485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Používání IČP a IČZ pro řádné vedení průběžné evidence odpadů

Zavedení povinnosti uvádět IČZ (identifikační číslo zařízení) u partnerských subjektů při převzetí / předání odpadů z / do zařízení pro nakládání s odpady je významná evidenční změna jak v průběžných evidencích odpadů u původců, tak u oprávněných osob, tedy podnikatelských subjektů provozujících zařízení určená pro nakládání s odpady. Stejně tak povinnost identifikovat provozovny původců pomocí IČP (identifikační číslo provozovny) je zásadní změnou, která si klade za cíl přesnější sledování toků odpadů od původce až do zpracovatelského zařízení.

Co je důsledkem zavedení těchto změn v evidenci odpadů aneb, co by nám nemělo v souvislosti s používáním IČP / IČZ uniknout:

Pomocí IČP se nově zajistí nejen identifikace původce odpadu, ale i přesné místo vzniku a zároveň s použitím IČZ se ověří případný nepovolený příjem odpadu do zařízení nebo nepovolené nakládání s odpadem v zařízení (mimo rozsah povolených činností).

Při zpracování dat o odpadech z ročních hlášení dojde ke snazšímu sehrávání ohlašovatelů a partnerských subjektů. Sníží se tak administrativní zátěž pracovníků na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

IČP a IČZ se v průběžné evidenci odpadů a v ročním hlášení uvádí přesně podle přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb. na listu č. 1 a na listu č. 2 ve sloupci 8 – partner. Formát a způsob použití IČP upřesňuje tento dokument MŽP (http://mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni).

U mobilních zařízení ke sběru odpadů došlo k výrazné změně ohlašování. Dříve se podávalo hlášení podle adresy sídla nebo podle adresy provozovny oprávněné osoby, která zajišťovala provoz tohoto mobilního zařízení. Poslední novelou vyhlášky 383/2001 Sb. (vyhláškou č. 83/2016 Sb.) byl změněn způsob ohlašování těchto typů mobilních zařízení. Nově se podává pouze jedno hlášení za mobilní zařízení ke sběru odpadů a to podle adresy sídla oprávněné osoby. Mobilní zařízení ke sběru odpadů by se tak mělo identifikovat původci pouze pomocí jednoho přiděleného IČZ.

Na průvodních dokladech tj. především na příjemce odpadu se musí dle přílohy č. 2 vyhlášky 383/2001 Sb. uvádět údaj IČP u původce a IČZ v případě oprávněné osoby.

Pro usnadnění vyplňování a ověřování IČPIČZ jsme rozšířili databázi RES (Registr ekonomických subjektů) o provozovny s IČP z RŽP (Rejstřík živnostenského podnikání) a zařízení s IČZ z Registru zařízení. Více informací o RESu najdete na této internetové adrese: https://www.inisoft.cz/software/res-plus.

Na základě názvu či IČO lze doplnit veškeré informace o sídle subjektu (červeně orámované tlačítko). Pomocí dalšího tlačítka RES (modře orámované tlačítko) lze vyhledat provozovnu subjektu s IČP nebo povolené zařízení s IČZ (podle zvoleného typu identifikátoru).

Další změny v ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016:

Rozšiřují se údaje ohlašované do ISPOP za skládky. Nově se ohlašuje množství skládkovaných odpadů uložených v daném roce, a to zvlášť za nebezpečné, komunální a ostatní a dále předepsané a uhrazené základní složky poplatku za odpady nebezpečné, komunální a ostatní. U nebezpečných odpadů se rovněž musí uvést předepsaná a uhrazená riziková složka poplatku. Tyto údaje již nebude ověřovat pracovník úřadu obce s rozšířenou působností, ale pracovník krajského úřadu.

Původce musí nově, pokud je smluvně zapojen do obecního systému sběru komunálního odpadu obce, uvést v rozsahu listu č. 1 přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb. seznam odpadů, kterými je do tohoto systému zapojen.

Obce a města musí nově hlásit v rozsahu listu č. 5 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady. Jedná se o počet původců smluvně zapojených do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady, a případy, kdy má obec vytvořený systém pro nakládání se stavebními odpady a textilem, a zda občan platí paušálně či za množství vyprodukovaných odpadů.

Pokud si nejste jisti, zda všem novým změnám a povinnostem rozumíte, využijte našich poradenských služeb nebo se zúčastněte námi pořádaných školení.

Sdílejte tento článek: