485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Na základě častých dotazů od starostů a ekologů odpovídáme na to, jakým způsobem by se měla vést průběžná evidence odpadů v některých případech u obcí a měst.

Mezi nejfrekventovanější otázky patří:

Níže tedy postupně vysvětlíme každou z otázek, i když odpověď někdy není úplně jednoduchá, protože to legislativa striktně neřeší.

 

Mám vést průběžnou evidenci za provozovnu s uvedením IČP?

Obce jako původce odpadů dosud podávaly roční hlášení převážně za sídlo. Tak vedly i svou průběžnou evidenci. Na základě poslední novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., která zavedla mj. i používání IČP (identifikační číslo provozovny) a metodického pokynu MŽP k IČP a IČZ (http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni) je nově nutné, aby si obec vedla evidenci za provozovnu (provozovnu v sídle), kterou si označí pomocí IČP. V případě obce tak platí stejná pravidla jako u jiných subjektů.  Pokud obec nedisponuje přiděleným IČP z RŽP (Rejstřík živnostenského podnikání), pak si zvolí interní číslo provozovny s tím, že platí základní pravidla pro vytvoření interního IČP (viz metodický pokyn).

Mám evidovat každé místo v obci?

Pro interní účely to možné je. Dle našeho názoru to však legislativa nevyžaduje. Ze zažité praxe je nutné provozovnu obce považovat jako celé území obce, na kterém jí vznikají odpady. Za toto území se musí vést průběžná evidence a odevzdávat roční hlášení v případě, že obec vyprodukuje více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok (viz zákon č. 185/2001 Sb.). Není tedy nutné vést evidenci za každé stanoviště, budovu či místo v obci. Samostatně musí obec vytvářet průběžnou evidenci v případě, že provozuje zařízení s přiděleným Identifikačním číslem zařízení (IČZ).

Jak mám evidovat odpady od firem, které se zapojí do našeho obecního systému?

Pokud umožňujete do vašeho systému zapojit i živnostníky, měli byste mít přehled o tom, jaké firmy to jsou, případně kolik odpadů vyprodukují a do vašeho systému předají. Už kvůli sledování nákladů. Dodáváme, že by zapojení každé firmy do obecního systému mělo být podepřeno smlouvou. Živnostníci by ve své evidenci měli označit, že jsou zapojení do obecního systému s danou provozovnou a vykazovat produkci s tím, že předání realizují obci, nikoliv svozové firmě, která jim fyzicky odpady odváží. Protože je ale prakticky nemožné rozčleňovat v průběžné evidenci obce, kolik odpadů vzniklo od občanů a kolik od těchto živnostníků, postačuje, když se v evidenci obce vykáže celkové množství vyprodukovaných odpadů od občanů i živnostníků, a to každý měsíc a za každý druh odpadu.

Mohu do své evidence začlenit i produkci odpadů naší školy?

Pokud má škola přidělené IČO, pak zde platí stejná odpověď jako u předchozí otázky. Je důležité, aby škola vedla průběžnou evidenci odpadů. Dále platí, že pokud škola odevzdá odpad oprávněné osobě mimo obecní systém (obec v takovém případě o odpadu neví), musí ho do své evidence vykázat jako svou produkci a předání této oprávněné osobě.

Mohu do naší produkce započítat kovy, které občané odevzdali do soukromých výkupen?

Toto je složitější otázka. Vždy je důležité, aby tato produkce nebyla v evidencích duplicitně. Pokud se obec se soukromou výkupnou dohodne na tom, že jí výkupna bude informovat, kolik kovů převezme od jejich občanů, aby to obec mohla vykázat jako vlastní produkci, pak musí výkupna ve své evidenci vykazovat, že tento kov jako odpad přebírá přímo od obce nikoliv od občana. Dochází tak vlastně k tomu, že obec zahrne soukromou výkupnu do svého obecního systému. Občan je v daném případě pouze v roli předávajícího a ne v roli partnerského subjektu (viz roční hlášení sl. 8). Pokud výkupna obec neinformuje o množství kovů, které převezme od jejich občanů (podle zákona nemusí), pak eviduje standardně převzetí odpadů s kódem nakládání BN30 a partnerem je zde občan resp. v ročním hlášení subjekt typu „občané obce …“.

Pokud potřebujete znát odpovědi na otázky, které řešíte a my jsme je zde neuvedli, neváhejte využít služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT nabízí pro řádné plnění legislativních povinností v oblasti jednotlivých složek životního prostředí se zaměřením především na nakládání s odpady, obaly, vodami a při ochraně ovzduší.

Chcete vědět ještě více? Vzdělávejte se spolu s námi. Připravili jsme pro Vás nabídku legislativních seminářů zaměřených na výklady jednotlivých složkových zákonů životního prostředí a prováděcích vyhlášek k nim s aplikací do praxe https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni.

Sdílejte tento článek: