485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Časopis Stavebnictví 10/2013

Při stavební činnosti je vznik odpadů denním chlebem. Ať už se jedná o nové stavby, rekonstrukce nebo bourání starých budov. Možná se s touto agendou potýká i Vaše společnost.

Zpracováváte ale evidenci odpadů správně? Jste si jistí, že znáte veškerá specifika, která se v této agendě vyskytují právě pro stavební firmy? Používáte vhodný nástroj na zpracování této agendy? Pojďme si na tyto ale i mnohé další otázky odpovědět.

Kdo je původce odpadu při stavebních pracích?

Dle § 4 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (dále zákon) je původcem odpadů právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti odpady vznikají. Pokud tedy není smluvně stanoveno jinak, pak odpady produkuje stavební firma, nikoliv vlastník či investor stavby. Zde v praxi dochází k mnoha omylům a ne zřídka následuje sankční postih ze strany kontrolních orgánů.

Jak často musím evidovat?

V evidenci by měl být uveden záznam při každé jednotlivé produkci odpadů. Za tu se považuje naplnění sběrového nebo shromažďovacího prostředku. Pokud odpady na stavbě vznikají nepřetržitě, je možné do evidence provést zápis jednou týdně. U periodického svozu komunálních odpadů nebo u odpadů charakteru komunálního odpadu vznikajících při nevýrobní činnosti (např. v kancelářích) se evidence vede v měsíčních intervalech. Rozsah evidence je stanoven vyhláškou 383/2001 Sb.

Komu předat odpad ze stavby?

Odpad lze předat pouze oprávněné osobě. Seznam oprávněných osob naleznete na internetových stránkách jednotlivých krajských úřadů. Pozn.:Podle § 14 odst. 1 zákona je k tomuto oprávnění nutný souhlas právě od krajského úřadu.Při předávání odpadů se tedy vždy přesvědčte, že příjemce má platný souhlas k převzetí vašeho odpadu. Opět platí, že každé předání odpadu musíte zaznamenat do své evidence.

Je nutná evidence odpadů za každou stavbu?

 Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu. U stavebních firem je definice pro samostatnou provozovnu trochu složitější. Pro účely kolaudace stavby nebo kontroly lze za samostatnou provozovnu považovat přímo konkrétní stavbu. V případě hlášení se však za samostatnou provozovnu považuje území dle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a hlavního města Prahy, na kterém odpady vznikaly. Pokud tedy například na jednom takovém území realizujete v daném roce 5 staveb, jedná se o 5 evidencí, ale zároveň se vytváří pouze jedno hlášení. Může také nastat případ, kdy jedna stavba zasahuje do dvou správních obvodů (stavba silnice). Tím pádem zde bude existovat jedna evidence, ale dvě hlášení. Důvodem takto legislativně nastavené segmentace evidence a hlášení je potřeba zjistit z ohlášených dat, kolik odpadů ročně vzniká na jednotlivých územích.

Jak podat hlášení?

Pokud vám vznikne ohlašovací povinnost, je nutné, abyste svá hlášení podali nejpozději do 15. února následujícího roku v elektronické podobě a to prostřednictvím systému ISPOP.

V čem Vám pomůže software EVI 8?

Pro usnadnění a zvýšení efektivity práce s vedením evidence a s ohlašováním do ISPOP jsme pro stavební firmy vytvořili specializovaný počítačový program EVI 8, který respektuje vždy aktuálně platnou legislativu, datové resp. elektronické formáty (standardy) a verifikace vyžadované systémem ISPOP. Základem tohoto programu je, aby se každý vložený záznam mohl využít pro všechny potřebné výstupy (nejen hlášení do ISPOP, ale i statistika pro ČSÚ na formuláři ODP 5-01). Program usnadňuje i samotný zápis záznamu díky integrovaným číselníkům jako je katalog odpadů (dle vyhlášky 381/2001 Sb.), základní územní jednotky, PSČ, číselník ulic UIR-ADR, kódy nakládání, alternativně Registr ekonomických subjektů, atp. Samozřejmostí je i právě jednoduchá segmentace mezi evidencí a hlášením. Lze tak snadno vytvořit evidenci za každou stavbu a zároveň i hlášení podle jednotlivých správních území.

Jaké jsou další možnosti software EVI 8?

Kromě evidence a hlášení umožňuje program EVI 8 vytvářet různé přehledy, sledovat náklady spojené s likvidací a přepravou odpadů, přenášet záznamy mezi jednotlivými instancemi programu. Z EVI 8 lze také vytisknout Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů, Přepravní doklad dle ADR, Základní popis odpadu nebo Identifikační list nebezpečného odpadu, který by měl být vždy umístěn na provozovně, ve které se nakládá s nebezpečnými odpady.

Program EVI 8 je řešen modulově a tak jej lze přizpůsobit cenově i rozsahem přesně podle potřeb uživatele. Pro velké stavební firmy umíme sestavit speciální miniprogramy nebo webové aplikace pro sběr informací o vzniklých odpadech přímo na stavbách bez nutnosti hlubšího zaškolení obsluhy. Výsledkem je elektronické sehrávání dat z jednotlivých staveb a optimalizace práce při vytváření evidence.

Co dále získám?

Uživatel, který si pořídí program EVI 8, nezískává jen software. Snažíme se o to, abychom s každým naším klientem navázali dlouhodobou spolupráci, zajistili mu jistotu a odbornou pomoc, a to formou telefonické podpory, helpdesku, operativního vydávání aktualizací v případě legislativních změn nebo datového standardu a také zvyšováním komfortu programu na základě zjištěných potřeb.

Naše společnost kromě výše uvedeného software pořádá legislativní a specializovaná školení k programům se zaměřením na praktické příklady a ukázky. Nově jsme v této oblasti zavedli i online semináře prostřednictvím internetu. Tuto možnost ocení každý, kdo potřebuje rychle aktuální odborné a praktické informace a zároveň chce ušetřit čas. 

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: