485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Časopis Typografia 4/2013

Legislativa

Evidenční a ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství vyplývají ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a ze zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí č. 25/2008 Sb. Mezi základní prováděcí předpisy zákona o odpadech pak řadíme vyhlášku č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. Existují i další vyhlášky, které se specializují na nakládání s konkrétními odpady (autovraky, elektroodpady aj.), ale pro oblast polygrafického a typografického průmyslu je výčet výše uvedených předpisů dostatečný.

Zákon o odpadech určuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, definuje co je to odpad, hierarchii způsobů nakládání s odpady a mnoho dalšího. V tomto článku se ale zaměřím především na to, jaké jsou základní evidenční povinnosti dle tohoto zákona. 

Průběžná evidence odpadů

Každá fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba musí, pokud produkuje odpady, vést průběžnou evidenci odpadů. Způsob vedení průběžné evidence odpadů tzn. rozsah a četnost je stanoven ve vyhlášce 383/2001 Sb., a to v § 21. Důležitá je i příloha 20 této vyhlášky, podle které se vytváří Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tato příloha definuje, jaké údaje musí být v průběžné evidenci obsaženy. U každého záznamu je nutné uvést navíc datum a číslo zápisu. Dále nesmí chybět jméno a příjmení odpovědné osoby.

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Zákon o odpadech stanovuje v § 39 množství odpadů, které pokud je v daném kalendářním roce překročeno, vzniká původci automaticky ohlašovací povinnost. U nebezpečných odpadů (některé barvy, ředila, lepidla obsahující nebezpečné látky atd.), je toto množství 100 kg, u ostatních odpadů (papír, sklo, plast, komunální odpady atp.) je toto množství 100 tun. Uvedené limity se vztahují na celkovou produkci a nakládání s odpady původce (součet za všechny jeho provozovny). Osoby, které jsou oprávněné k převzetí odpadů do svého vlastnictví za účelem následného využití či odstranění dle § 14 zákona o odpadech, mají ohlašovací povinnost vždy bez ohledu na množství převzatého nebo vyprodukovaného odpadu.

Ohlašování se provádí do 15. února následujícího roku a to v rozsahu již zmíněné přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. Vzhledem ke snížení administrativní zátěže ve státní správě je dnes možné podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady pouze v elektronické podobě a to v předem stanovené formě v tzv. Datovém standardu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí dle zákona č. 25/2008 Sb. Hlášení se zasílá na jedno centrální místo a tím je Integrovaný systém pro plnění ohlašovacích povinností (dále ISPOP). Tento systém je přístupný na internetových stránkách http://www.ispop.cz.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP

Abyste mohli své hlášení do ISPOP zaslat, musíte se nejprve zaregistrovat. K tomu je určen formulář ve formátu PDF. Pro jeho otevření je třeba mít v počítači nainstalován program Adobe Reader ve verzi 10 a vyšší. Po provedení registrace získáte údaje, pomocí kterých se můžete přihlásit do svého nově zřízeného účtu. V něm lze upravovat informace o vaší společnosti, přidávat nové uživatele, prohlížet již podaná hlášení, stahovat formuláře ve formátu PDF pro vyplňování ročních hlášení a zpráv a to i právě zmiňovaného Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tento konkrétní formulář je označen jako F_ODP_PROD.

Vytvořené roční hlášení se do systému ISPOP zasílá on-line pomocí tzv. Webových služeb, anebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS). Každé podané hlášení je nutné autorizovat. Jedná se vlastně o prokázání totožnosti subjektu, který hlášení elektronicky podává. Tato povinnost vychází ze zákona 500/2004 Sb. (správní řád). Existují tři způsoby autorizace. Prvním je elektronický podpis, kterým lze vyplněné hlášení přímo podepsat (Certifikát pro platné podepisování dokumentů lze získat pouze od Kvalifikované certifikační autority = http://www.postsignum.cz, http://www.eidentity.cz, http://www.ica.cz). Druhým způsobem je podání hlášení přes ISDS. Tím je dokument automaticky považován za podepsaný. Třetí možností je vytištění a odeslání žádosti k provedení autorizace v listinné podobě poštou. Žádost, tzv. Potvrzení o autorizaci, obdržíte e-mailem po podání nepodepsaného hlášení.

Alternativa pro vyplnění ročního hlášení

Pokud by vám PDF formulář z ISPOP pro vyplňování ročního hlášení nevyhovoval, můžete využít již několik let provozovaný bezplatný nástroj, který je dostupný na internetové adrese http://odpady.inisoft.cz. Tento nástroj umožňuje snadnější a komfortnější vyplňování údajů s napojením na katalog odpadů (příloha 1 vyhlášky 381/2001 Sb.), na Registr ekonomických subjektů (RES) a na další číselníky jako PSČ, ZÚJ (Základní územní jednotky), ORP (obce s rozšířenou působností) a kódy nakládání. Aplikace automaticky kontroluje zapisované údaje a průběžně upozorňuje na případné chyby. Rozpracované hlášení lze uložit a následně otevřít na libovolném počítači nebo tabletu, který je připojen k internetu, podepsat i odeslat dokončené a validní hlášení do systému ISPOP, a to i přes ISDS.

Pokud produkujete odpady často, můžete si tvorbu průběžné evidence i ročního hlášení usnadnit pomocí specializovaných počítačových programů, kterých je na trhu hned několik. Hlavní výhodou těchto programů zpravidla bývá automatické generování ročního hlášení z průběžné evidence odpadů a logická kontrola správnosti uvedených údajů.

Oprava podaného hlášení

Jak postupovat, když budete potřebovat již podané hlášení opravit či doplnit, nebo k tomu budete vyzváni ověřovatelem? Při opravě či doplňování se vždy posílá znovu kompletní hlášení včetně potřebných změn. V ISPOP vyhledejte v nabídce Můj účet/Přehledy/Přehled doručených hlášení tzv. Evidenční číslo u podaného hlášení, které chcete opravit. U každého hlášení je možné nastavit, zda se jedná o řádné či doplněné. První podané hlášení je řádné. Při opravě tedy nastavte, že se jedná o doplněné a v tom případě zároveň vyplňte kolonku „Evidenční číslo“ původního řádného resp. opravovaného hlášení.     

Informační systém odpadového hospodářství ISOH

Autorizovaná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady následně z ISPOP stahují, kontrolují a zpracovávají pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Vytvářejí tak regionální databáze o odpadech, komunikují s ohlašovatelem v případě potřeby doplnění hlášení. Do konce dubna se tyto databáze zasílají Ministerstvu životního prostředí resp. na CENII (Česká informační agentura životního prostředí), na Český statistický úřad a na příslušný krajský úřad. CENIA všechna regionální data sehrává do jedné centrální databáze Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH). Systém ISOH umožňuje vytvářet indikátory pro sledování plnění cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR, generovat statistické výstupy, porovnávat ohlášená data s vydanými souhlasy, křížové kontroly (porovnání hlášení původce a oprávněné osoby). Data ze systému ISOH jsou v agregované podobě za období 2002 až 2011 veřejně přístupná na internetové adrese http://isoh.cenia.cz/groupisoh.

Nebezpečné odpady – označování, Identifikační a Evidenční list

Pokud ve vaší provozovně vznikají nebezpečné odpady, nebo s nimi nakládáte, je nutné je v souladu s § 13 zákona o odpadech správně označovat podle jejich nebezpečných vlastností atp. Původce musí také vypracovat tzv. Identifikační list a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Při přepravě nebezpečných odpadů je pak odesílatel a příjemce povinen dle § 40 zákona vést evidenci přepravy nebezpečných odpadů a při každé jednotlivé přepravě vyplnit tzv. Evidenční list dle přílohy 26 vyhlášky 383/2001 Sb. Evidence přepravy se stejně tak jako průběžná evidence odpadů musí archivovat nejméně po dobupěti let. Dále se musí každá přeprava nebezpečných odpadů ohlašovat. Způsob ohlašování přepravy je uveden v § 25 a v příloze 26 vyhlášky 383/2001 Sb.

Dosud se přeprava hlásí na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa nakládky a vykládky a to v listinné podobě. Dle připravovaných legislativních změn se bude i přeprava nebezpečných odpadů ohlašovat elektronicky v systému ISPOP.    

Zpětný odběr některých výrobků

Některé použité výrobky jako jsou zářivky a výbojky, pneumatiky, minerální oleje, elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), baterie a akumulátory lze odevzdat výrobcům v režimu tzv. Zpětného odběru. Například pro OEEZ existují v ČR kolektivní systémy (Elektrowin, Asekol, Ekolamp, Rema, Retela), které tento zpětný odběr zajišťují. Pokud využijete systému zpětného odběru, nejedná se o předání odpadů, a tudíž se v daném případě nevytváří záznam v průběžné evidenci odpadů a věc není označována jako odpad. Pro případ kontroly je však vhodné vyžádat si při předání použitého výrobku potvrzení, na kterém je uvedeno datum, množství, druh výrobku a odběratel resp. systém či výrobce, který zpětný odběr zajišťuje.

Seznam oprávněných osob

Pokud předáváte odpad, měli byste se přesvědčit, že jej od vás přebírá subjekt, který je k tomu oprávněn ve smyslu § 12 zákona o odpadech. To znamená, že tento subjekt má od místně příslušného krajského úřadu platný souhlas k provozování zařízení ke sběru, využití nebo odstranění konkrétních odpadů (sběrny a výkupny buď stacionární či mobilní, třídírny, skládky, spalovny, kompostárny, kovošroty, bioplynové stanice atp.), anebo že daný odpad přebírá subjekt, který jej použije jako vstupní surovinu ve výrobě (kovohutě, papírny, sklárny atd.). Krajské úřady zveřejňují na svých internetových stránkách seznamy oprávněných osob, kterým byl vydán platný souhlas k provozování zařízení. Přímé odkazy na tyto seznamy naleznete na internetové adrese https://www.inisoft.cz/strana/reference v sekci „Státní správa“. V těchto seznamech lze vyhledávat dle různých podmínek např. podle typu zařízení (autovrakoviště, spalovny, skládky) nebo podle druhů přijímaných odpadů (katalogových čísel).  

Závěr

Dle mého názoru je v současnosti nastavený elektronický systém sběru a zpracování informací o produkci a nakládání s odpady v ČR na velmi vysoké úrovni a mohl by být vzorem pro řadu členských států EU. Následné využití těchto dat při kontrole dodržování základních evidenčních povinností a plnění dalších důležitých povinností v oblasti odpadového hospodářství zaznamenalo v posledním desetiletí významné přínosy pro ochranu našeho životního prostředí.

Petr Grusman
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: