485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Přeprava nebezpečných odpadů: Nastane konec papírování?

Časopis Odpady 6/2014

Proces vedení a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů byl zaveden před více než dvaceti lety a nezaznamenal prakticky žádnou legislativní změnu. Dnes představuje pro odesílatele a příjemce, ale také pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) komplikované, zastaralé, finančně a administrativně náročné řešení.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů je součástí odpadového hospodářství od roku 1991. Je vedena převážně v listinné podobě ve formě archivování vyplněných Evidenčních listů NO (ELPNO). Povinnost vést evidenci přepravy mají podle zákona odesílatel a příjemce. Zároveň se každá uskutečněná přeprava nebezpečných odpadů musí ohlásit do deseti dnů na obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) podle místa nakládky a vykládky. ORP tyto ohlášené ELPNO archivují stejně jako odesílatel a příjemce po zákonem stanovenou dobu pěti let.

Nastane změna?

Během několika posledních let se problematika evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů začala řešit i na legislativní úrovni. V roce 2013 tak vyšla dlouho očekávaná novela zákona o odpadech, která se označuje také jako „Ekouaditová“ (zákon č. 169/2013 Sb.). Přináší několik zásadních změn, včetně elektronizace procesu evidence a ohlašování přepravy NO s účinností od 1. října 2014. Bohužel se nejedná o takovou změnu, která by byla všemi kladně přijímaná, spíše naopak.

Zásadním problémem jsou nově nastavené termíny, některé prakticky nerealizovatelné procesy, ochrana ohlašovaných dat, neexistence novely prováděcí vyhlášky atd. Nová legislativní úprava proto zavedla do oblasti odpadového hospodářství spíše nejistotu a obavu z toho, že nebude možné plnit zákonem stanovené povinnosti. Ministerstvo životního prostředí v době přípravy tohoto článku řeší odklad účinnosti elektronizace přepravy NO a zároveňhledá, jak problematiku legislativně nastavit, aby odpovídala praktickým možnostem jednotlivých aktérů a zároveň snížila administrativní zátěžpodnikatelským subjektům a na úřadech.

A co do té doby?

Problematikou přepravy nebezpečných odpadů z pohledu evidence a ohlašování se naše společnost zabývá od roku 1995. Na úřadech ORP se převážně každý ELPNO zapisuje do IS spisové služby a dále se zakládá do archivu. Ročně se jedná o statisíce dokumentů. Na některých úřadech však údaje o přepravě již nyní elektronizují, aby bylo možné v případě krizového řízení nebo kontroly zjistit, zda a jaké odpady se nacházejí u příslušných firem nebo na určitém území.

Protože se domníváme, že papírová evidence a ohlašování na úřady v listinné podobě je v dnešním světě internetu a zavedeného e-Governmentu přežitek, pokusili jsme se najít alternativu k Ekoauditové elektronizaci přepravy NO, o níž si také myslíme, že je v praxi jen těžko realizovatelná. Upravili jsme náš software tak, aby odpovídal současně platné legislativě, ale umožňoval ohlašovat a archivovat ELPNO v elektronické podobě. Naše nová verze programu nabízí funkce pro zasílání ELPNO do jednotlivých datových schránek ORP dle místa nakládky a vykládky. Zároveň může odesilatel elektronicky komunikovat s příjemcem a naopak.  Řešení pomůže ke snadnějšímu přechodu na elektronickou evidenci resp. ohlašování přepravy NO a komunikaci s úřady v souladu s principy e-Governmentu.  A abychom usnadnili administrativu i jednotlivým pracovníkům ORP, doplnili jsme každý ELPNO zasílaný na úřad elektronicky v PDF formátu o tzv. Doložku. Ta obsahuje QR kód, pomocí kterého lze všechny údaje ze zaslaného dokumentu strojově zpracovat a naimportovat do specializovaného programu na evidenci odpadů a přepravy používaného na ORP nebo do IS spisové služby. Více informací jsme umístili na internetové stránky http://www.epno.cz.

 

Petr Grusman a Ing. Pavel Šilar
INISOFT,  s. r. o.

Sdílejte tento článek:

 

Sdílejte tento článek: