Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je za dveřmi

Od 1. 1. 2018 má být zahájen plný provoz elektronického systému pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů tzv. SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů. Tato informace byla zveřejněna v ISPOP – Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností, jehož součástí je i systém SEPNO.

V říjnu 2017 byl v ISPOP vydán datový stan­dard, který popisuje formát, způsob přenosu a ohlašování údajů v elektronické podobě do systému SEPNO. Datový standard využijí vý­robci software, kteří budou chtít své produk­ty propojit se systémem SEPNO. Samotné SEPNO nabídne funkce i formuláře k ohlá­šení přepravy, k vytištění dokladů o přepravě nebezpečných odpadů i přehled o všech již zapsaných přepravách. Do nového systému SEPNO vstoupí ohlašovatel pod stejnými pří­stupovými údaji jako do systému ISPOP.

LEGISLATIVA A SEPNO

Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. odesilatel a to před zahájením přepravy. Tuto povinnost však za něj může splnit příjemce. Ten musí navíc do tří pracovních dnů od data ukon­čení přepravy potvrdit v systému SEPNO převzetí přepravovaných odpadů. Příjemce nepotřebuje k ohlášení přepravy za odesi­latele žádné speciální zmocnění, tak jako je tomu např. u odpadů prostřednictvím formuláře tzv. plné moci, protože mož­nost ohlásit za odesilatele vyplývá přímo ze zákona o odpadech. Dopravce musí být po dobu přepravy nebezpečných odpadů vybaven dokladem, který musí obsahovat všechny informace z tzv. Ohlašovacího listu. Tento list je definován přílohou č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dopravce, odesilatel i příjemce musí doklady spojené s přepra­vou odpadů archivovat (evidovat) nejméně po dobu tří let. Za všechna ohlášená data do SEPNO zodpovídá ohlašovatel. To zna­mená ten, kdo přepravu do systému SEPNO zapsal (elektronicky zaslal). Každý záznam o přepravě však bude k dispozici odesilateli i příjemci bez ohledu na to, kdo přepravu ohlásil. Je ale důležité, že opravu údajů, na­příklad uvedení skutečného množství pře­pravovaných odpadů, může provést pouze ohlašovatel, a to do tří pracovních dnů od data ukončení přepravy. Ze zákona také vy­plývá povinnost zrušit ohlášenou přepravu, pokud není uskutečněná, a to do tří pra­covních dnů od ohlášeného data zahájení přepravy. Zrušit nerealizovanou přepravu může opět pouze ohlašovatel. Potvrzenou přepravu příjemcem již nebude možné ani opravit ani zrušit.

Pro usnadnění celého procesu ohlašová­ní přepravy nebezpečných odpadů je v le­gislativě stanoveno několik výjimek. Pře­prava se neohlašuje, pokud je odesilatelem občan a dále pokud nepřesáhne areál pro­vozovny. Při přepravě nebezpečných od­padů mobilním zařízením ke sběru odpadů musí být odesilatelem provozovatel tohoto zařízení. Z toho vyplývá, že pokud původce předá nebezpečné odpady takovému za­řízení přímo ve své provozovně, pak není odesilatelem, a tudíž se na něj nevztahují povinnosti k ohlašování přepravy nebez­pečných odpadů. Takový původce je pak pouze místem nakládky a uvádí se v pří­slušných kolonkách ohlašovacího listu.

ŠKOLENÍ A SOFTWARE

Pokud se vás týkají ohlašovací povinnosti k přepravě nebezpečných odpadů a do­mníváte se, že je tato problematika nároč­ná, využijte některého z námi nabízených školení, kde vám vše podrobně a přehledně vysvětlíme, ukážeme prakticky jak správně vyplnit ohlašovací listy z pohledu odesila­tele i příjemce, předvedeme vám vhodné nástroje k ohlašování přepravy nebezpeč­ných odpadů a zodpovíme Vám případné dotazy. Přehled všech námi pořádaných školení s možností elektronické objednáv­ky získáte na internetové adrese https:// www.inisoft.cz/skoleni.

Pro nové i stávající uživatele našich soft­warových produktů EVI 8SKLAD Odpadů 8 jsme připravili zcela nový modul OLPNO. Více informací o tomto modulu najdete na internetové adrese https://www.inisoft.cz/olpno.

PETR GRUSMAN,
INISOFT s. r. o.