485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Víte, jaký je rozdíl mezi elektrozařízením a elektroodpadem?

ELEKTROZAŘÍZENÍM z domácností (EEZ) nazýváme použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný ELEKTRODPAD od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. O elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli.

Toto elektrozařízení lze odevzdat v místě zpětného odběru jako výrobek, tedy nikoliv jako odpad.  

Zpětným odběrem elektrozařízení se rozumí odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od konečných uživatelů bez nároku na úplatu v místě zpětného odběru (místo určené výrobcem) nebo v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení posledním prodejcem či v jeho bezprostřední blízkosti.

Provozovatel sběrného dvora (SD), jehož součástí je i místo zpětného odběru, toto EEZ neeviduje, protože se nejedná o odpad a nepřijímá se do zařízení SD. Kolektivní systém je povinen vést evidenci, ale ne pod kódy nakládání s odpadem. Tato evidence se vede až při předání do zařízení na zpracování odpadu, kde se EEZ teprve stává odpadem. 

Odděleným sběremelektroodpadu se rozumí odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů v místě odděleného sběru (místo určené výrobcem). Za místa odděleného sběru lze označit tedy pouze taková, kde jejich zřizovatelem je výrobce, resp. kolektivní systém, a zároveň disponují souhlasem podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech pro sběr elektroodpadů (např. sběrný dvůr, který má uzavřenou smlouvu s výrobcem nebo kolektivním systémem o zřízení místa odděleného sběru).

Ustanovení § 37k odst. 5: Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle ustanovení § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci. Zpětně odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle ustanovení § 37l. Jiné osoby než zpracovatelé podle ustanovení § 37l, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.

Pro EEZ nepocházející z domácností, tedy elektroodpad platí, že tyto výrobky se stávají odpadem dle obecné definice zákona o odpadech a zařazují se pod katalogová čísla skupiny 16 02 dle katalogu odpadů. V zákoně je sběr těchto odpadů označen jako oddělený sběr. V rámci tohoto sběru smí být elektroodpady předány na místo odděleného sběru či přímo zpracovateli elektroodpadů.

Z tohoto vyplývá, že ve sběrných dvorech, které nejsou současně místem zpětného odběru, resp. místem odděleného sběru, nelze převzít ani elektrozařízení pocházející z domácností a ani elektroodpad*. Naopak pokud místa odděleného sběru nejsou součástí zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech (např. SD), pak nesmí být elektroodpad do těchto míst přijat, protože se jedná o odpad a ten musí být předán pouze do zařízení k tomu určených.  

*Pozn.: Výše uvedené však neplatí pro EEZ, které jsou mimo rozsah definice působnosti dílu 8 Elektrická a elektronická zařízení zákona o odpadech. Jedná se např. o odpady vzniklé při výrobě elektrozařízení, zmetky, lze sem řadit také kabely, jističe, vypínače vzniklé při demolici budov, některé elektromotory (např. z pásových dopravníků, výtahů), dále odpady, které vznikly z výrobků spadajících pod výjimky uvedené v § 37f odst. 4 (zbraně, vojenský materiál, žhavené žárovky atd.), resp. od 15. srpna 2018 rovněž v § 37f odst. 5 (velká stacionární průmyslové soustrojí, dopravní prostředky apod.) zákona o odpadech, nebo pod výjimky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky (v názvech jednotlivých skupin elektrozařízení).

Vybrané příklady EEZ pro potřeby zařazení jsou uvedeny v příloze č. 1 materiálu MŽP „Informace k vybraným ustanovením dílu 8 (elektrická a elektronická zařízení) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady“ a najdete je na https://www.mzp.cz/cz/pruvedce_vyrobce_elektrozarizeni.

Tato EEZ lze převzít do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 pod katalogovými čísly skupiny 16 02, pokud jsou v daném zařízení povolena a není zde podmínkou zřízení místa odděleného sběru. 

Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.

Na konec příklad

ELEKTROZAŘÍZENÍ:  v architektonickém studiu se rozbije v kuchyňce lednice, sporák, mikrovlnka apod., toto EEZ nesloužilo k podnikatelské činnosti a běžně se vyskytuje v domácnostech. Při předání do místa zpětného odběru (místo zpětného odběru není zařízením ke sběru odpadů dle zákona o odpadech) se nejedná o odpad, odpad vzniká až předáním do zařízení oprávněné osoby k jeho zpracování, využití nebo odstranění.  V místě zpětného odběru se od spotřebitelů odebírají použité výrobky.

ELEKTRODPAD: v potravinářském průmyslu se rozbije velké chladící zařízení, které slouží k podnikatelské činnosti. Tyto výrobky se stávají odpadem dle obecné definice zákona o odpadech a zařazují se pod katalogová  čísla  skupiny  16  02  dle  katalogu  odpadů, nicméně musí být předány do místa odděleného sběru

 

Zdroj:

 

 

Ing. Jitka Lochovská
společnost INISOFT s.r.o.