485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Vyhláška přináší revoluční změny v identifikaci provozoven

Časopis Odpady 6/2016

Za posledních několik let prodělala evidence odpadů mnoho změn. Není to tak dlouho, kdy se roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podávalo v listinné podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP). S příchodem datových schránek a především Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) došlo k elektronizaci podávání hlášení, a to prakticky u všech agend v oblasti životního prostředí. Tento trend se však týká i jiných odvětví. Je to přirozený vývoj spojený s úsporou času a lidskou evolucí. I v příštím roce nás proto pravděpodobně čeká další dlouho očekávaná změna zavedením elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

Obecně lze konstatovat, že elektronizace má jistě své nesporné výhody, ale přináší i řadu úskalí a potřeb, které je nutné řešit jak na legislativní úrovni, tak v praktickém životě. Příkladem může být právě identifikace provozovny nebo zařízení v evidenci odpadů. Od roku 2001 dle vyhlášky platilo, že identifikaci provozovny číslem si ohlašovatel určoval sám. Tím, že v této identifikaci nebyl žádný systém a každý si číslování prováděl interně, docházelo při centrálním elektronickém zpracování dat k „mravenčí“ práci úředníků na ORP a to při synchronizaci subjektů (ohlašovatelů a partnerů) tj. při sjednocování interních čísel podle adresy. Ke změně této identifikace dochází novelou Vyhlášky č. 383/2001 Sb. (Vyhláškou č. 83/2016 Sb.). Pro všechny se zavádí jednotný systém označování provozoven a zařízení a to již od 1. 7. 2016.

Identifikační číslo provozovny (IČP) a Identifikační číslo zařízení (IČZ)

Způsob označování provozoven včetně definice samostatné provozovny naleznete ve vysvětlivkách přílohy20 Vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění (dále vyhlášky), podle které se mj. vytváří i průběžná evidence odpadů. Identifikace provozovny se nově provádí pomocí údaje IČP (u původců) nebo IČZ (u oprávněných osob k převzetí odpadu tj. provozujících zařízení ke sběru či zpracování odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (dále zákona)).

Původce

U původců je nutné dobře pochopit, co je myšleno samostatnou provozovnou. Podle vyhlášky lze dovodit, že je to buď konkrétní místo s přesně stanovenou adresou (stacionární provozovna), nebo místo, na kterém původce stacionární provozovnu nemá, ale vykonává tam dočasnou činnost, při které mu vznikají odpady. U stacionárních provozoven se identifikace provádí pomocí údaje IČP, které přiděluje živnostenský úřad přímo k dané provozovně. Databáze těchto IČP je veřejně přístupná na adrese http://www.rzp.cz. Vyhláška ale myslí i na případy, kdy k dané stacionární provozovně IČP přiděleno není. Jsou to provozovny, které nespadají pod živnostenský zákon. V takovém případě původce použije pro identifikaci provozovny interní číslo, které si zvolí sám. V budoucnu by ale nemělo dojít k jeho změně či přenosu na jinou provozovnu (jinou adresu). Pokud se nejedná o stacionární provozovnu, ale o dočasné místo, na kterém původci vznikají odpady, pak se do kolonky IČP uvádí kód správního obvodu hl. města Prahy (SOP) nebo obce s rozšířenou působností (ORP), což je čtyřmístný číselný údaj náležející ke každému SOP/ORP. Tento údaj lze zjistit např. v databázi, která je veřejně přístupná na stránkách https://www.czso.cz Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Oprávněná osoba

U oprávněných osob tj. u těch, kteří provozují zařízení ke sběru nebo ke zpracování odpadů podle § 14 odst. 1 a 2, nebo podle § 33b odst. 1 písm. a) zákona, se identifikací rozumí označení konkrétního zařízení, a to pomocí IČZ. Tento údaj přidělují místně příslušné krajské úřady každému zařízení a to buď v rámci povolování jeho provozu (§14 odst. 1) anebo po ohlášení provozu zařízení, která povolení nepotřebují (§14 odst. 2 a § 33b odst. 1 písm. a) zákona). Ohlašování takových zařízení se provádí pomocí přílohy 22 vyhlášky prostřednictvím ISPOP. Databázi resp. seznam všech zařízení s přiděleným IČZ naleznete jednak na stránkách jednotlivých krajských úřadů, anebo nově v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) v tzv. Registru zařízení a spisů na adrese: https://isoh.mzp.cz.

Evidence odpadů

               V průběžné evidenci odpadů i v ročním hlášení se údaje IČP nebo IČZ musí uvádět v kolonce Partner a samozřejmě i v hlavičce ohlašovatele. To znamená, že se tato legislativní změna týká nejen identifikace vlastní provozovny, ale i všech partnerských subjektů, které se v evidenci vyplňují při předání nebo převzetí odpadů. 

Bude to opravdu složitější?

               Z výše uvedeného přirozeně vyplývá, že to pro každého z nás představuje více práce a další údaj v evidenci navíc. Jsme ale přesvědčeni o tom, že tomu tak je pouze při listinném zpracování evidence či hlášení. V případě použití softwarových nástrojů může být práce s vyplňováním evidence naopak o dost snazší, protože údaj IČP či IČZ dotažený z rejstříků nebo databází může být v kombinaci s IČO přímým nositelem všech ostatních údajů o subjektu jako je název, adresa provozovny včetně základní územní jednotky a všech dalších požadovaných údajů. Dokonce u oprávněných osob lze správnou identifikací konkrétního zařízení v průběžné evidenci pohlídat, aby nedošlo k předání určitého druhu odpadu, ke kterému dané zařízení nemá oprávnění.

Elektronické nástroje

V současnosti je na trhu nejrozšířenějším elektronickým nástrojem pro evidenci odpadů program EVI od společnosti INISOFT s.r.o. Používá se jak ve firemním sektoru, tak ve státní správě. Jeho hlavním cílem je zjednodušení práce při vedení průběžné evidence odpadů a vyplňování ročního hlášení nebo statistického výkazu pro ČSÚ. Program EVI je vytvářen v souladu s platnou legislativou a protože se jedná o databázovou aplikaci, lze snadno využít jednou zadaný údaj pro plnění všech evidenčních povinností vyplývajících ze zákona o odpadech. Nic se tak nemusí složitě přepisovat nebo součtovat a přepočítávat. EVI je řešen modulově a pomáhá i při evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů nebo při tisku identifikačních listů nebezpečných odpadů dle novelizované přílohy 3 a tisku štítků pro označování nádob dle nové přílohy 29 vyhlášky. V této souvislosti je nutné vědět, že od 1.6.2016 musí být všechny nádoby na nebezpečný odpad nově označeny v souladu s touto vyhláškou a provozovny, kde se nakládá s nebezpečným odpadem, musí být vybaveny novým Identifikačním listem pro každý druh odpadu.

EVI a identifikace provozoven pomocí databáze RES+

Po novele vyhlášky jsme analyzovali, jak vyřešit a usnadnit práci v evidenci odpadů při identifikaci provozoven novými údaji IČP a IČZ. Řešení jsme našli v rozšíření databáze RES+, která je již řadu let volitelnou součástí programu EVI s více jak 3 mil. sídel subjektů od ČSÚ a to o seznam všech provozovaných zařízení s IČZ z Registru zařízení a spisů a všech provozoven s vyplněným IČP získaným z Rejstříku živnostenského podnikání. Aktuálně na rozšíření této databáze usilovně pracujeme a věříme, že jí budeme moci brzo distribuovat.

Chcete vědět více?

               Víme, že identifikace provozoven a zařízení nebude v některých případech jednoduchá. Je nová a zkušenosti v praxi zatím chybí. Již přes rok proto realizujeme sérii odborných a legislativních školení a workshopů, na kterých diskutujeme mj. i tuto problematiku a řešíme mnoho reálných příkladů i s ukázkami přímo v software. Více informací k těmto školením najdete na internetových stránkách www.inisoft.cz.

 

 

Petr Grusman a Ing. Václav Kuncl
společnost INISOFT s.r.o.
 

Sdílejte tento článek: