485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Lze považovat recyklační dvůr stavebních odpadů za vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší?

Umíte určit co je zdrojem znečištění ovzduší ve stavebnictví?

Při definování zdroje znečištění ovzduší (ZZO) je potřeba vycházet z ustanovení § 2 zákona č. 201/2002 Sb. (dále jen zákon). Zdrojem je technická jednotka nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla znečišťovat ovzduší. Znečišťováním je myšleno vnášení látek do ovzduší, a to nejenom komínem a výduchem, ale jedná se i o znečišťování fugitivními  emisemi, tedy emisemi uvolňujícími se ve volném prostranství.

Za stacionární zdroj znečišťování ovzduší je proto třeba považovat také např. skladování stavebních odpadů či materiálů, kde dochází k úniku jemných prachových částic. Na tyto činnosti je pak nutno aplikovat všechny povinnosti vycházející z legislativy v ochraně ovzduší.

Zákon rozděluje povinnosti na provozovatele vyjmenovaných ZZO uvedených v příloze č. 2 zákona a na provozovatele ostatních zdrojů, tzv. nevyjmenovaných.  Znamená to tedy, že obecné povinnosti, jako např. dodržování technických podmínek provozu, které stanoví v závazném stanovisku příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, musí dodržovat všichni provozovatelé ZZO.

Na vyjmenované ZZO  se vztahují pak přísnější povinnosti a samotné umístění zdroje, resp. povolení provozu je vedeno ve správním řízení. Žádosti o povolení musí být doplněny o další dokumenty, např. o odborné posudky, rozptylové studie a provozní řády. 

Jak je to v případě recyklačního dvora stavební suti?

Recyklační dvůr je z pohledu zákona o odpadech zařízení povolované dle § 14 odst. 1 a každé takovéto zařízení musí mít vypracovaný a schválený provozní řád. Součástí provozního řádu je uveden účel zařízení a způsoby nakládání s odpady, tedy popis činností provozovaných v rámci provozu recyklačního dvora.

Z pohledu zákona o ochraně ovzduší mohou nastat dvě situace, na které je nahlíženo odlišně.  Součástí recyklačního dvora může být drtící, popř. třídící zařízení stavebního odpadu. V tomto případě se pak při projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den jedná o recyklační linku stavebních hmot, tedy o vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší zařazený pod kódem 5.11. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Je-li recyklační dvůr plochou, kde jsou pouze skladovány stavební odpady a úprava odpadů drcením, popř. tříděním je prováděna až po předání odpadu do externí mobilní drtící linky, pak recyklační dvůr nenaplňuje podstatu vyjmenovaného ZZO. Vyjmenovaným zdrojem znečištění kód 5.11. není dvůr, ale samostatné drtící zařízení, které musí mít vydané povolení provozu stacionárního ZZO.  

To však neznamená, že na recyklační plochu se nevztahují povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší (viz výše).

Pokud potřebujete legislativní pomoc nejen v oblastech nakládání s odpady a ochrany ovzduší, využijte služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT vedle specializovaných softwarových produktů nabízí v oblasti jednotlivých složek životního prostředí. Anebo se spolu s námi vzdělávejte. Přehled všech školení pořádaných společností INISOFT naleznete na internetové adrese  https://www.inisoft.cz/skoleni.

 

Ing. Jitka Lochovská
INISOFT s.r.o.