485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Poradenstvím se zabývám aktivně 15 let. Působil jsem ve funkci ekologa společnosti, technologa oprávněné osoby a nyní již řadu let pracuji jako externí poradce v oblasti životního prostředí. Dovolím si popsat roli ekologa, tak jak je vnímaná v mnoha českých firmách, abych posunul názory některých manažerů o důležitosti této pozice.

Jak je to s poradenstvím v oblasti životního prostředí?

Mnoho společností zaměstnává účetní, ale přesto si najme daňového poradce. Zaměstnává technika BOZP, který zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale stejně si preventivně pozve externího bezpečnostního technika, třeba i jako lektora – školitele. Oborů, kde si firma najímá externí služby je mnoho. V oblasti životního prostředí tomu tak ale úplně není. Většinou se vedení společnosti začne zajímat o tuto problematiku až ve chvíli, kdy očekává kontrolu, anebo když už je po ní a „hasí“ se požár. K většině firem se tak dostávám pozdě, snažím se toho hodně vyřešit, ale co už mělo být v nějakém termínu zaevidováno, odesláno či ohlášeno, zachránit nedokážu.

Pozice českého ekologa

U malých i středních firem zpravidla neexistuje samostatná pracovní pozice ekologa ve smyslu vlastního zaměstnance. Při jejich velikosti a zaměření je to nakonec i logické. Potom tato funkce, pokud vůbec existuje, připadne mnohdy tomu, kdo se nejméně brání. Většinou je to asistentka jednatele nebo ředitele, který má pocit, že tak má vše plně pod kontrolou. Nebo je to účetní, která řeší veškeré doklady a faktury a vlastně vše eviduje a hlídá. Asi nejběžnějším případem je, že ekologii řeší vedoucí údržby nebo provozu, protože o tom přece ví nejvíce. U větších firem je situace o poznání lepší. Ekolog zde existuje, ale v mnoha případech i on má kumulovanou funkci a z časových důvodů nezajistí vše tak, jak by měl a chtěl. Zároveň je pro něj často složité řešit problematiku ekologie podniku bez možnosti konzultace a v záplavě legislativních změn v návaznosti na řadu evropských nařízení.

Náplň práce ekologa

Pro lepší pochopení je nutné si vytvořit představu o tom, co vlastně všechno má taková pozice ekologa zajišťovat. Samozřejmě, že rozsah práce a povinností je úměrný tomu, o jaký podnik se jedná, čím se zabývá a jaké „nebezpečí“ pro životní prostředí znamená. Obecně lze konstatovat, že ekolog se musí umět dobře orientovat především v problematice:

(http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/).

Výčet těchto oblastí by mohl pokračovat, ale uvedl jsem pouze to nejdůležitější. Největším problémem zde je, že příslušná legislativní pravidla se neustále mění, často neexistuje jednotný výklad na danou situaci a pokud chcete mít vše v pořádku, musíte se tomu opravdu naplno věnovat. Vše je složitější ještě tím, že pro nás platí přímo závazná nařízení EU, která se do českého práva netransponují, ale je nutné se jimi řídit. A pak také, že žádnou z uvedených oblastí nelze řešit samostatně. Je mezi nimi přesah a provázanost. Odpady a IRZ, ovzduší a regulované látky, obaly a odpady, vody a CHLaS, CHLaS a PZH apod. U velkých společností řeší ekolog i vnitřní směrnice týkající se životního prostředí, povinná školení a také kontrolu administrativy pro následný reporting dat.

Řešením může být externí ekolog

V praxi se často setkávám, že na bezpečnost práce se v zásadě hledí s větším respektem, než na ekologii, přestože jsou si tyto oblasti rovnocenné co do hrozících rizik. Domnívám se, že by se tento obor neměl tolik podceňovat. Vhodným i výhodným řešením pro podniky může být právě externí ekolog. U malých podniků lze formou pravidelných návštěv dosáhnout optimálního nastavení pravidel a procesů a zvládnout vše, co je potřeba. U větších podniků, kde funkce ekologa existuje, lze externím poradcem zajistit správnost a soulad s legislativou formou auditů, konzultací a školení. Často se tak vyřeší problém v samotném počátku a zamezí se zbytečným nedostatkům zjištěným při kontrolách státních orgánů.

Externí ekolog, pokud je opravdu fundovaný, disponuje větší znalostí legislativy, procesů a praktickými zkušenostmi. Není zatížen provozní slepotou. Správně se ptá, mnohé zjistí při běžné kontrole v dokumentaci či v provoze samém. Vidí souvislosti a vše co spadá do oblasti ochrany životního prostředí. Včas indikuje, co bude nutné změnit nebo vytvořit, nechat schválit příslušným úřadem tak, aby nehrozilo nebezpečí udělení sankce. Umí přesně definovat časovou a finanční náročnost daného úkonu.

Co by nemělo uniknout?

Nebojte se využít služeb externího ekologa. Ale dbejte vždy na to, aby náplní takové spolupráce byl vstupní audit s analytickou zprávou, která popíše zjištěné neshody a závady a navrhne nápravná opatření.

Alespoň tak se snažíme ve společnosti INISOFT s.r.o. vždy k zákazníkovi přistupovat, aby mohla mezi námi vzniknout důvěra a naše spolupráce byla maximálně efektivní. Jsme tu i pro vás.

 

Ing. Václav Kuncl
společnost INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: