485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

TIP - Pozice ekologa a preventisty BOZP ve firmě a jejich spolupráce

20.9.2023
Proč je úzká spolupráce ekologa a preventisty BOZP ve firmě klíčová? Jaké jsou nejčastější chyby, se kterými se setkáváme v praxi? Poraďte se s námi.

 

Tento článek si můžete také poslechnout

 

V současné době je zcela běžné, že každá větší výrobní firma zaměstnává pracovníka, který je zodpovědný za oblast ekologie, což reprezentuje nejen odpadové hospodářství, ale všechny další složky spadající do ochrany životního prostředí. Nejčastěji je tato pozice kumulovaná s činností HSEQ manažera (pracovník odpovídající za zdraví, bezpečnost i ekologii a také za kvalitu v rámci ISO norem) nebo energetika, vedoucího údržby, facility managera atp. Preventista BOZP je další, někdy samostatná, obvykle však externě nasmlouvaná činnost. Ekolog i preventista BOZP by měli spolu velmi úzce spolupracovat. Ptáte se proč?

Preventista BOZP nemůže při vyhodnocování rizik dohlížet na veškeré činnosti, při kterých nebezpečí vzniká. A nejsou to jen pracovní postupy, obsluha strojů a rizika vedoucí z manipulace se surovinou či výrobkem nebo břemenem. Jsou to i rizika při manipulaci s chemickými látkami a směsmi, odpady a další podobné činnosti.

Ve výrobním podniku je tedy nutné zajistit úzkou spolupráci a koordinaci činností v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí jako je nakládání s odpady, především nebezpečnými, ochrana vod, jejich úprava, nakládání s žíravými látkami, látkami závadnými jak vodám, tak lidskému zdraví, práce např. s kaly z ČOV, ochrana ovzduší, prašnost (TZL), kdy se na prachových částicích mohou, jako na nosiči vyskytovat i např. těžké kovy, nakládání s VOC látkami a jejich sekundární nebezpečnostmi, hodnocení rizik ekologické újmy a prevence závažných havárií.

Společným zájmem výše uvedených profesí musí být i nakládání s chemickými látkami. Protože např. nebezpečné vlastnosti odpadů hodnotíme podle evropského předpisu č. 1357/2014, který vychází z parametrů hodnocení nebezpečnosti CHLaS podle CLP (nařízení EPaR č. 1272/2008), látky závadné vodám podle H vět uvedených v bezpečnostním listu a jiných právních předpisech (zákon o vodách č. 254/2001 Sb. př. 1, NV č. 401/2015 Sb. př. 6), prevenci závažných havárií podle H vět každé jedné látky uvedené v metodickém pokynu MŽP.

Z naší praxe vyplývá

Často při našich auditech zjišťujeme problém u látek, které mohou ovlivnit zdraví člověka, což jsou látky toxické nebo skupina CMR (karcinogenní, mutagenní, teratogenní). Dále u látek, které ovlivní výrobek, SVHC látky (látky vzbuzující mimořádné obavy), u látek, které v bezpečnostním listu mají expoziční scénář. Je otázkou, kdo řeší seznamy látek, jak je nastavený systém od objednávky po nákup (kdo smí objednávat a kdo smí nakupovat), přes obstarání bezpečnostního listu, jeho uvolnění do výroby (povolení k vyskladnění). Je tedy důležité, jak spolu ekolog a preventista BOZP spolupracují, jak si vzájemně nastaví součinnost při vedení evidence a nakládání s CHLaS, jak si rozdělí své role a odpovědnost.

V praxi vídáme, že pracovník preventista BOZP řeší CHLaS pouze přes OOP (osobní ochranné pomůcky). Ale právě do jeho povinností spadá např. i sjednání smluvního lékaře, kterého musí seznámit s chemickými látkami a směsmi, se kterými daná firma nakládá. Jemu přísluší řízení procesů pracovních činností s CMR, hodnocení expozičních scénářů z pohledu prevence a další činnosti.

Nezbytné je správné nastavení toku CHLaS, vedení jejich evidence, tvorba seznamů, databáze. A také školení BOZP z pohledu CHLaS, nejčastějších úrazů a jejich příčin. Je nutné vědět o všech povinnostech, které se k jednotlivým složkovým činnostem vztahují – ILNO, havarijní plán, součty VOC ve fugitivních emisích a problematika ohlašování, školení a postupy při úrazu chemickou látkou atd.

Obraťte se na nás

Pokud si nejste jisti po přečtení tohoto článku, zda ve svém podniku plníte vše správně a potřebujete legislativní pomoc nejen v oblasti stanovení kompetencí a rolí pro pozice BOZP a ekologa, pak využijte služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT Consulting nabízí.

Kromě toho jsme pro Vás připravili i řadu seminářů zaměřených na výklady jednotlivých složkových zákonů životního prostředí a prováděcích vyhlášek k nim s aplikací do praxe pořádaných prezenčně i online. Pro tuto oblast Vám rozhodně doporučujeme účast na online seminářiekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí

 

INISOFT Consulting s.r.o.
Ing. Václav Kuncl

 

Sdílejte tento článek: