje nástroje pro tvorbu hlášení – elektronické PDF formuláře, přijímá a eviduje hlášení, která odpovídají datovým standardům. Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (dále CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. Každý, kdo chce do systému ISPOP zaslat hlášení, musí být v něm nejprve zaregistrován.

Jak se v ISPOP registrovat?

Registrace se provádí pomocí PDF formuláře (musíte mít nainstalovaný Acrobat Reader minimálně ve verzi 10). Vyplněný formulář lze zaslat on-line nebo přes Datovou schránku. Při chybném zadání e-mailové adresy je nutné provést novou registraci. Registrace je platná stále a není třeba ji obnovovat. ISPOP umožňuje i opětovné zaslání zapomenutého hesla. Registrace subjektu prováděna on-line musí být elektronicky podepsaná nebo se musí autorizovat zasláním listinného potvrzení na adresu CENIA. Potvrzení obdržíte automaticky na e-mail uvedený v registračním formuláři. Stačí jej vytisknout, podepsat a odeslat poštou.

Registraci subjektu a podání hlášení v systému ISPOP může za subjekt (zmocnitele) provést také zmocněnec. Zmocněnec se musí do systému ISPOP rovněž zaregistrovat. Podmínkou je doložení plné moci zmocněncem (vzor plné moci naleznete zde). Plná moc musí být zaslána v elektronické podobě (konverze dokumentu je možná přes CZECHPOINT). Od 1. 9. 2016 lze vkládání plných mocí pouze prostřednictvím ISPOP. Upozornění: Zaslané plné moci jiným způsobem (DS ISPOP, DS CENIA, poštou) nebudou zpracovány – nedojde k vytvoření vazby mezi zmocněncem a zmocnitelem v ISPOP.

Jak podat hlášení?

Každé první podání hlášení za příslušnou provozovnu v daném roce se označuje jako řádné hlášení. Opravné hlášení je nutné označit při odeslání jako doplněné hlášení. Při opravě se vždy zasílá celé hlášení včetně provedených změn. Zároveň se u doplněného hlášení musí uvést evidenční číslo původního řádného hlášení, které se opravuje. Evidenční číslo je možné zjistit v přehledu podaných hlášení v systému ISPOP (v menu Můj účet).

Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

  1. Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.
  2. On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte po registraci do ISPOP).

Pozn.: PDF formuláře obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (např. EVI 8).

Autorizace hlášení zaslaných v elektronické podobě!

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Již není nutný elektronický podpis nebo přístup k datové schránce.

Novinka:všech hlášení do ISPOP došlo od 1. 9. 2016 k automatické autorizaci. Nebude tedy již nutné potvrzovat listinnou formou podání hlášení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Samotný proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn. Z důvodu automatické autorizace hlášení dochází nově ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení. To znamená, že účet, pomocí něhož je hlášení odesíláno (přihlašovací údaje do ISPOP nebo vlastník ISDS), musí být svázán se subjektem (IČO), za který je ohlašováno, a to přímo nebo pomocí zmocnění.

Na co je nutné dát pozor, aby bylo hlášení v pořádku?

A nezapomeňte především na to, že nejdůležitější je včas ohlásit.

 

Sdílejte tento článek: