485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Pokud opotřebovaná pneumatika přejde do režimu odpadů, potom s ní musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pneumatiky jako odpady (když se neodevzdají v rámci zpětného odběru), se často dostanou nejprve jako odpad na sběrný dvůr a teprve odtamtud se část z nich odveze na skládku.

Lze pneumatiku uložit na skládku?

Pneumatiku skládkovat nelze, lze ji pouze využít na výstavbu skládky nebo pro účely její rekultivace.

Jak tedy pneumatiku na skládku přijmout?

Pokud se pneumatiky převezmou a zaevidují na „IČZ skládky“ bez toho, že neexistují jiné skladovací prostory, jsou přebírány a ukládány přímo do tělesa skládky (alespoň evidenčně), pak takový postup rozhodně není v souladu s platnou legislativou.

Provozovatelé skládek tuto situaci řeší tak, že zakládají tzv. deponie (sklady) či mezideponie (mezisklady). Mají je vedené v provozním řádu, včetně jejich umístění a velikosti (kapacity). Jsou to deponie pro technické zhodnocení skládky, tj. pro materiál určený k výstavbě nové etapy skládky nebo k provedení její rekultivace.

Pokud se pneumatiky deponují, pak se neukládají do tělesa skládky, a tudíž se neskládkují. Poznámka: Samotné využití deponovaných pneumatik při výstavbě skládky je možné. Vyhláška č. 294/2005 Sb. v příloze č. 5 sice definuje seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a používat jako technologický materiál nebo využívat na povrchu terénu, ale hned v prvním odstavci je upřesněno, že se nesmí na skládky ukládat odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona č. 185/2001 Sb.) s výjimkou využívání pneumatik při výstavbě a uzavírání skládek

Jak příjem pneumatik zaevidovat?

Přijaté pneumatiky (kód nakládání B00) je nutné evidovat na tyto deponie s tím, že se na nich skladují pod kódem nakládání BN5 nebo BR13 až do chvíle jejich využití. Pokud toto využití je realizováno až za několik let, pak musíme množství deponovaných pneumatik převádět meziročně pomocí kódů nakládání C00 a případně CN5 (CR13). Poznámka: Rozdíl významu mezi kódy nakládání N5 a R13 je pouze upřesňující. Kód R13 rovněž představuje skladování, ale navíc specifikuje, že se odpad skladuje za účelem využití. Nezapomeňme, že skladovat odpady za účelem využití lze podle zákona o odpadech nejdéle po dobu 3 let. Samotné využití pneumatik je nutné evidovat pomocí kódů nakládání N11 nebo N12.

Za převzaté odpady na skládku se hradí poplatky. I u pneumatik převzatých jako TZS platí, že se za každou 1 tunu odvádí finanční rezerva ve výši 35 Kč, přičemž je nezbytné dodržet množstevní limit, který činí 20 % celkové hmotnosti všech odpadů uložených na skládku v daném roce.

Jak je uvedeno výše, tento postup je možné použít pouze tehdy, pokud skládka již existuje a deponované pneumatiky poslouží pro výstavbu nové etapy nebo pro její rekultivaci. Jestliže je ale skládka teprve ve výstavbě, je možné přijmout pneumatiky jako odpady resp. stavební materiál pouze za předpokladu, že se stavba ohlásí přes ISPOP na místně příslušný krajský úřad jako zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pneumatika je pak považována za vstupní suroviny. Ohlášené zařízení obdrží od krajského úřadu IČZ a evidence odpadů se vytváří za toto zařízení (IČZ). Zde se ale nejedná o TZS. Převzetí odpadu (pneumatik) se do evidence zapisuje rovněž pod kódem nakládání B00, využití pak pod kódem nakládání BN1 (využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce). Kód BN1 lze použít, protože odpad ukládáme pod IČZ zařízení 14/2 na povrchu terénu. Skládkou s novým vlastním IČZ se stane toto zařízení až po kolaudaci a zahájení provozu.

Můžeme Vám pomoci?

Provozujete skládku, sběrný dvůr či jiné zařízení určené pro příjem odpadů? Potřebujete poradit nebo sháníte vhodný software na řízení provozu (příjemky, výkupky, prodejky, výdejky, skladové karty, propojení s váhou, fakturace, pokladna, EET, …)? Pak Vám rádi pomůžeme (www.inisoft.cz).

Ing. Václav Kuncl a Petr Grusman
společnost INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: