485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Přeprava NO, evidence odpadů, ohlašování provozu zařízení

1. Systém evidence při přepravě nebezpečných odpadů 

Zákon ve znění po Infringementové novele č. 223/2015 ukládá povinnost ohlašovat přepravu NO prostřednictvím ISPOP. Odesílatel je povinen každou přepravu NO ohlásit před jejím zahájením a k zásilce přiložit ohlašovací list. Tyto povinnosti může za odesílatele splnit příjemce. Do 3 dnů od uskutečnění musí být v systému přeprava potvrzena, po potvrzení nelze údaje upravovat. Dosavadní způsob ohlašování přepravy NO (tzv. ELPNO) může být používán do konce roku 2016. Toto opatření bude pravděpodobně zaváděno postupně v závislosti na spuštění elektronického systému evidence přeprav.

Novela vyhlášky přináší pouze novou formu ohlašovacího listu dle zákona (příloha č. 26 vyhlášky) a neřeší pravidla a rozsah údajů o přepravě NO ohlašovaných přes ISPOP. Základní pravidla ohlašování jsou nastavena zákonem, rozsah ohlašovaných údajů bude pravděpodobně nastaven v systému plnění ohlašovacích povinností.

Ohlašovací list pro přepravu NO dle přílohy č. 26 vyhlášky zahrnuje následující údaje:

Novelizace zákona přináší významnou administrativní a organizační změnu a samozřejmě rizika sankcí při nedodržení stanovených pravidel.

Ohlašovací list dle vyhlášky po novele sice zahrnuje méně údajů než stávající ELPNO, vyhláška ale neřeší rozsah údajů ohlašovaných přes ISPOP.

Do doby zavedení elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a spuštění systému tak je nutné i nadále používat ohlašování ve stávající formě tzn. 7 listů.

Schéma rozesílání Evidenčních listů přepravy NO.

 

2. Vedení průběžné evidence a ohlašování nakládání s odpady

Nezapomeňte, že:

 

3. Ohlašování provozu zařízení

Sdílejte tento článek: