485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství

ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů

Poplatek za odebrané množství podzemní vody.

 Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Odběratel není povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle odst. 2. Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hlášení v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

ISPOP 

Poplatek za zdroj znečištění

Pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující kalendářní rok je znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení s uvedením skutečností rozhodných k jejímu výpočtu, zejména údaje o množství i koncentraci ukazatelů znečištění a o objemu vypouštěných odpadních vod v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich výpustí včetně údajů pro odpočet znečištění v odebrané vodě (§ 90 odst. 6) a údajů o poskytnutých odkladech pro účely výpočtu výše poplatků. V poplatkovém hlášení znečišťovatel vypočte výši záloh na poplatky a předloží je České inspekci životního prostředí nejpozději do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

ISPOP

Ohlašovací povinnosti v oblasti nakládání s vodami mohou obsahovat i čísla, která musí řešit vodohospodáři i směrem k jiným rezortům, tedy k Ministerstvu financí a Ministerstvu zemědělství. Lze to obecně popsat? Definovat komu a co?

 Z hlediska ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí lze dnes obecně prohlásit, že jsou podávány přes ISPOP (www.ispop.cz). Z toho vyplývá, že dnes již všechna hlášení za VODU (zákon o vodách) také běží přes ISPOP. Tedy i ta, která kdysi šla v papírové podobě s tabulkami a kopiemi analýz na ORP a ke správci povodí na zvláštním formuláři.

 Můžeme je rozdělit podle doby pro podání:

Formuláře jsou na stránkách ISPOP, včetně závazných termínů.

ISPOP

Co je to poplatkové hlášení a co poplatkové přiznání? Podstatné je uvědomit si, co tyto termíny znamenají. Uvedu na příkladu. V roce 2016 předložíte prostřednictvím poplatkového hlášení podklady pro vyměření zálohy na rok 2017, které bude doměřeno až v poplatkovém přiznání v roce 2018 za uplynulý rok, tedy v tomto případě za rok 2017.

 Tím jsme se dostali k poplatkům. Platí, že:

Samotní odběratelé a znečišťovatelé s nikým nekomunikují, veškeré ohlašování je vedeno přes ISPOP.

 

Sdílejte tento článek: