Obaly, odpady, zpětný odběr a evidenční software

Kdy a jak evidovat odpady?

                Tak to je asi nejzákladnější otázka. Odpověď na ni získáme ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a z vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. Povinnost vést resp. vytvářet průběžnou evidenci odpadů má každý původce (kromě občanů) a každá oprávněná osoba, což je subjekt, který s vyprodukovanými odpady dále nakládá. Zaznamenat se do průběžné evidence odpadů musí každá jednotlivá produkce. Podle vyhlášky je to naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.

                Každý záznam v evidenci musí obsahovat vyhláškou stanovené údaje jako je datum a číslo zápisu, katalogové číslo odpadu včetně názvu a kategorie, kód nakládání, partnerský subjekt atd. Evidence se vede formou skladové bilance, pokladní knihy či jednoduchého účetnictví. To znamená, že pro každý odpad musí existovat záznam o jeho vzniku a dále o dalším nakládání s ním. Aby si původce nemusel pamatovat vše zde uvedené, aby nemusel sledovat legislativní změny, datové formáty pro elektronické ohlašování, může využít program EVI (https://www.inisoft.cz/software/evi-8), který mu vše v maximální míře usnadní. 

Na jaké použité výrobky se vztahuje zpětný odběr?

Zákon o odpadech definuje seznam výrobků, na které se vztahuje zpětný odběr. Jsou to:

Upřesnění je potom v jednotlivých prováděcích předpisech, např. vyhl. č. 352/2005 Sb., kde jsou uvedena elektrozařízení, neboť pojem „pocházející z domácnosti“ znamená taková zařízení, která se využívají jak v domácnostech, tak i v podnikatelské sféře. Některé elektrozařízení však mohou být i odpadem a do režimu zpětného odběru proto nepatří. Jedná se např. o boilery, nestandardně velká elektrozařízení, taková, která slouží jen ve výrobní sféře, a speciální součástky (kabely, jističe apod.). Jejich popis a rozdělení je popsáno v metodickém pokynu MŽP (https://www.mzp.cz/cz/elektricka_elektronicka_zarizeni_zakon). Pneumatiky a nakládání s nimi řeší vyhl. č. 248/2015 Sb. a baterie vyhl. č. 170/2010 Sb.

Výrobce nebo dovozce musí ze zákona zajistit spotřebiteli resp. konečnému uživateli po použití, tedy skončení životnosti výrobku, jeho bezplatné převzetí a následně maximální možné materiálové využití. Cílem je eliminovat negativní dopad produkce vybraných výrobků na životní prostředí.

Patří použité výrobky podléhající zpětnému odběru, kterých se zbavuji, do evidence odpadů?

Záleží na tom, zda původce jako konečný uživatel využije systému zpětného odběru a použitý výrobek v tomto režimu odevzdá.  Pokud ano, měl by si vyžádat od provozovatele místa zpětného odběru potvrzení o předání daného množství do tohoto systému. Potvrzením může být i samotná účtenka nebo faktura za nákup nového zboží, na které je uvedeno množství vrácených použitých výrobků. Pokud původce resp. konečný uživatel systému zpětného odběru nevyužije, pak se použitý výrobek, který už nebude nebo nemůže sloužit k původnímu účelu, stává odpadem a původce jej musí do průběžné evidence zaznamenat.

Podléhá autovrak (vozidlo s ukončenou životností) zpětnému odběru?

V původním znění zákona o odpadech byl autovrak vyjmenován jako jeden z výrobků podléhající zpětnému odběru. Aktuálně tomu tak již není a autovrak se řídí speciálními pravidly stanovenými v § 37. Zde platí, že vlastník vozidla s ukončenou životností musí předat autovrak pouze oprávněné osobě tj. provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Autovrak se odpadem stane až ve chvíli převzetí touto oprávněnou osobou a poprvé se jako odpad zaznamená až v její průběžné evidenci pomocí kódu nakládání BN30. Původce jej tedy do své evidence odpadů nezapisuje.

Jak mám evidovat obaly? Musím zajišťovat jejich zpětný odběr?

                Obaly jsou komoditou, která sice chrání výrobky, slouží k jejich lepší propagaci, umožňuje nést potřebné informace nezbytné k jejich správnému použití, ale zároveň zatěžuje a znečišťuje životní prostředí. Obal se tak stává, pokud není vratný nebo opakovaně použitelný, prakticky vždy odpadem. Výrobci (osoby uvádějící výrobky na trh) mají, za určitých podmínek, které jsou stanovené v zákoně o obalech č. 477/2001 Sb., zajistit zpětný odběr obalu. Ten musí zajistit buď sami nebo mohou uzavřít smlouvu o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a dalších povinností s autorizovanou obalovou společností (AOS). Tato situace nastává tehdy, pokud je výrobek, který je balený v obalu, určen k prodeji spotřebiteli. Zde je potřeba vysvětlit, že obal výrobku, který končí u uživatele (v průmyslové oblasti) se automaticky stává odpadem. Za takový odpad je plně odpovědný původce. U spotřebitele, což může být i občan, musí tuto situaci vyřešit stanovením míst zpětného odběru, které si zavede sám, nebo je pro něho zajistí AOS.

Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, jsou dále povinny vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi, pokud nemají uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností. Ale i v případě uzavření smlouvy musí autorizované obalové společnosti vykazovat množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu. Vede se evidence obalů z výrobků dovezených ze zahraničí a obalů uvedených na trh nebo do oběhu, stejně jako obalů exportovaných. Pro zajištění správné a jednoduché evidence obalů na základě předem nadefinovaného číselníku obalů a počtu prodaných výrobků jsme již v roce 2002 vytvořili specializovaný software OBAL, který umožňuje legislativně správné vytvářet příslušné evidence, ohlašovat i sestavovat čtvrtletní výkazy pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM. Pro více informací navštivte naše stránky https://www.inisoft.cz/software/obal-8.

Mohu vrátit tonery ve zpětném odběru?

                Zpětný odběr se na tonery do tiskáren podle zákona o odpadech nevztahuje. Tudíž výrobce tonerů takovou povinnost nemá. Pokud spotřebiteli v tiskárně toner vyschne nebo doslouží, stává se odpadem, pokud není zajištěno, že toner bude opětovně použitý. V tom případě by totiž nebyla naplněna definice toho, co je to odpad. Jinými slovy, pokud spotřebitel uzavře smlouvu s dodavatelem tonerů nebo při nákupu nových tonerů vrátí staré použité tonery k opětovnému použití výrobci, pak se takový toner odpadem nestane a v daném případě se nezapisuje do evidence odpadů. Opět ale platí, že kontrolním orgánům je nutné doložit smlouvu o předání tonerů k opětovnému použití, nebo účetní doklad, ve kterém je uvedeno, že původní tonery byly předány zpět výrobci.

Mohu zaevidované odpady předat v rámci zpětného odběru?

                Poslední otázkou, kterou ve spojitosti se zpětným odběrem často řešíme, je právě tato. Firmy někdy zaevidují použité výrobky jako odpady, pak zjistí, že je mohou vrátit ve zpětném odběru, učiní tak a následně neví, jak tuto skutečnost zaznamenat v evidenci odpadů. Pokud se původci toto stane v rámci jednoho roku, může záznam o produkci použitého výrobku z průběžné evidence odpadů vymazat nebo stornovat. Pokud již ale ohlásí, že odpad vznikl a byl převeden přes „skladové zůstatky“ do nového roku, pak již taková operace provést nelze. Neexistuje žádný kód nakládání, který by umožňoval převést odpad na použitý výrobek vrácený ve zpětném odběru. Takové situaci raději vždy předejděte. Vždy si řádně promyslete, zda použitý výrobek vrátíte ve zpětném odběru nebo jej zaevidujete jako odpad. U oprávněných osob platí, že pokud převezmou výše vyjmenované komodity (pneumatiky, baterie, zářivky, elektrozařízení) jako odpady, nelze je již převést do režimu použitých výrobků.

Hledáte užitečný software?

Potřebujete znát odpovědi na otázky, které řešíte a my jsme je zde neuvedli?

Chcete vědět ještě více?

Pak rozhodně navštivte naše webové stránky https://www.inisoft.cz/.

 

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

 

Sdílejte tento článek: