485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Průběžná evidence odpadů v novém kabátě aneb EVI 8 pro firmy nahrazuje nový informační systém ENVITA

pro časopis 

Odpadové fórum 12/2022

tištěná verze (pdf)

Tento článek si můžete také poslechnout

Průběžná evidence odpadů a její správné vedení je základním předpokladem pro získání dat, resp. informací o celkové produkci a nakládání s odpady v České republice. Průběžnou evidenci proto musí podle platného zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. vytvářet každá právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání.

Systém ISOH

Prakticky stejnou povinnost mají ve všech evropských zemích. Odlišný je pouze systém evidence a následný sběr dat do celonárodních registrů. V září 2022 byla zveřejněna zpráva, ve které se její autoři zabývali porovnáním elektronických systémů, resp. registrů pro odpady v některých evropských státech. V rámci průzkumu, kterého se zúčastnilo 31 evropských zemí, bylo zjištěno, že 26 z nich v současné době používá elektronický registr pro správu údajů o odpadech (z toho 22 členských států EU). Bylo konstatováno, že většina těchto systémů je poměrně vyspělá. O to více nás potěšilo, že systém ISOH (Informační systém odpadového hospodářství), který jsme pro MŽP budovali od roku 2002, v průzkumu získal nejvíce bodů a zvítězil. Zprávu, ze které vyplývají tyto informace, naleznete na internetové adrese: https://1url.cz/@pruzkum-ISOH.

Software EVI 8

K vedení průběžné evidence odpadů v elektronické podobě a ke snadné přípravě dat pro sestavení ročních hlášení do výše uvedeného systému ISOH sloužil firmám a institucím více než dvě dekády program EVI 8. Za tuto dobu si ho oblíbilo mnoho tisíc uživatelů. Vzhledem k neustálé evoluci počítačového světa je životní cyklus programu EVI 8 pro firmy na svém konci.

Abychom uživatelům EVI 8 dokázali nabídnout nový program jako plnohodnotnou náhradu, začali jsme již v době příprav nového zákona o odpadech, tj. začátkem roku 2016, vytvářet zcela nový informační systém, který jsme nazvali ENVITA. Ten jsme se rozhodli vybudovat v moderním programovacím prostředí .NET s ukládáním dat do stabilní a perspektivní databáze Microsoft SQL.

Již v roce 2017 byl náš nový systém ENVITA uveden na slovenský trh a dnes ho u našich sousedů využívají stovky společností a institucí.

Přechod z EVI 8 do IS ENVITA

Uživatelský přechod z programu EVI 8 do informačního systému ENVITA jsme naplánovali v souvislosti se schválením nového zákona o odpadech a k němu prováděcích vyhlášek, tedy se zavedením nových pravidel pro průběžnou evidenci odpadů (nový Katalog s osmimístnými kódy poddruhů odpadů, nové kódy nakládání, nové formuláře, nové ohlašovací povinnosti atp.).

Do ostrého provozu tak ENVITA vstoupila v ČR poprvé na přelomu minulého a letošního roku (2021/2022). Tehdy již bylo nutné u některých našich zákazníků vyřešit novou potřebu spojenou s vytvořením velkého počtu hlášení obsahujících sesbírané množství odpadů od občanů mimo obecní systémy (příloha č. 19 vyhlášky č. 273/2021 Sb.). Tato hlášení se každoročně posílají do datových schránek jednotlivých obcí a pro některé subjekty to představuje stovky až tisíce dopisů. IS ENVITA to zvládl automatizovaně z dat průběžné evidence prakticky na stisknutí jednoho tlačítka.

Celý rok 2022 jsme postupně kontaktovali uživatele programu EVI 8 a domlouvali s nimi podmínky přechodu na IS ENVITA. Také jsme vytvořili funkci pro přenos záznamů z číselníku subjektů a z evidence odpadů za rok 2022 z programu EVI 8 do IS ENVITA tak, aby byl přechod z uživatelského hlediska co nejsnazší.

Při přípravě nových formulářů a editorů v IS ENVITA podle aktuálně platné vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro průběžnou evidenci odpadů jsme přicházeli na nejasnosti, legislativní chyby a v praxi nerealizovatelné požadavky. V průběhu celého léta 2022 jsme MŽP předali postupně zhruba stovku písemných dotazů. V této souvislosti jsme dále v říjnu spolu s dalšími subjekty zaslali na MŽP materiál, ve kterém jsme upozornili na řadu vážných problémů v legislativě související s evidencí a ohlašováním odpadů. Materiál je dostupný zde. MŽP odpovědělo způsobem, který by se dal stručně shrnout tak, že vyhláška v minulosti prošla mezirezortním připomínkovým řízením, že všechny nejasnosti byly již vysvětleny, vzniklo několik desítek metodických pokynů a návodů z MŽP, které pomohly sporné záležitosti vyřešit a že v metodické podpoře hodlá MŽP i nadále pokračovat. Zároveň ale MŽP na některé namítané problémy reaguje novelou vyhlášky, která alespoň posouvá spuštění nových evidenčních povinností do konce roku 2024 tak, aby se získal čas a prostor pro lepší přípravu povinných subjektů a zároveň aby firmy nebyly v současné krizové době nadbytečně zatíženy.

Přesto, že je náš IS ENVITA připraven v maximální možné míře na nové evidenční povinnosti, uvítali jsme posunutí jejich účinnosti. Domníváme se však, že získaný čas by měl být využitý k revizím příslušných prováděcích vyhlášek (č. 273/2021 Sb., č. 345/2021 Sb. a č. 16/2022 Sb.). Je zcela zásadní, aby se povinné subjekty nezatěžovaly sběrem a evidencí takových údajů, které lze na celostátní úrovni získat z již dostupných databází např. z Registru zařízení, a aby nebylo nutné průběžně evidovat takové údaje, které nejsou v reálném čase dostupné a lze je získat až zpětně. V takovém případě by stačilo jejich ohlašování jednou ročně.

Ukončení pořizování dat v EVI 8 k 31. 12. 2022

S výše uvedeným posunutím účinnosti nových pravidel evidence odpadů aktuálně odpovídáme na velké množství stejných dotazů, zda bychom program EVI 8 neudržovali ještě další dva roky. Určitě bychom takovému požadavku rádi vyhověli, ale bohužel to není možné (kromě EVI 8 Obec na úřadech obcí s rozšířenou působností), protože nedokážeme aktivně podporovat zároveň EVI 8 a IS ENVITA u všech našich zákazníků. Bylo by to na úkor vývoje nových funkcí v IS ENVITA. Platí tedy, že program EVI 8 nebude možné od 1. 1. 2023 používat k vedení průběžné evidence odpadů, k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů atp. Z programu EVI 8 však ještě půjde sestavit hlášení za rok 2022 a ohlásit jej do systému ISPOP. Pokud si uživatel data za rok 2022 převede z EVI 8 do IS ENVITA, bude moci sestavit hlášení a odeslat jej do systému ISPOP i z našeho nového programu. Z hlediska plnění povinnosti uchovávat údaje z průběžné evidence po dobu pěti let (viz zákon o odpadech) je nutné si ponechat program EVI 8 na svém počítači instalovaný co nejdéle (alespoň po tuto dobu). Technologicky jsou program EVI 8 a IS ENVITA na sobě zcela nezávislé. Mohou tak být i na různých počítačích. Všechna data, která se převedou z programu EVI 8 do IS ENVITA, jsou i nadále v programu EVI 8 dostupná.

Nový informační systém ENVITA

Pokud jste se s ním ještě neseznámili, je nejvyšší čas. Program si můžete bezplatně vyzkoušet formou dočasné licence. Stačí kontaktovat. Bližší informace také získáte na webových stránkách www.envita.cz nebo v našem Centru informací. V průběhu roku 2022 jsme uspořádali více než 80 školení s názvem „Práce s IS ENVITA na PC“ a pořádáme je i nadále.

IS ENVITA je postaven podobně jako např. MS Excel nebo MS Word. To znamená, že se ovládá pomocí záložek a horní navigační lišty obsahující hlavní funkce a editory. Filtrování, řazení a vyhledávání je prakticky shodné se zmíněnými programy od Microsoftu. Data z jednotlivých editorů lze exportovat do externích programů, stejně tak celé tiskové sestavy (.pdf, .docx, .xlsx, gif, .img atd.). Rozložení systému je tak mnohem přívětivější a reaguje na současné trendy, technologie, používání více monitorů, velké rozlišení atp. Další výhodou je, že si systém pamatuje nastavení pořadí a šířky všech sloupců, a proto si ho můžete lépe přizpůsobit. Každý záznam lze nově označit štítky. Zároveň jsme nezapomněli na vkládání dat a volání základních editačních příkazů pomocí stejných funkčních kláves, jako tomu bylo v EVI 8 (insert, delete, F2 = kopie, F5 = obnovení, F9 = zobrazení číselníku, F12 = uložení záznamu atp.). Nově ale lze tyto funkce spouštět i pomocí standardních windowsových příkazů (Ctrl + N = n ový, C trl + P = t isk a td.). Novinkou je našeptávač údajů z pomocných číselníků a z databáze RES Plus. IS ENVITA automaticky průběžně hlídá předávání odpadů oprávněným osobám podle platného povolení v Registru zařízení, a není tak nutné dopředu plnit seznam povolených odpadů, jako tomu bylo v EVI 8. Těšit se můžete také na zcela nové funkcionality, které posunou vaši průběžnou evidenci odpadů, s trochou nadsázky, do nové dimenze.

Uživatelům našich programů děkuji za spolupráci v tomto roce a věřím, že s novým IS ENVITA budou spokojeni. Přeji vám klidné a pohodové vánoční svátky, hlavně hodně zdraví a v příštím roce mnoho úspěchů.

Petr Grusman
INISOFT Consulting s.r.o.

Sdílejte tento článek:

 

Přečtěte si i další odborné články, které jsme publikovali