485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

pro časopis 

Odpady 10/2023

 

Tento článek si můžete také poslechnout

 

Článků na téma nakládání s průmyslovými odpady se v odborných časopisech objeví v průběhu roku celá řada. Jsou zaměřeny na jednotlivá průmyslová odvětví, na shromažďování odpadů, jejich skladování, přepravu, způsoby zpracování atp.

Pojďme se podívat na průmyslové odpady z pohledu jejich správného zařazování a skutečných vlastností.

V první řadě musí původce rozhodnout, zda se jedná o odpad ostatní nebo nebezpečný. Pokud původce vyhodnotí, že odpad je nebezpečný, musí plnit další povinnosti, mj. provést správné zařazení podle nebezpečnosti, pro označení použít vhodné grafické symboly, vytvořit štítky a vypracovat Identifikační listy nebezpečných odpadů (dále ILNO).

Správné určení nebezpečných vlastností odpadu může představovat pro původce či pro ekologa bez chemických znalostí problém. Původně byly nebezpečné vlastnosti odpadů uvedeny v národní legislativě, konkrétně v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb. Z něj byly v r. 2015 vyňaty a v platnost vešel evropský předpis – Nařízení komise EU č. 1357/2014, ve kterém jsou nebezpečné vlastnosti definovány. Toto nařízení je přímo platné v členských státech EU, není tedy transponováno do národní legislativy (na rozdíl od evropských směrnic). Definice nebezpečných vlastností odpadů v uvedeném předpisu vychází z obdoby definice nebezpečných vlastností chemických látek a směsí (CHLaS). Z dalšího přímo závazného evropského předpisu Nařízení EPaR č. 1272/2008 vychází potom např. rozměry štítků, druhy grafických symbolů a další informace. Tato evropská nařízení jsou tedy klíčová pro správné zařazování nebezpečných odpadů, zejména pro jejich označování.

Problémem původce odpadů v průmyslové sféře bývá určení nebezpečnosti vznikajících odpadů. Vždy je třeba vyjít z výrobního procesu a použitých vstupních surovin. Lze s jistou nadsázkou říci, že nebezpečné vlastnosti vstupujících surovin se nám obtisknou do nebezpečných vlastností odpadů. Nelze z toho ale vytvořit pravidlo, protože jsou běžné i situace, kdy se vstupní surovina v průběhu technologického procesu nebezpečných vlastností zbaví, nebo se její vlastnosti změní. Typickým příkladem je zředění látky (vstupní suroviny ve výrobku – odpadu), nebo jiná reakce, kterou může projít v rámci procesu. To se stává i při běžné výrobě. Řada původců i ekologů však vzniklý odpad příliš nezkoumá a popíše jej podle vstupních surovin. Je to špatně? Vůbec ne, protože si musíme uvědomit, že málokdo má dostatečné chemické znalosti, potažmo přístup k laboratorní analýze odpadu a jejímu vyhodnocení. Pracovníci na úseku ekologie a BOZP se často starají více o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, proto jim přísnější kritéria odpadu nevadí.

Jak tedy postupovat, aby byl odpad zařazen správně podle jeho skutečných vlastností? Jak bylo řečeno výše, ekolog využije popisu vstupních surovin a materiálů nejčastěji z bezpečnostních listů a popisu nebezpečných vlastností, a to koordinovaně se svými kolegy  z provozu – technology. Upozorňuji však, že ani bezpečnostní list není záruka komplexního popisu, často musíme vycházet i z jiných oborových zákonů. Například oleje, tj. organické látky ropného původu, velice často nemají v bezpečnostním listu uvedenou nebezpečnou vlastnost, chybí v něm nebezpečnost pro životní prostředí, tj. vlastnost HP 14. Podobně látky typu kyselin a zásad (hydroxidy) nemají nebezpečnou vlastnost „nebezpečný pro ŽP – vodní organismy“. Přičemž však ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb., přílohy č. 1, skupina I. a II., vyplývá, že se jedná o „Látky nebezpečné, závadné“ vodám. Proto jim přidělíme vlastnosti podle věty H400 a spolu s tím i nebezpečnou vlastnost HP 14. Nabízí se otázka, proč tuto informaci výrobci do bezpečnostního listu nedávají? Odpověď neznají ani bezpečnostní poradci ADR. Z uvedených příkladů je jasné, že zařazení odpadu a přiřazení nebezpečnosti spolu s volbou grafických symbolů není vždy jednoduché, jasné a intuitivní a nevychází pouze z národní legislativy. Místně příslušný krajský úřad může pomoci maximálně v zařazení podle kategorie a druhu odpadu, nikoliv v tvorbě štítků a ILNO, to znamená v přiřazení nebezpečnosti a značení (grafických symbolů).

Je tedy nezbytné, aby ekolog pochopil a nastudoval problematiku nejen odpadů, ale také chemických látek, a to s přesahem např. zákona o vodách. Nebo může požádat o spolupráci kolegy (technology), kteří jsou odborně v příslušné oblasti znalejší. Případně je možné využít externí poradce, kteří se danou problematikou zabývají. Při zařazování lze rovněž využít i software a nechat se vést různými vzory (šablonami pro nejčastější případy). Ale i v takovém případě je potřeba alespoň základní znalost a odbornost.

Jak si tedy pomoci při tvorbě značení pro nebezpečné odpady (štítek, ILNO)? Ti, kdo používají specializovaný software, například IS ENVITA společnosti INISOFT s.r.o., mohou využít modul ILNO. Velkou výhodou je možnost zvolit velikost štítku podle velikosti nádoby nebo vybrat speciální variantu štítku určeného pro značení odpadů ze zdravotnictví (kde jsou další speciální údaje). Uživatel snadno vytvoří z vybraného ILNO požadovaný štítek. Samotný ILNO založí intuitivně z předem připravené databáze šablon (více než 1000 vzorů), často ve více verzích, kdy je možné využít základní parametry, především pokud se v odpadech nebo chemii uživatel neorientuje. Vytvořený ILNO ze šablony je možné změnit, upravit, doplnit v různých parametrech podle skutečných vlastností odpadů, což je i doporučeno podle autorů těchto šablon.

Pokud si při zařazování odpadů, jejich označování apod., nejste jisti, využijte služeb specialisty, konzultanta. Nemůžete a nemusíte znát vše, jen musíte znát někoho, kdo Vám pomůže.

Pokud potřebujete legislativní pomoc nejen v oblasti nakládání s průmyslovými odpady, pak využijte služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT Consulting nabízí. Kromě toho jsme pro Vás připravili řadu seminářů zaměřených na výklady jednotlivých složkových zákonů životního prostředí a prováděcích vyhlášek k nim s aplikací do praxe https://www.inisoft.cz/skoleni.

Pokud se chcete naučit tvořit identifikační listy nebezpečných odpadů včetně štítků v modulu ILNO v informačním systému  ENVITA, využijte možnosti účasti na online semináři https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/ikurz-modul-ilno-v-is-envita-v-legislativnich-souvislostech na kterém  dozvíte mimo jiné, jak má být každá nádoba pro shromažďování odpadů kategorie N označena, na co se musíte zaměřit při tvorbě identifikačního listu nebezpečného odpadu a co nejčastěji kontrolují úřady. Představíme Vám jednotlivé funkce modulu a upozorníme na všechny jeho výhody a také  všechny možnosti pro efektivní práci s ním.

 

Ing. Václav Kuncl
INISOFT Consulting s.r.o.

 

Sdílejte tento článek: