485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů

Pro mnohé původce i oprávněné osoby při nakládání s odpady je trnem v oku povinnost evidence přepravy nebezpečných odpadů. Současná legislativa z roku 2001 vyžaduje komplikované vyplňování a odesílání evidenčních listů pro každou jednotlivou přepravu. Za poslední roky tak po Česku kolují statisíce formulářů v papírové podobě. Společnost INISOFT s.r.o. se proto rozhodla nabídnout svým zákazníkům nový přístup – evidenci přepravy nebezpečných odpadů v moderní elektronické podobě, pomocí datové schránky a e-mailu. Tímto novým přístupem nabízíme výraznou úsporu času a nákladů a zároveň také plynulý přechod na budoucí elektronickou evidenci, kterou zavádí tzv. Ekoauditová novela.

Legislativa a praxe v evidenci přepravy NO

Aktuálně platný zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a vyhláška č. 383/2001 Sb. od roku 2002 stanovuje, že odesílatel i příjemce nebezpečného odpadu musí plnit evidenční povinnost nejen vůči sobě, ale i vůči veřejné správě, a to v listinné podobě. Odesílatel, dopravce a příjemce tak musí postupně vyplnit sedm kopií formuláře evidenčního listu a jednotlivě je rozeslat mezi sebou a na příslušné ORP.

Tento administrativně složitý způsob evidence přepravy existuje více než třináct let a proto není překvapením, že se praxe postupně přizpůsobila potřebám původců i oprávněných osob. Evidenční listy se na úřady zasílají hromadně bez ohledu na zákonný termín, příjemci přebírají na základě plné moci povinnost od odesílatelů a dokonce se místy přechází i na ruční elektronické odesílání.

Změnu v evidenci přepravy NO a ohlašování přináší nedávno schválená Ekoauditová novela zákona o odpadech (č. 169/2013 Sb.). Odbornou veřejností je změna na elektronické ohlašování spíše kladně přijímaná, avšak nově zaváděné legislativní povinnosti s tímto spojené jsou v praxi jen velmi těžko realizovatelné. Budou klást vysoké nároky na aktéry procesu evidence a navíc zatím neexistuje prováděcí vyhláška.

Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů již dnes

Objem přepravy nebezpečných odpadů v Česku rok od roku roste. A samozřejmě platí, že čím více přepravy, tím více (sedmkrát!) evidenčních listů se musí vyplňovat a rozesílat na příslušná místa. Data z posledních let ukazují, že počty evidenčních listů dosahují desítky tisíc v jednotlivých krajích a pro celou Českou republiku se jedná až téměř o milion přeprav nebezpečných odpadů za rok!

Důvodem, proč tedy v EVI 8 již nyní zavádíme nový způsob elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, je snížení současné administrativní zátěže našim uživatelům a zefektivnění jejich práce. Nově tak lze v programu EVI 8 vést kompletní evidenci přepravy a vytvářet evidenční listy v elektronické podobě, včetně odeslání těchto listů na příslušné úřady i jednotlivým aktérům přepravy. Tím je možné docílit výrazného ušetření času a nákladů spojených se zasíláním evidenčních listů.

Pomocí nových funkcí modulu Evidence přepravy nebezpečných odpadů v programu EVI 8 můžete komunikovat s úřady prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny. Program automaticky rozesílá jednotlivé evidenční listy na příslušné úřady podle místa nakládky i vykládky a zároveň respektuje roli odesílatele a příjemce. Také lze do programu velmi jednoduše vkládat naskenované evidenční listy, případně je vytvořit v podobě souboru PDF s elektronickým podpisem.

Výše popsané řešení představuje moderní podobu komunikace s úřady. Není již potřeba vypisovat formuláře a vkládat je do obálek – veškerá evidence přepravy a její ohlašování je díky novým funkcím v programu EVI 8 kompletně k dispozici v elektronické podobě. Uživatelé našeho software EVI 8 tak ušetří čas i náklady a zároveň budou připraveni na přechod do elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů zavaděného Ekoauditovou novelou.

 

Ing. Pavel Šilar
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: