485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Povinnosti obce nejenom ve vztahu k průběžné evidenci odpadů

     Původci odpadů, kteří nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku, prostřednictvím ISPOP, pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství a způsobech nakládání s odpady.

     Na základě průběžné evidence původce zjistí, zda musí podávat roční hlášení za odpady a za jaké provozovny.

A jak je to u obcí? Je obec původcem odpadů?

     Původcem odpadu, na kterého se vztahuje mj. vedení evidence odpadů, je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) i obec, a to v okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odloží odpad na místě k tomu určeném. Místa určená pro jednotlivé druhy odpadů stanovuje obec ve své samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.

     Zákon říká, že průběžná evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně a že obec podává hlášení o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou.

     Obec je původcem odpadu, který produkují občané obce (viz výše), jedná se o tzv. komunální odpady zařazené dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, do skupiny 20, včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu zařazeného do skupiny 15. Pokud obec umožní na svém katastrálním území zapojení se do systému obce i podnikatelským subjektům, pak je obec původcem i těchto odpadů, pouze však u odpadů podobných komunálním. Další druhy odpadů zařazené mimo tuto skupinu, musí podnikatelský subjekt předávat již přímo, popř. prostřednictvím dopravce, pouze oprávněné osobě, tedy mimo systém zavedený obcí.

     Obce však vystupují i jako právnické subjekty, jimž vznikají odpady vzniklé při jejich činnosti. Takovými odpady jsou např. směsné odpady vyprodukované v budovách úřadu, ale i v organizacích, které obce spravují pod svým IČO (sportoviště, domy s pečovatelskou službou, knihovny, kulturní střediska, hřbitovy apod.). Místní samosprávy produkují při své činnosti i nebezpečné odpady z údržby nemovitostí a autoparku, biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zelně, směsné komunální odpady svezené z odpadkových košů z veřejných prostor apod. 

    Dalšími subjekty s vlastním IČO, spravovanými místní samosprávou, jsou mnohdy školy, školky, technické služby, koupaliště, bazény, ekologická centra apod. Stejně tak jako na jiné podnikatelské subjekty se i na tyto organizace vztahují povinnosti vyplývající z legislativy na úseku odpadového hospodářství, tedy i třídění odpadů a předávání odpadu oprávněné osobě.

     Tady často dochází k pochybení, resp. k absenci třídění odpadů, přesněji k chybnému shromažďování vytříděných složek odpadů.  Pokud v těchto subjektech dochází k vytřídění odpadů a ze směsného odpadu vytřídí sklo, papír, plasty, často jej v dobré víře ukládají do barevných kontejnerů rozmístěných na veřejných prostorách. Pokud v obci není zaveden systém, který umožňuje zapojení právnických osob do systému obce, pak jsou tyto barevné kontejnery určeny pouze pro odkládání odpadů vyprodukovaných občany. Tyto organizace pak nejsou schopny doložit kontrolním orgánům to, co vytřídily, v jakém množství a zda odpad předaly oprávněné osobě. Jednoduché řešení je zapojení se do systému obce dle ustanovení § 17 odst. 4 zákona, které probíhá na základě smluvního vztahu, jehož součástí musí být výše sjednané ceny za službu. Právnické subjekty však mohou uzavřít smlouvu přímo s oprávněnou osobou, a to na všechny druhy vyprodukovaných odpadů.

     Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady jsou původci odpadů povinni uvádět, kromě množství a přehledu druhů vyprodukovaných odpadů, i IČP (identifikační číslo provozovny), resp. IČZ (identifikační číslo zařízení). 

     Dle přechodných ustanovení zákona o odpadech jsou původci odpadů povinni IČP/IČZ, při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady, používat u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016, tedy od 1. 7. 2016. Znamená to tedy, že součástí průběžné evidence již musí být i IČP dané provozovny a stejně tak IČZ zařízení oprávněné osoby, kterému obec předává odpad k využití, resp. k odstranění.

Kdo eviduje a kdo hlásí do ISPOP?

     Vést průběžnou evidenci o odpadech musí všichni původci odpadu a oprávněné osoby, které nakládají s odpady. Hlášení podávají v případě původců pouze Ti, co dosáhli stanovených limitů pro hlášení do ISPOP – 100 kg/rok NO nebo 100 t OO. Oprávněné osoby hlásí do ISPOP vždy, pokud v daném roce v zařízení nakládaly s odpady.  Obec tak může vystupovat v roli původce, ale i v roli oprávněné osoby, a to v případě, že provozuje např. sběrný dvůr.  

Proč evidovat odpady?

     Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že vedení průběžné evidence vychází z ustanovení zákona o odpadech. Správné zaevidování odpadů je však důležité i z pohledu odpadového hospodářství obce, např. pro zpřehlednění položek, které jsou započítávány občanům obce do plateb za komunální odpady, pro tvorbu rozpočtu, plánování investic.

     Potřebujete znát odpovědi na otázky, které aktuálně řešíte a my jsme je zde neuvedli? Pak neváhejte využít služeb poradenství, které Vám společnost INISOFT nabízí pro řádné plnění legislativních povinností v oblasti jednotlivých složek životního prostředí se zaměřením především na nakládání s odpady, obaly, vodami a při ochraně ovzduší.

     Chcete vědět ještě více? Vzdělávejte se spolu s námi. Připravili jsme pro Vás nabídku legislativních seminářů zaměřených na výklady jednotlivých složkových zákonů životního prostředí a prováděcích vyhlášek k nim s aplikací do praxe https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni.

 

Ing. Jitka Lochovská
INISOFT s. r. o.

Sdílejte tento článek: