485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Povinnosti v podnikové ekologii v praxivčetně nových evidenčních povinností v odpadovém hospodářství pro rok 2025

Popis

Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů?

Víte, co nás a v jaké oblasti čeká v roce 2025?

Že například s koncem roku 2024 přestávají platit přechodná ustanovení a nová průběžná evidence odpadů se bude vést plně v souladu s novými vyhláškami, což představuje změnu nejen v rozsahu a podobě evidovaných údajů, ale mnohdy i v nastavení procesů, komunikace se subjekty, kterým předáváte nebo od kterých přebíráte odpady?

Cena 4 285,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202435

Téma:

Pokud Vás zajímá, co nového se v legislativě životního prostředí událo, co je tou nejpodstatnější změnou a na co si dát pozor, pojďme si společně projít seminářem, který je zaměřen na aktuální změny v podnikové ekologii. Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.

Obsah:

Odpady:
Změny podle přechodných ustanovení pro r. 2024 - 2025

 • Nová katalogová čísla
 • Nové kódy nakládání
 • Nové vyhlášky v odpadovém hospodářství a které lze dále očekávat
 • Provoz mobilních zařízení – znalosti v jejich omezeních
 • Stanovení nových termínů z přechodných ustanovení.
  • Evidence u oprávněných osob, nové kódy nakládání.
  • Evidence při povolení mísení odpadů.
 • Nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití.
 • Jak je to s platností provozních řádů oprávněných osob.
 • Povinnosti původců při předání odpadů dopravci.
  • Povinnosti dle ADR podle silničního zákona platí i pro nakládání s odpady
 • Sklad odpadů původce.
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení 
 • Předání odpadů.
 • Odpady předávané do obecního systému.
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady.
 • Zařazování dle katalogu odpadů (metodika MŽP s ohledem na kovové odpady skupiny 12)
 • Sklad u původce
 • Komunální BRO

Obaly

 • Princip určení osoby povinné k zákonu o obalech
 • Problematické toky obalů
 • Povinnosti při uvádění obalů na trh a do oběhu v ČR i u firemních obalů
 • Připravovaný návrh novely zákona o obalech
 • Připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/… o obalech a obalových odpadech, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a o zrušení směrnice 94/62/ES

Vody:
Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP

 • Nový stavební zákon
 • Zákon o jednotném environmentálním stanovisku
  • U obojího dopad na výstavbu vodních děl
 • Odběry vod a vypouštění – kdy je povinný souhlas k nakládání s vodami a kdy pouze kolaudace vodního díla.
 • Rozhodnutí a povolení.
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda.
 • Ohlašování vod podle § 38 ve formuláři F_VOD_38.
 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření.
 • Vývoz bezodtoké jímky – doklad o vývozu a jeho rozsah.
 • Nový stavební zákon – zákon o jednotném environmentálním stanovisku a provázanost s EIA

Ovzduší:

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2024/573 ze dne 7. února 2024 o nových opatřeních, která mají minimalizovat emise silných skleníkových plynů v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu
  • F-plyny – kontrola těsnosti a evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP
  • změna vydávání certifikátů pro osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu, znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu

Chemické látky:

 • Nový formát bezpečnostních listů a navazující změny
 • Bezpečnost práce při práci s CHLaS..
  • Návaznost na spolupráci s preventistou BOZP.
  • povinnosti o zdravotních prohlídkách, např PUR pěny, školení diisokyanátu
  • limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. Limity. Práce s expozičním scénářem.
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI).
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí.
 • Rozsah informací o CHLaS.
 • Kdo má jakou odpovědnost (výrobce, dovozce a dodavatel vůči příjemci)

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
16.10.2024 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat
17.10.2024 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat