485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Co musí firmy udělat pro splnění svých povinností vůči zákonu č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií

Víte, že od 1. 10. 2016 máte povinnost aktualizovat protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií a jako stávající provozovatelé máte provést nové zařazení?

     Zákon o prevenci závažných havárií (PZH) zná česká legislativa již mnoho let, od roku 1990. Za dobu své platnosti prošel pěti změnami, novelami, přičemž ta poslední nabyla účinnosti 1. 10. 2016. Zákon o PZH je bezesporu velice důležitým předpisem, nicméně jeho dodržování je v mnoha firmách dosud opomíjeno. Jeho aplikace do praxe je vázána na nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS), které jsou ve firmě a jejích provozovnách používány.

     Podstatou ustanovení zákona je předcházet haváriím v průmyslových podnicích s ohledem na předcházení mimořádným událostem.

     V dnešní době na sebe jednotlivé podniky, především v průmyslových zónách, navazují. Proto musí být informace o druzích chemických látek a jejich množství jasně nadefinované. Tyto informace se předávají příslušnému krajskému úřadu, aby jím mohlo být posouzeno například i riziko dominového efektu při havárii v jednom z podniků na daném místě ve vazbě na danou lokalitu.

     V případě zákona o PZH musí podnik splnit několik základních povinností:

     Upozorňujeme, že zde není stanovena spodní limitní hranice pro nakládání s vybranými CHLaS, jako je tomu například při povinnosti zpracování havarijního plánu. Pokud nakládáte s  CHLaS příslušnými podle zákona o PZH, musíte zkrátka uvedené povinnosti splnit vždy.

     V takřka každé firmě se dnes nakládá s chemickými látkami a směsmi (CHLaS).

     Pro představu kdo například spadá pod zákon o PZH:

     Jsme připraveni problematiku PZH vysvětlit, pomoci se zařazením CHLaS, vytvořením jejich seznamu a provedením výpočtu. Dále Vás naučíme protokolárně určit nezařazení nebo zařazení objektu/budovy podle zákona o PZH a vyplnění potřebné dokumentace.

     Využijte nabídky školení, které pro vás pořádáme v Praze i Olomouci:

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/prevence-zavaznych-havarii-po-novele-zakona-v-podnikove-praxi

V rámci poradenství můžeme takový seminář uspořádat i ve vaší firmě.

Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese poradenstvi@inisoft.cz nebo telefonicky na +420 485 102 698.  

Sdílejte tento článek: