Aktuální téma vydání tohoto časopisu skvěle odpovídá termínu spuštění systému SEPNO[1], který slouží pro on-line elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Od 2. května 2018 přichází dlouho plánovaná a připravovaná změna, která přináší elektronizaci ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. A protože sběr a svoz odpadů s přepravou úzce souvisí, mohlo by vás zajímat, co je obsahem tohoto článku.

Trocha historie

Evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů není žádnou novinkou, jak často slýcháváme na školeních a seminářích, které pořádáme. Tato povinnost byla zakotvena již v prvním zákoně o odpadech č. 238/1991 Sb. Dokonce v počátku přeprava nebezpečných odpadů podléhala souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, který tehdy vydával okresní úřad podle sídla subjektu nakládajícího s nebezpečnými odpady. Přepravce musel jejich přepravu ohlásit na evidenčním dokladu podle Nařízení vlády č. 521/1991 Sb., a to do deseti dnů od převzetí zásilky okresnímu úřadu místně příslušnému podle sídla přepravce.

V roce 1998 vstoupil v platnost další zákon o odpadech č. 125/1997 Sb., který upravoval povinnost evidence a ohlašování přepravy prostřednictvím sedmi evidenčních listů. Vzor evidenčního listu byl součástí vyhlášky č. 338/1997 Sb. Tento způsob evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů platil prakticky až do konce roku 2016. Na jednotlivé úřady bylo nutné zasílat příslušné kopie těchto dokladů a pro vlastní evidenci je rovněž musel odesilatel, příjemce i dopravce uchovávat po zákonem stanovenou dobu. Na úřadech tak končily desetitisíce dokladů ročně, které zabíraly mnoho gigabajtů v programech pro spisovou službu a zároveň ve skříních s archivy.

Vznik SEPNO

Pro změnu ohlašování z listinné podoby v elektronickou tak hovořilo na základě výše uvedeného mnoho faktorů. Dokonce v roce 2010 vznikl vládní úkol, který nařizoval Ministerstvu životního prostředí, aby optimalizoval administrativní zátěž spojenou s touto povinností. Dalo by se říct, že vzhledem k aktuálnímu datu se proces zavedení elektronického ohlašování vlekl neskutečně dlouho. Existovala však řada objektivních důvodů a překážek, proč tomu tak bylo. Je velkým úspěchem, že se po tolika letech podařilo nastavit a vytvořit systém pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

Vývoj systému SEPNO probíhal v roce 2017. Proto, aby měl každý možnost si nový systém vyzkoušet, připravit se na něj a nastavit nové procesy ve své praxi, nebyl spuštěn od 1.1.2018, jak bylo původně plánováno. Koncem roku 2017 byl vydán datový standard[2] a od února letošního roku je systém SEPNO přístupný na adrese www.sepno.cz.  

Systém SEPNO  

Přihlásit se do systému SEPNO můžete pomocí přístupových údajů, které získáte po registraci do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. To znamená, že pokud jste již do ISPOP zaregistrovaní, tak můžete používat i systém SEPNO. Způsob registrace je přehledně vysvětlen na stránkách www.ispop.cz i na stránkách www.sepno.cz. Pravidla používání systému SEPNO, způsob vyplnění ohlašovacího listu a všech dalších možností naleznete přímo na stránkách www.sepno.cz v sekci Jak ohlásit přepravu. Najdete zde i přehledný manuál, který podrobně vysvětluje všechny jeho editační formuláře a funkce.

Evidence přepravy odpadů

Aktuální zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. stanovuje povinnosti související s evidencí přepravy odpadů v ustanovení § 24. Každý kromě občanů (nepodnikajících fyzických osob), kdo se účastní přepravy tj. odesilatel, dopravce i příjemce, musí mj. uchovávat doklady související s přepravou odpadů nejméně po dobu tří let. Při přepravě nebezpečných odpadů se navíc musí provádět její ohlášení. Způsob tohoto ohlašování je definován v ustanovení § 40.

Pro samotnou evidenci přepravy odpadů tak prakticky stačí archivovat všechny související doklady. Oproti průběžné evidenci odpadů není zákonem či prováděcí vyhláškou stanovena přesná forma a rozsah evidovaných údajů. Každý doklad by ale měl z podstaty věci obsahovat informace o tom, odkud, kam, kdy, co a v jakém množství bylo přepravováno.

I když zákon nespecifikuje rozsah evidence přepravy odpadů, je vhodné v dnešní době tuto agendu začít řešit elektronicky. Vede k tomu hned několik důvodů. Jednak se evidence přepravy týká ostatních i nebezpečných odpadů a v systému SEPNO lze evidovat pouze nebezpečné odpady, ale především je důležité zajistit soulad mezi přepravovanými odpady a průběžnou evidencí odpadů.

Efektivním a optimálním nástrojem pro evidenci přepravy odpadů může být pro vás nový modul OLPNO (www.inisoft.cz/olpno), který jsme vytvořili jako volitelnou součást programů EVI 8SKLAD Odpadů 8. V tomto software lze řešit primárně provozní evidenci nebo právě přepravu odpadů, tisknout dodací a ohlašovací listy, elektronicky ohlašovat do SEPNO, tisknout Přepravní doklady podle Mezinárodní dohody ADR atp. Na základě této provozní evidence (příjemky, výkupky, výdejky, prodejky = skladové pohyby) a evidence přepravy je možné automaticky sestavovat průběžnou evidenci odpadů. Je tak zajištěno, že se jednou zadávaný údaj použije pro všechny provozní i zákonem stanovené evidence. Zároveň tak získáte jistotu, že v Ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady uvedete vše, co jste elektronicky zaslali do systému SEPNO. Modul OLPNO rovněž přehledně informuje o termínu blížících se nebo uplynulých zákonných lhůt pro ohlášení, opravu a potvrzení realizace přepravy.

Kdo má ohlásit přepravu, odesilatel nebo příjemce?

To je častý dotaz. Za elektronické ohlášení přepravy je primárně zodpovědný odesilatel. Zákon o odpadech i systém SEPNO ale umožňuje, aby tuto povinnost mohl splnit za odesilatele příjemce. Vždy však doporučujeme, aby si toto zastoupení odesilatel dohodnul písemně (objednávka, smlouva, dohoda). Systém SEPNO je nastaven tak, že každou ohlášenou přepravu uvidí ve svém účtu odesilatel i příjemce. Odesilatel tak získá přístup k elektronické evidenci přepravy, kterou za něj ohlásil příjemce. Pokud k této evidenci v SEPNO připojí modul OLPNO a program EVI 8, může si automaticky vytvořit průběžnou evidenci nebezpečných odpadů a zajistit si tak, že bude v souladu s tím, co příjemce do svého zařízení přijal, ohlásil a potvrdil.

Může být příjemcem přepravy nebezpečných odpadů provozovatel mobilního zařízení?

Od poloviny minulého roku pořádáme školení, na kterých mj. upozorňujeme, že nebude možné do systému SEPNO ohlásit přepravu nebezpečných odpadů, na které bude vyplněn jako příjemce oprávněná osoba provozující mobilní zařízení ke sběru odpadů. Vyplývá to ze sdělení Ministerstva životního prostředí (http://mzp.cz/cz/predavani_odpadu_mobilni_zarizeni) a dle něj je systém SEPNO vytvořen.

Mohu si evidenci přepravy vyzkoušet?

Můžete si stáhnout demoverze programů EVI 8 nebo SKLAD Odpadů 8 z našich internetových stránek (www.inisoft.cz/software). V nich lze snadno a rychle zkusit editaci záznamu pro evidenci přepravy, tisk ohlašovacího listu podle přílohy č. 26 vyhlášky č.  383/2001 Sb., tisk dodacího listu i Přepravního dokladu podle ADR. Řadu zodpovězených dotazů k přepravě nebezpečných odpadů a systému ohlašování naleznete v našem centru informací, do kterého se dostanete přímo z výše uvedených programů nebo pomocí odkazu www.inisoft.cz/ci. Nabízíme i interaktivní školení s PC, kde všem názorně vše potřebné ukážeme a vysvětlíme. Vzdělávejte se proto s námi (www.inisoft.cz/skoleni).

Petr Grusman
INISOFT s.r.o.

 

[1] SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů; je součástí systému Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP.

[2] DATOVÝ STANDARD – Předpis, podle kterého lze elektronicky ohlásit. Je určen zpravidla pro softwarové firmy, které podle něj přizpůsobují své počítačové programy.

 

Sdílejte tento článek: