485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Povinnosti v podnikové ekologii v praxinovinky v legislativě ochrany životního prostředí v roce 2024

Popis

Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek, co nás čeká v 2024? Udělejme si společně kompletní přehled v oblasti nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami, při ochraně vod a ovzduší.
Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.
Pokud Vás zajímá, co nového se v legislativě životního prostředí událo, co je tou nejpodstatnější změnou, na co si dát pozor, pojďme si společně projít seminářem, který je zaměřen na aktuální změny v podnikové ekologii.
Těšíme se na diskuzi, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete ucelený přehled o novinkách v legislativě životního prostředí a odpovědi na otázky, které Vás trápí.

Cena 4 285,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202423

Obsah:

Odpady
Změny podle přechodných ustanovení pro r. 2024:

 • provoz mobilních zařízení;
 • povinnosti původců při předání odpadů dopravci;
 • sklad odpadů původce;
 • kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu;
 • za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu;
 • stanovení nových termínů z přechodných ustanovení;
  • evidence u oprávněných osob, nové kódy nakládání;
  • evidence při povolení mísení odpadů;
 • nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití;
 • jak je to s platností provozních řádů oprávněných osob;
 • kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit;
 • výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení;
 • předání odpadů;
 • odpady předávané do obecního systému;
 • povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady;
 • zařazování dle katalogu odpadů (metodika MŽP s ohledem na kovové odpady skupiny 12);
 • sklad u původce;
 • komunální BRO.

Obaly

 • princip určení osoby povinné k zákonu o obalech
 • problematické toky obalů
 • povinnosti při uvádění obalů na trh a do oběhu v ČR i u firemních obalů
 • připravovaný návrh novely zákona o obalech
 • připravované nařízení o obalech a obalových odpadech PPWR

Vody
Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP:

 • odběry vod a vypouštění – kdy je povinný souhlas k nakládání s vodami a kdy pouze kolaudace vodního díla;
 • rozhodnutí a povolení;
 • analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda;
 • ohlašování vod podle § 38 ve formuláři F_VOD_38;
 • určování znečištění odpadních vod, odečty a měření;
 • vývoz bezodtoké jímky – doklad o vývozu a jeho rozsah;
 • nový stavební zákon – zákon o jednotném environmentálním stanovisku a provázanost s EIA.

Ovzduší

 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • nové „nařízení EU“ o nových opatřeních, která mají minimalizovat emise silných skleníkových plynů v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu
 • regulované látky a F-plyny – kontrola těsnosti a evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP
 • změna vydávání certifikátů pro osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu, znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu

Chemické látky

 • nový formát bezpečnostních listů a navazující změny
 • bezpečnost práce při práci s CHLaS
  • návaznost na spolupráci s preventistou BOZP
  • povinnosti o zdravotních prohlídkách, např PUR pěny, školení diisokyanátu
  • limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. limity.
  • práce s expozičním scénářem
 • oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI)
 • práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • rozsah informací o CHLaS
 • kdo má jakou odpovědnost (výrobce, dovozce a dodavatel vůči příjemci)

Organizace

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor