485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nový metodický návod odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP k oddělenému soustřeďování textilního odpadu

22.4.2024
Oddělené soustřeďování textilního odpadu obcemi od 1. ledna 2025 pro zajištění splnění povinnosti dle zákona o odpadech

NOVÝ METODICKÝ NÁVOD odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí k k oddělenému soustřeďování textilního odpadu od 1. ledna 2025 dle § 59 odst. 2 zákona o odpadech, vydáno v Praze dne 9. dubna 2024.

Oddělené soustřeďování textilního odpadu obcemi od 1. ledna 2025 pro zajištění splnění povinnosti dle zákona o odpadech

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický návod pro upřesnění postupu pro splnění povinnosti obcí dle § 59 odst. 2 zákona o odpadech zajistit nejpozději od 1. ledna 2025 místa pro oddělené soustřeďování textilního odpadu a dále k zajištění jednotného plnění vybraných evidenčních a ohlašovacích povinností obcí.

Povinnost obcí nejpozději od 1. ledna 2025 zajistit oddělené soustřeďování textilních odpadů

Podle § 59 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, mají obce povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.

Obce mohou v souladu s § 33 odst. 1 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zajistit oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených pro nakládání s odpady, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru, nebo kombinací těchto způsobů. Tyto možnosti sběru tříděných využitelných složek komunálního odpadu se budou od 1. ledna 2025 vztahovat i na textil a obce mohou zajistit separovaný sběr textilních odpadů jedním či více z výše uvedených způsobů.

Zákonnou povinností obce bude od 1. ledna 2025 nabídnout místo, kde bude možné textilní odpad odevzdat. Bude na rozhodnutí každé obce, jaký konkrétní způsob separovaného sběru textilního odpadu zvolí.

Může se jednat o:

  • Sběrné nádoby na textilní odpad rozmístěné v ulicích;
  • Místo určené pro odkládání textilních odpadů na sběrných dvorech;
  • Pravidelné sběry textilního odpadu do dočasně přistavených nádob;
  • Tzv. pytlový sběr dům od domu v pravidelných intervalech;
  • a další.

Ministerstvo životního prostředí obcím doporučuje k separovanému sběru textilu přistupovat stejně jako v případě ostatních tříděných složek komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty, kovy a sklo. To znamená v případě větších měst a obcí rozmístit sběrné nádoby v ulicích, u menších obcí je možné využít například sběrné dvory či pytlový sběr.

Platnost a účinnost: tento metodický návod zrušuje metodický návod č.j. MZP/2020/720/4634 z 11. listopadu 2020 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 10. dubna 2024.

  • Kompletní znění metodického sdělení naleznete zde

 

 

Vzdělávejte se s námi:

Odpadové hospodářství měst a obcí aktuální legislativa v roce 2024 

ZOBRAZIT ŠKOLENÍ

 

 

Zdroj: MŽP

Sdílejte tento článek: