485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady a systém ISPOP!

Časopis Odpady 1/2012

Víte kdy a jak správně ohlásit své nakládání s odpady, na co si dát letos opravdu pozor?

Rok 2012 přináší zásadní změnu ve způsobu ohlašování produkce a nakládání s odpady pro všechny původce a oprávněné osoby, kterým vznikne ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) již před několika lety zřídilo zákonem č. 25/2008 Sb. tzv. Integrovaný systém pro plnění ohlašovacích povinností (dále ISPOP), přes který již letos bude nutné zaslat např. všechna Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Domnívám se, že pro většinu ohlašovatelů je ISPOP úplně novým pojmem. Nemyslím si, že by se systému ISPOP bylo nutné obávat, nicméně je pravdou, že bez počítače, připojení k internetu, e-mailové adresy, registrace v ISPOP a základní počítačové gramotnosti již zaslání hlášení nebude prakticky možné.

Co je systém ISPOP

Jak už jsem výše uvedl, ISPOP je zřízen na základě zákona č. 25/2008 Sb. ISPOP najdete na internetové adrese https://www.ispop.cz. Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (dále CENIA), státní příspěvková organizace MŽP. ISPOP je systém, který lze přirovnat do jisté míry např. k datovým schránkám (dále ISDS) nebo k e-mailovému účtu. Základním účelem systému ISPOP je zasílání všech hlášení v oblasti životního prostředí na jedno centrální místo.

Důležité informace, Doporučení, Na co si dát pozor!

Rád bych zde čtenáři poskytnul několik informací a doporučení a věřím, že tyto budou prospěšné pro jeho plnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v letošním roce. Často se budu odkazovat na zákon o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky. Platné znění těchto předpisů naleznete např. na internetové adrese http://www.inisoft.cz/strana/legislativni-prirucka.

1)     Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech 185/2001 Sb.

Původce odpadů (§39 odst. 2): pokud v produkci či nakládání s odpady v roce 2011 přesáhl zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu, vznikla mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. do 15. února 2012. Na základě častých dotazů zde upozorňuji, že tyto limity se týkají celého subjektu (celkové produkce a nakládání s odpady ve všech provozovnách). Pokud tedy alespoň jeden z těchto limitů přesáhnete, je nutné zaslat hlášení a to za každou provozovnu zvlášť. A ještě jedno upozornění. Provozovnou se z hlediska odpadového hospodářství rozumí i místo provozování činnosti, při které vznikají odpady. Pokud tedy např. stavební nebo opravárenské firmy produkují odpady na různých správních územích obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále ORP) nebo hl. m. Prahy (dále SOP), pak musí v případě, že jim vznikne ohlašovací povinnost, zaslat za každé toto území jedno souhrnné roční hlášení se všemi odpady, které jim na daném území vznikly.

Oprávněná osoba (§39 odst. 2, 4, 5): pokud v roce 2011 nakládala s odpady (bez ohledu na množství), vznikla jí ohlašovací povinnost do 15. února 2012 a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky 352/2005 Sb.). Zde upozorňuji, že roční hlášení se vytváří zvlášť za každé provozované zařízení povolené krajským úřadem. Pokud provozujete mobilní zařízení ke sběru či výkupu odpadů, pak se roční hlášení zasílá přes ISPOP na ORP či SOP v místě sídla subjektu nebo provozovny, která svoz odpadů realizuje. V případě, že provozujete mobilní zařízení na využívání či odstraňování odpadů, pak je nutné roční hlášení zasílat podle správních území ORP či SOP, ve kterých jste s odpady nakládali.

Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6): Ještě nezapomeňte, že v případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu zařízení či shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato povinnost se týká i dopravců odpadů. Ohlašování se provádí dle přílohy 22 vyhlášky 383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy 23 vyhlášky 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílohy 27 vyhlášky 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

2)     Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li Vám tedy ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP a to v elektronické podobě v platném tzv. Datovém standardu MŽP. Již není možné podávat hlášení vtištěné/listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na ORP a SOP (Kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na místně příslušný úřad ORP a SOP.).

3)     Datový standard MŽP o odpadech – Elektronická podoba hlášení

Pod pojmem „Elektronická podoba hlášení“ si v tomto případě nelze představovat naskenovaný dokument, obrázek v počítači nebo soubor v libovolném formátu. Hlášení se v elektronické podobě předává proto, aby jej bylo možné strojově zpracovat (přečíst a kontrolovat pomocí automatizovaných funkcí). Z tohoto důvodu musí hlášení v elektronické podobě odpovídat platnému Datovému standardu MŽP. Datový standard popisuje strukturu a rozsah dat včetně některých automatizovaných kontrol při ověřování hlášení. Vychází přitom z jednotlivých příloh prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech. Popis datového standardu lze získat přímo na internetových stránkách MŽP nebo v systému ISPOP. Platí, že jedno hlášení = jeden soubor. Soubor musí být ve formátu XML. První zasílané hlášení o odpadech za příslušnou provozovnu se označuje jako řádné. V případě, že je nutné již podané hlášení opravit, lze tak učinit zasláním nového hlášení, které se označuje jako doplněné. U doplněného hlášení je nutné uvést tzv. Evidenční číslo původního hlášení, které je opravováno. Toto evidenční číslo lze zjistit přímo v systému ISPOP v přehledu podaných hlášení.   

4)     Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna hlášení, jež do systému zaslal a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je přehledně popsán přímo v systému ISPOP. Registrace se provádí pomocí PDF formuláře. Proto je nutné mít na počítači nainstalován Acrobat Reader v doporučené verzi 10. Tento program je bezplatný a lze stáhnout např. z internetové adresy http://get.adobe.com/cz/reader/. Pokud jste se již v minulých letech v systému ISPOP registrovali, je tato registrace stále platná a můžete tak využít již přidělených přístupových údajů (přihlašovací jméno a heslo).

5)     Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 1) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů (např. program EVI 8 od společnosti INISOFT s.r.o.) nebo pomocí bezplatných webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách:

·         https://odpady.inisoft.cz (součástí internetových stránek společnosti INISOFT s.r.o.);

·         http://odpady.cenia.cz (vytvořeno pro MŽP, integrováno do systému ISPOP);

·         https://mhmp.inisoft.cz(součástí internetových stránek Magistrátu hl. m. Prahy, určeno pro ohlašovatele mající provozovny na území hl. m. Prahy).

6)     Způsoby zaslání hlášení

Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

a)      Zasláním XML souboru v systému ISDS (tj. prostřednictvím nové zprávy s přiloženým XML souborem s hlášením z Vaší datové schránky do datové schránky MŽP, jedna zpráva = jeden soubor = jedno hlášení). Datová schránka MŽP má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4.

b)      On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (viz bod 1) se podává na ORP a SOP a to na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS úřadu nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Pozn.: Program EVI 8 i webové formuláře (viz bod 5) obsahují oba výše uvedené způsoby pro odeslání hlášení do ISPOP nebo přílohy 24 na příslušný úřad ORP a SOP.

7)     Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů:

  1. Připojením elektronického podpisu ke XML souboru s hlášením podaným prostřednictvím webových služeb. Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.
  2. Použitím datové schránkyzřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). XML soubory zaslané touto cestou budou považované za autorizované, tudíž je není nutné elektronicky podepisovat.
  3. Listinnou formouv souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí elektronicky nepodepsaného XML souboru hlášení podaném prostřednictvím webových služeb v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu uvedenou v zaslaném hlášení. Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučuji ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracovních dnů. Pokud jej zašlete později, bude za datum podání hlášení považován až datum odeslání tohoto potvrzení. Více informací k autorizaci naleznete v systému ISPOP.

Zastoupení, zmocnění, školení

Snažil jsem se o to, abyste získali maximum informací vedoucích k bezproblémovému ohlašování v letošním roce. Mějte na paměti, že proces registrace i podávání hlášení není okamžitý, ale závisí na několika faktorech (způsob podání, způsob autorizace, …). Proto doporučuji, abyste ohlášení provedli co nejdříve. Jsem si vědom toho, že výše uvedených informací je mnoho a ti, kteří dosud byli zvyklí hlásit pouze v listinné podobě, komunikovat přímo s pracovníky jednotlivých úřadů ORP a SOP, mohou nabýt dojmu, že se jedná o „Sci-Fi“. Pokud si myslíte, že výše uvedené procesy nezvládnete, můžete využít řadu školení, která se týkají této problematiky. Společnost INISOFT s.r.o. takové kurzy také pořádá (více na  http://www.inisoft.cz).

Pokud jste v situaci, že nemáte dostatečné nástroje k zaslání hlášení přes systém ISPOP v elektronické podobě (počítač, přístup k internetu …), můžete se nechat zastoupit. Dle zákona č. 25/2008 Sb. v platném znění může místo Vás podat hlášení zmocněnec. Pokud si vyberete poradce (zmocněnce) a uzavřete s ním plnou moc k zastoupení pro podávání hlášení do systému ISPOP (vzor plné moci lze získat např. v ISPOP), může tuto povinnost za Vás vykonat. Více informací k zastupování naleznete v systému ISPOP.

Co se s daty o odpadech děje dále?

ISPOP je tedy, jak jsem napsal výše, centrálním ohlašovacím místem. Hlášení v datové podobě od něj následně přebírají ORP resp. SOP a dál je zpracovávají a verifikují tak, jak to bylo běžné v minulých letech. Na závěr data končí v databázích krajských úřadů a v celostátní centrální databázi Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) a jsou v agregované podobě zveřejňovaná na internetové adrese http://isoh.cenia.cz/groupisoh/.

Poradenství INISOFT s.r.o.

Jestliže budete chtít získat více informací k ohlašování, nebo k vedení průběžné evidence odpadů, správného nakládání s odpady, k optimalizaci procesů ve Vašem zařízení k využívání či odstraňování odpadů, či přímo pomoci s vypracováním a odesláním hlášení atd., můžete využít také našich nově poskytovaných služeb v oblasti poradenství (viz http://www.inisoft.cz/strana/poradenstvi). Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti životního prostředí, tedy kromě odpadového hospodářství také v oblastech ovzduší, chemických látek apod.     

Závěrem

Závěrem bych chtěl vyjádřit svůj názor, že výše uvedené provedení centrálního sběru dat od všech ohlašovatelů mi nepřijde optimální a efektivní. Zvláště od některých původců. Myslím si, že elektronizace dat je správná cesta, ale tato centralizace má smysl pouze v některých případech definitivního uložení dat, jejich následného využívání a zveřejňování. Stav, kdy mohl pracovník ORP a SOP pomáhat přímo ohlašovateli při plnění jeho povinností bez nutností registrací apod. stále pokládám za lepší a v praxi lépe použitelný. Vždyť jedním z důvodu rušení okresních úřadů bylo i to, aby se státní správa přiblížila podnikatelskému sektoru.

Petr Grusman, technický ředitel
INISOFT s.r.o. – software pro odpady a ekologii

Sdílejte tento článek: