485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Systémy pro sběr a zpracování dat o odpadech CRŽP, EnviIAM, ISPOP2, ISOH2

pro časopis

Odpadové fórum 12/2021

tištěná verze (pdf)

Pokud v oblasti odpadového hospodářství nejste úplným nováčkem, pak Vám zkratky uvedené v nadpisu jsou známé. Každý ohlašovatel dnes ví, co je to ISPOP, že je to Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností nebo že ISOH představuje Informační systém odpadového hospodářství. Ale už jste se setkali s pojmy CRŽP, EnviIAM, ISPOP2 nebo ISOH2?

MŽP od začátku roku 2022 nasazuje nové systémy

Možná, že řadu z Vás jsem nyní zaskočil a čtete zde poprvé, že Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) od ledna 2022 spouští zcela nový systém ISPOP2 (www.ispop2.cz) pro sběr dat a plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Není divu, protože o této skutečnosti se prakticky neví. V médiích ani na internetových stránkách www.ispop.cz či www.mzp.cz ještě v první polovině listopadu 2021 nebyla pro ohlašovatele žádná ucelená informace o novém systému ISPOP2, který MŽP nechalo vybudovat za více než 30 mil. Kč bez DPH. Rozvíjet jej bude v budoucnu za dalších více než 30 mil. Kč bez DPH, a to společností O2 IT Services s.r.o. Patrně se tak o novém ISPOP2 všichni dozví až ve chvíli, kdy budou potřebovat podat hlášení za rok 2021. Systém ISPOP2 je založen na nových technologiích. Pro ohlašování již nebudou k dispozici PDF soubory, ale on-line webové formuláře. Taková změna může znamenat pro řadu uživatelů technické problémy, čímž nechci tvrdit, že je to cesta špatným směrem, nicméně bych předpokládal, že bude pro všechny k dispozici nějaké zkušební resp. testovací období. Ale to se zřejmě nestane a budeme tak vrženi přímo do ostrého provozu.

CRŽP a EnviIAM

Aby těch změn nebylo tak málo, společně s ISPOP2 budou spuštěny od ledna 2022 nové systémy CRŽP (www.crzp.cz) a EnviIAM. A co že to je? CRŽP je Centrální Registr Životního Prostředí, který by měl představovat pro systémy ISPOP2, SEPNO (Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů), HNVO (Systém hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) externí systém poskytující data nezbytná k provozu tj. data o subjektech a jejich vztazích (provozovnách, uživatelích, rolích atp.). Data CRŽP tak budou mít pro okolní systémy ISPOP2, SEPNO … stěžejní úlohu. CRŽP nechalo MŽP vybudovat za dalších více než 10 mil. Kč bez DPH společností InQool a. s.

EnviIAM je systém pro správu identit a přístupových práv v rezortu životního prostředí. Zjednodušeně řečeno, přes tento systém bude v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti probíhat ověřování přihlašovacích údajů uživatele do systémů ISPOP2, SEPNO, HNVO a dalších. EnviIAM nechalo MŽP vytvořit za více než 18 mil. Kč bez DPH společností AMI Praha a.s.

Prakticky se tak budeme do ISPOP2, SEPNO, … přihlašovat prostřednictvím CRŽP a EnviIAM a to podle dostupných informací z uzavřených smluv tzv. vícefaktorovým ověřováním. Bude to podobné jako třeba u internetového bankovnictví, kdy se musíme ověřovat kromě přihlašovacích údajů navíc ještě např. pomocí SMS.

Pokud tomu dobře rozumím, pak se původní ISPOP rozdělí do tří aplikací CRŽP, EnviIAM a ISPOP2, které jsou vyvíjeny třemi různými dodavateli a před ohlašováním za rok 2021 nebude existovat zkušební období pro koncové uživatele tak, aby bylo dostatek času na vyřešení případných problémů nebo vysvětlení technických a metodických dotazů. Navíc bez funkčního propojení těchto tří systémů se do ISPOP2, SEPNO, ISOH, HNVO a dalších nepřihlásí ani firmy ani úřady státní správy.

V příštím roce nás tedy čeká řada změn v souvislosti se sběrem a ohlašováním dat o produkci a nakládání s odpady. Moc se na toto období netěším, protože bude plné stresu, neznámých situací a dotazů a to vše jen proto, že se výše uvedené nové aplikace budou spouštět až na poslední chvíli.

ISOH vs. ISOH2

Již od roku 1998 je na MŽP budován a používán ke zpracování dat o odpadech systém ISOH.  Jeho provoz zajišťoval do roku 2007 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., resp. jeho oddělení Centrum pro hospodaření s odpady CeHO, a od tohoto roku převzala provoz Česká informační agentura životního prostředí CENIA, která ho používá a rozvíjí dodnes. ISOH vznikal a byl postupně budován především na základě zkušeností jeho uživatelů z CeHO, CENIA, MŽP, ale i z krajských úřadů, z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, České inspekce životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Vývoj ISOH od roku 2002 přebrala naše společnost INISOFT s.r.o., protože původně vybraný dodavatel nedokázal systém ani za několik let bez potřebných především legislativních znalostí vytvořit. Dlouhodobě ISOH slouží pro zpracování celostátních dat o odpadech, pro křížové kontroly a vyhodnocování. Z finálních dat se každoročně sestavují indikátory Plánu odpadového hospodářství, které identifikují případné problémy v OH, jsou základem ke zpracování některých strategických dokumentů, monitorování dopadů přijatých opatření a aplikovaných strategií. Pomocí ISOH se připravují podklady pro plnění několika desítek reportingových povinností, které máme vůči EU. ISOH stál od roku 2002, tedy za skoro 20 let včetně jeho postupného rozvoje necelých 52 mil. Kč bez DPH. A proč ISOH v tomto článku popisuji? MŽP letos v září uzavřelo smlouvu se společností Solitea a.s. na vybudování nového Informačního systému odpadového hospodářství ISOH2 a to za více než 49 mil. Kč bez DPH (Pozn.: INISOFT se VŘ nezúčastnil vzhledem k problematickým termínům a zadání). Tento nový systém má být vytvořen a spuštěn do provozu již koncem roku 2022 resp. 2023 a má zcela nahradit současný ISOH. ISOH2 má také nabídnout alternativu k  současným systémům pro sběr a zpracování dat o odpadech ve státní správě tj. na krajských úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Rovněž má převzít všechna archivní data a zpracovávat data o odpadech podle staré i nové legislativy (nově zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., vyhláška 8/2021 Sb. Katalog odpadů, vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností atd.). Navíc musí vyrobit, integrovat a zajišťovat provoz více agend, než je v současném ISOH (např. Přeshraniční přeprava odpadů apod.). A na to vše uvedené jsou zhruba dva roky včetně implementace a zaškolení koncových uživatelů. Domnívám se, že v tak krátkém smluvně nastaveném časovém úseku nelze tak složitý a strategický systém jako je ISOH vytvořit. Obávám se, že se to může projevit přinejmenším na kvalitě dat nově zpracovávaných v ISOH2 a že to může způsobit ztrátu kontinuity časových řad.  I když je mi osobně líto, že současný ISOH končí, rozumím důvodům MŽP pro vytvoření jeho nástupce. Načasování vývoje ISOH2 však považuji za tragické.  Rovněž situaci kolem výběru nového dodavatele nepovažuji za standardní, ale to by vydalo na další článek (obdobný problém např. řeší už několik let na Slovensku).  Pozitivní ale pro nás je, že se INISOFTu uvolní v dnešní době obtížně dostupné analytické a vývojářské kapacity a vznikne nám větší prostor pro řešení IT potřeb zákazníků z firemního sektoru.

INISOFT a budoucnost vývoje

I nadále se budeme věnovat tvorbě specializovaného software v oblasti odpadového hospodářství a to ještě s větší intenzitou zaměřenou na firemní sektor, jak jsem již poznamenal. Pro naše stávající i pro nové uživatele už několik let budujeme nový informační systém ENVITA, který jsme letos uvedli na trh a postupně jím nahradíme programy EVI 8 a SKLAD Odpadů 8. Navíc bude IS ENVITA obsahovat řadu nových modulů řešících agendy, které aktuálně analyzujeme, po kterých se naši zákazníci nejvíce ptají a přinese i další nové „chytré“ funkce. ENVITA program EVI 8 prakticky zcela nahradí v případech plnění povinností podle nové vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností. Zpracování průběžné evidence odpadů a všech dalších povinností podle nových vyhlášek bude tak již možné pouze v ENVITA. Nicméně s programem EVI 8 je již nyní ENVITA kompatibilní a umožňuje převod dat (subjektů, odpadů, …) včetně ohlášení do ISPOP resp. ISPOP2. Výhoda ve využívání našich softwarových produktů spočívá především v tom, že se snažíme eliminovat administrativní zatížení uživatelů a to tím, aby mohli jednou zapsaný údaj v jakékoliv agendě využít pro všechny následné operace a nemuseli tak stejnou hodnotu evidovat vícekrát. Rovněž naše uživatele nezaskočíme zcela novým systémem ve chvíli, kdy jej nejvíce potřebují, tzn. v době ohlašování. Proto vše dostatečně dopředu komunikujeme a přechod na nový program ENVITA realizujeme postupně. Věříme, že se nám takový postup zúročí a že i nadále si zachováme přízeň našich zákazníků. Pokud Vás ENVITA zajímá více, prohlédněte si naše internetové stránky www.envita.cz nebo se přihaste na školení k tomuto novému programu www.inisoft.cz/skoleni. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v roce 2022.

Petr Grusman
jednatel společnosti INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: