485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Jakou roli hrají chemické látky a směsi (CHLaS) v podnikové ekologii? Že na ně narážíme ve všech složkách ochrany životního prostředí a nejen tam? Rozhodně. Pokud se podívám na CHLaS jako nadšený chemik, potom v nich vidím pestrost, laboratorní hračku, zajímavosti pro výrobu i výzkum, ale také surovinu pro využití, obchodní artikl. Jako ekolog v nich však vidím také nebezpečí, kontaminanty a emise, tedy nebezpečí pro pracovníky, výrobu i životní prostředí.

Jak při nakládání s chemickými látkami a směsmi eliminovat nebezpečí na nejnižší možnou míru? Jak si nakládání s nimi srovnat tak, aby bylo možno s nimi pracovat a zároveň maximálně snížit rizika? Jedná se především o správný výběr používaných CHLaS. Mnohdy můžeme využít CHLaS méně kontroverzní, s menším negativním dopadem na zdraví lidí a životní prostředí, které zároveň plní požadavky výroby. Někdy to však možné není, a tak se běžně setkáváme i s CHLaS, které jsou nositeli různé nebezpečnosti.

Jak tyto informace zpracovat je proces spíše empirický, vývojový a předávaný v rámci zkušeností, než aby byl exaktně popsán v nějaké speciální legislativě.

Lze komplexně posoudit každou chemickou látku nebo směs z pohledu složek životního prostředí a zdraví člověka? Ano. A právě k tomu nám slouží průvodní dokumentace, technické listy, bezpečnostní listy, fyzikálně-chemické parametry, znalost toxikologie apod. Tyto informace lze zanést do editovatelných složek a extrakcí získat informace pro jednotlivé obory BOZP a ochrany životního prostředí.

Dnes se nově u chemických látek hodnotí i tzv. „chemická bezpečnost“. Hodnotí se při registraci látky v REACH a výsledkem je informace, zda ta která látka má mít zpracovaný expoziční scénář.

A co to ten expoziční scénář vlastně je? Expoziční scénář (ES) je soubor podmínek, který popisuje, jak je látka vyráběna nebo používána, a soubor opatření nezbytných k omezení expozice člověka a životního prostředí. A k naplnění povinností podle příslušného expozičního scénáře jsou stanovené zákonné lhůty. Dodržujete je?

Kdo musí vyhotovit expoziční scénář, pro jaké látky, které informace jsou důležité, jaký má formát, kdy nemusí být součástí BL a jak je to s expozičními scénáři u směsí? To všechno jsou otázky, na které dáme odpovědi v našich seminářích zaměřených na bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Vždy a při každé příležitosti upozorňuji, že ať jsou ekologové primárně zaměřeni na nakládání s odpady, obaly a ochranu ovzduší, chemickým látkám se nevyhnou. Právě ony jsou podstatou všech hodnocení (nebezpečné vlastnosti odpadů) a součástí výpočtů jednotlivých stanovení (prevence závažných havárií, havarijní plány, hodnocení rizik ekologické újmy apod.).

Naše školení na téma bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/povinnosti-v-podnikove-ekologii-v-praxi-v-souvislostech-a-zmenach-pro-rok-2019 mají jeden jediný cíl. Upozornit na to, co musím jako ekolog při nakládání s CHLaS dodržovat, co je nezbytné a nutné znát a kde si mohu příslušné informace dohledat, ověřit.

Chcete vědět ještě více? Vzdělávejte se spolu s námi. Připravili jsme pro Vás nabídku legislativních seminářů zaměřených na výklady jednotlivých složkových zákonů životního prostředí a prováděcích vyhlášek k nim s aplikací do praxe. Najdete je na našich webových stránkách https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni.

Ing. Václav Kuncl
INISOFT Consulting s.r.o.

Sdílejte tento článek: