485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

obálka časopisu (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
10/2023

Průmyslové odpady – zařazování a označování

Průmyslové odpady z pohledu jejich správného zařazování a skutečných vlastností

 
05/2022

Recyklace stavebních a demoličních odpadů – možnosti a povinnosti dle nové legislativy
Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanoví všem původcům stavebních odpadů
striktní postup, jak se SDO nakládat, tak aby bylo možné materiály
a odpady ze staveb a demolic co nejvíc znovu použít ve stavebnictví.

zde
09/2021

Za uplynulý rok jsme v INISOFTU ušli v oblasti komplexního řešení svozu odpadů velký kus cesty
Hardware
Komplexnost portfolia
Software
Propojení se software ELTE SMART v programu SKLAD Odpadů 8

zde
08/2021Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady
Bioodpady a kaly optikou nového zákona o odpadech i připravované prováděcí vyhlášky.
zde
06/2021Rozhovor s jednatelem o zásadních změnách v software
Revoluce v INISOFT?
EVI 8 odchází a přichází ENVITA
Co je ENVITA a jak vznikala?
Jedná se tedy o revoluci?
Jaké je načasování přechodu z EVI 8 do ENVITA?
zde
05/2021

Odpady ve stavebnictví - změny v nové odpadové legislativě

Co nového přináší v oblasti SDO zákon 541/2020 Sb., o odpadech? 
Předně jednoznačně zavazuje k zajištění nejvyšší možné míry
opětovného použití a recyklace stavebních odpadů.
Více se dozvíte v článku.

zde
02/2021

Režim zpětného odběru od roku 2021 podle nového zákona č. 542/2020 Sb.

Jak funguje podle nového zákona zpětný odběr vybraných výrobků?
Povinnosti posledních prodejců
Veřejný registr míst zpětného odběru

zde
12/2020

Když vám  nikdo neříká,  že něco nejde udělat, tak to zvládnete

Rozhovor s jednatelem společnosti panem Petrem Grusmanem,
který se řídí heslem, že není radno říkat, že něco nejde.
V Inisoftu jsou totiž lidé, kteří to nevědí, a udělají to.

zde
12/2020

Komplexní řešení svozu odpadů již není pouze prázdná fráze

Navázání spolupráce s ELTE GPS
Jak funguje toto řešení?
V čem je naše řešení komplexní?
Další výhody našeho systému
Ukázka systému v praxi

zde
09/2020Komplexní řešení svozu odpadů od INISOFTu v praxi
Náš produkt SVOZ Odpadů je založený na propojení programu SKLAD Odpadů 8
a systémů od společnosti ELTE GPS. Pro realizaci svozu odpadů jsou velmi důležité
kompatibilní technologie (ČIPY, GPS, SENZORY, VÁHY, SOFTWARE).
Jedná se tedy o dostupný komplexní nástroj, který v sobě
zahrnuje dodání všech potřebných technologií i softwarových systémů.
zde
08/2020Biologicky rozložitelné odpady
V souvislosti s připravovanou novou odpadovou legislativou jsou zejména
biologicky rozložitelné komunální odpady (dále „BRKO“), které vznikají
občanům v domácnostech a obcím při údržbě jejich zelených ploch,
předmětem zvýšeného zájmu.
zde
07/2020INISOFT  – poradenství a inovace
Poradenství a inovace jsou činnosti, které v naší společnosti úzce souvisí.
V tomto článku vystihujeme synergii, která vzniká při práci našich poradců, softwarových analytiků, vývojářů i techniků.
zde
06/2020Svoz odpadů v Moravských Budějovicích a okolí bude chytrý
Vytvoření komplexního systému pro svoz odpadů
je poměrně složitá věc, proto výslednému řešení předcházela téměř dvouletá analýza
a to především vhodného dodavatele hardwarových zařízení.
Neméně důležité bylo také zvolení vhodného partnera pro pilotní realizaci....
zde
05/2020Nakládání se stavebními a demoličními odpady
... zásadní vliv na množství a složení odpadů ze stavby má způsob plánování, tj. přípravy stavby...
zde
10/2019Průmyslové odpady a zákonné povinnosti
Průmyslové odpady představují každoročně největší podíl z celkové produkce.
Jen množství odpadů ze stavebnictví (demolice, výstavba, rekonstrukce) z ní tvoří zhruba 45 – 50 %.
Současný zákon o odpadech klade na původce průmyslových odpadů resp. odpadů z výroby řadu povinností.
zde
07/2019Ekonomika versus ekologie
Jak jsme na tom v ochraně životního prostředí ve výrobních podnicích
zde
06/2019Odpady v obci, kreativita nebo jen administrativa
Odpadové hospodářství obce zahrnuje široké spektrum činností.
Samotné zavedení systému, resp. nastavení optimálních podmínek
pro všechny zainteresované strany, udržení tohoto stavu v různě ekonomicky
zdatných obdobích, a to vše v závislosti na měnící se legislativě, je složitý proces.
zde
05/2019Drtičky stavební suti z pohledu odpadů, ovzduší
a posuzování vlivů na životní prostředí EIA

Na trhu najdeme nepřeberné množství drtičů
a třídičů stavebních hmot.
Lze si vybrat podle výkonu, velikosti vstupního otvoru,
velikosti nadrcených frakcí, způsobu přepravy a dalších parametrů.
zde
02/2019Není papír jako papír
Jeho zpracování a evidence.
Recyklace papíru patří mezi základní činnosti „oběhového hospodářství“
snad již od samotného vzniku tohoto materiálu.
Hovoří se o tom, že papír lze recyklovat pouze sedmkrát,
ale žádný důkaz o tom není.
zde
11/2018

Eviduj obaly, eviduj obaly nebo se z toho zblázníš!
V letošním roce se setkáváme s větším množstvím kontrol zaměřených na nakládání s obaly.
Nejedná se jen o kontroly ČIŽP a AOS EKO-KOM a.s. sledující
plnění povinností u registrovaných osob, ale také o kontroly neregistrovaných subjektů
s dohlédnutímna případné zaregistrování do systému a nastavení plnění povinností.
 Více v tomto článku.

zde
10/2018Průmyslové odpady – evidenční software EVI 8 a jeho budoucnost
V tomto článku popisujeme program EVI 8 a jeho budoucnost
v souvislosti s průmyslovými odpady.
zde
09/2018

Oleje a jejich evidence ve vazbě na spotřební daň
Část sedmá v novele zákona o spotřebních daních upravuje nakládání se zvláštními minerálními oleji. 
Podívejte se jak.
 

Provozní software SKLAD Odpadů 8 a jeho budoucnost
Software s technikou pro odpady úzce souvisí. Kdo chce v dnešní době obstát a být efektivní,
musí optimalizovat své procesy, mít nad nimi dokonalou kontrolu a stále
myslet na jejich modernizaci. To je i náš úkol při vývoji provozního software, kterým je SKLAD Odpadů 8.

zde

 

 

zde

 


 

07/2018První zkušenosti s ohlašováním přepravy nebezpečných odpadů
Podívejte se, jaké jsou první zkušenosti s provozem systému
pro ohlašování a evidenci přepravy nebezpečných odpadů SEPNO.
zde
5/2018

Evidence odpadů a jejich přeprava při stavební činnosti
Článek obsahuje důležité informace o evidenci odpadů
a přepravě z míst, ve kterých není stacionární provozovna.

Nebojte se SEPNO
V tomto článku najdete několik doporučení a informace
o novém systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

zde

 

zde

4/2018

Dohoda ADR a nebezpečné odpady
Víte, jaké povinnosti vyplývají z Mezinárodní dohody ADR
v souvislosti s odpady? Odpověď najdete v tomto článku.

 

zde
03/2018Zpracování odpadů a jejich průběžná evidence
Tímto článkem popisujeme a připomínáme několik pravidel,
které je nutné dodržet, abyste předešli problémům
při kontrolách a následně také případným sankcím
při zpracování odpadů a tvorbě související průběžné evidence.

zde

02/2018Osmnáct otázek k SEPNO
Naše společnost INISOFT s.r.o. v roce 2016 zvítězila ve výběrovém řízení
na výrobu systému pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
V závěrů loňského roku bylo dílo předáno zadavateli. Veřejnost se na nás obrací
s dotazy na legislativní rámec či samotný systém SEPNO.
Dovolte nám se s Vámi o odpovědi na ty nejčastější otázky podělit.
zde
01/2018Průběžná evidence odpadů a roční hlášení o odpadech
Víte jak správně vést průběžnou evidenci odpadů
a jak sestavit roční hlášení o odpadech.
Základní informace naleznete v tomto článku,
dále můžete vyzkoušet náš software EVI 8,
který je dokonalým pomocníkem pro tuto agendu.
zde
12/2017Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je za dveřmi
Od 1. 1. 2018 má být zahájen plný provoz elektronického systému
pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů tzv. SEPNO –
Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů. Tato informace
byla zveřejněna v ISPOP – Integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností, jehož součástí je i systém SEPNO.
zde
10/2017Průmyslové odpady a jejich přeprava
Odpady z průmyslu obsahují velmi často nějakou nebezpečnou látku,
a proto jsou obvykle zařazeny mezi nebezpečné odpady.
Z pohledu jejich přepravy pak platí přísnější pravidla
než je tomu u ostatních odpadů.
zde
7/2017

Ochrana životního prostředí a profese ekologa
Je při našich podnikatelských aktivitách důležitý jen zisk? Zajímá nás,
jaký vliv mají výrobní procesy na kvalitu životního prostředí? Chráníme
ho dostatečně? Nebo bereme dodržování platné legislativy jen jako nutné zlo?
Odpovědi na tyto otázky a něco více v tomto článku.

 

zde
6/2017Budoucnost obecních systémů nakládání s odpady
Informační systémy budou nezbytně nutné
při budoucím nastavování fungování
obecních systémů nakládání s odpady
se strategií MŽP: Zaplatíš, kolik vyhodíš !
zde
5/2017

Jak nakládat se stavebními a demoličními odpady
Odpovědi na časté dotazy ohledně nakládání se stavebními a demoličními odpady.

zde
3/2017

Průběžná evidence při zpracování odpadů
Článek obsahuje informace týkající se jednotlivých kódů nakládání a jejich použití v evidenci při zpracování odpadů, identifikace provozoven a zařízení včetně Registru zařízení.

zde
Časopis Odpady6/2016

Vyhláška přináší revoluční změny v identifikaci provozoven

Za posledních několik let prodělala evidence odpadů mnoho změn.
Není to tak dlouho, kdy se roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
podávalo v listinné podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou
působností (ORP). S příchodem datových schránek a především
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) došlo
k elektronizaci podávání hlášení, a to prakticky u všech agend v oblasti
životního prostředí. Tento trend se však týká i jiných odvětví. Je to přirozený
vývoj spojený s úsporou času a lidskou evolucí. I v příštím roce nás
proto pravděpodobně čeká další dlouho očekávaná změna zavedením
elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

zde
Časopis Odpady6/2014

Přeprava nebezpečných odpadů: Nastane konec papírování?

Proces vedení a ohlašování přepravy nebezpečných
odpadů byl zaveden před více než dvaceti lety a nezaznamenal
prakticky žádnou legislativní změnu. Dnes představuje
pro odesílatele a příjemce, ale také pro obecní úřady obcí
s rozšířenou působností (ORP) komplikované, zastaralé,
finančně a administrativně náročné řešení.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů je součástí odpadového
hospodářství od roku 1991. Je vedena převážně v listinné podobě
ve formě archivování vyplněných Evidenčních listů NO (ELPNO).

zde
Časopis Odpady2/2014

Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů

Pro mnohé původce i oprávněné osoby při nakládání s odpady je trnem
v oku povinnost evidence přepravy nebezpečných odpadů. Současná
legislativa z roku 2001 vyžaduje komplikované vyplňování a odesílání
evidenčních listů pro každou jednotlivou přepravu. Za poslední roky tak po
Česku kolují statisíce formulářů v papírové podobě. Společnost
INISOFT s.r.o. se proto rozhodla nabídnout svým zákazníkům nový přístup
– evidenci přepravy nebezpečných odpadů v moderní elektronické podobě,
pomocí datové schránky a e-mailu.Tímto novým přístupem nabízíme výraznou
úsporu času a nákladů a zároveň také plynulý přechod na budoucí
elektronickou evidenci, kterou zavádí tzv. Ekoauditová novela.

zde
Časopis Odpady6/2013

Svoz odpadů nově a lépe? Ano, specializované řešení existuje ...

Každý, kdo se profesně pohybuje nějakou dobu v oboru svozu odpadů, ví,
že nastavit procesy ve společnosti tak, aby byly efektivní a jednoduché,
není zrovna procházka růžovou zahradou.
Naštěstí na trhu možných nástrojů přibyl nový pomocník
a to informační systém Svoz Odpadů od renomovaného
výrobce provozního a evidenčního software pro nakládání s odpady
– společnosti INISOFT s.r.o.

 
Časopis Odpady4/2013

Interaktivní webový formulář
Softwarové nástroje v životním prostředí

O povinnosti hlásit odpady, zakotvené v zákoně o odpadech, bude v tomto čísle jistě mnoho zmínek. Jak ale prakticky povinnost splnit co nejrychleji a nejsnadněji je to, co zajímá snad každého původce nebo oprávněnou osobu, které povinnost vznikla. Stejně jako v minulých letech mohl i tento rok při elektronickém podání hlášení ohlašovatelům pomoci kromě specializovaných programů (např.EVI 8) i interaktivní webový formulář pro přílohu č. 20, nezpoplatněný nástroj od společnosti INISOFT s.r.o. Ministerstvo životního prostředí dále provozovalo v této technologii interaktivní formulář pro přílohu
č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 
Časopis Odpady1/2012

Roční hlášení o produkci a nakládání s odapdy a systém ISPOP

Rok 2012 přináší zásadní změnu ve způsobu ohlašování produkce a nakládání s odpady pro všechny původce a oprávněné osoby, kterým vznikne ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí již před několika lety zřídilo zákonem č. 25/2008 Sb. tzv. Integrovaný systém pro plnění ohlašovacích povinností (dále ISPOP), přes který již letos bude nutné zaslat např. všechna Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

 
Časopis Odpady9/2010

Úprava odpadů před jejich konečným zpracováním či odstraněním,
jak správně vést evidenci odpadů

Průběžná evidence na zařízeních, na kterých se převzaté odpady třídí, lisují, drtí atp. a následně se předávají do zařízení pro konečné využití či odstranění.