485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Ptáte se, jaké povinnosti máte při nakládání s odpady, jak ho ovlivňují chemické látky?

Znáte základní principy první pomoci při úrazu chemickou látkou?

Víte, že chemické látky mají vazbu i na povinnosti dle ADR?

Nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS) řadíme mezi ty oblasti ochrany životního prostředí, které mají obrovský přesah mezi jednotlivé složkové části. Má totiž přímý vliv na nakládání s odpady (zařazování nebezpečných vlastností), ale má také zásadní dopad na ochranu vod, kde se podle skladby CHLaS přistupuje k následnému plnění dalších povinností (havarijní plán, nakládání s vodami – závadné látky), ochranu ovzduší, prevenci závažných havárií a mnohé další.

Těmi dalšími oblastmi jsou třeba BOZP a PO, přičemž BOZP je možná tou nejzásadnější. V ní se specifikuje riziko práce, definují ochranné pomůcky, stanovují bezpečné procesy při pracovní činnosti a manipulaci s těmito materiály.

Pracovník BOZP přebírá podklady od osob odpovědných za CHLaS, sleduje si, mimo zmiňované, takové důležité informace, jako jsou expoziční scénáře a SVHC látky. Spolupráce zainteresovaných stran, kam nepochybně patří i oddělení nákupu, je nesmírně důležitá. Protože pouze tehdy se do nakládání s CHLaS a BOZP, PO dá vnést a nastavit systém. Procesy totiž, aby vůbec fungovaly, musí fungovat systémově.

O jako legislativu se opíráme?

Paradoxně se nejedná až tak o „Zákon o chemických látkách a chemických směsích“, zde nedohledáme takové informace, která by nám objasnily důvody k nakládání s nimi, spíše se zde bazíruje na kompetencích a správních řízeních. Zásadní informaci získáme z evropské legislativy:

Dále pak samozřejmě z legislativy české:

Jak se tedy k chemickým látkám chovat?

Především s respektem. Se znalostí, kterou jsme získali například ze školení nebo praxí. Pracujme s nimi podle zásad BOZP. Víme, že CHLaS jsou označeny štítkem, sami musíme látky přeskladované do menších obalů označovat, a to jak a v jakém rozsahu vychází z různých zákonných předpisů. Označovat ale musíme i prostory, kde se s těmito látkami nakládá a navíc se jejich označování může v průběhu doby skladování měnit. Znalosti pracovního prostředí nás vedou i ke znalosti toho, kdo, kde a s jakou CHLaS nakládá. Proto můžeme v kritické chvíli poskytnout první pomoc, zvládnout případnou havárii, docenit hrozící havárii a konstruktivně ji vyřešit.

A kde nejdeme nejvíce informací?

Rozhodně od výrobce, případně dodavatele CHLaS získáme nejucelenější informaci o té které látce a způsobu nakládání s ní. Dodá ji jako bezpečnostní list, ve kterém jsou potřebné informace uvedeny. Je otázka, kdy je bezpečnostní list povinný, kdo a v jakém jazyce jej smí dodat, použít. Pokud jste pouze příjemci CHLaS, potom jsou tyto informace zásadní například i pro zpracování pravidel a jejich projednání s KHS. Z těchto materiálů následně přebírají informace zaměstnanci (přinejmenším při povinném školení).

A tím se dostáváme i k tématu, kdo je oprávněn školit zaměstnance a co by mělo takové školení obsahovat. Školí se ve vaší firmě i první pomoc při úrazu chemickou látkou? Praxe říká, že většina „bezpečáků“ tuto problematiku neškolí nebo pouze okrajově, nedokonale.

Předpokládám, že jste již absolvovali různá školení zaměřená na problematiku chemických látek a směsí. Většinou ve smyslu evropských předpisů a jejich plnění v rámci REACH, CLP a dalších.  

Pojďme se na problematiku nakládání s CHLaS podívat nově. Zveme Vás na seminář s názvem:

Chemické látky, BOZP a ADR ve vztahu k legislativě životního prostředí, bezpečnosti práce
a povinnostem vyplývajícím z legislativy ČR a evropských předpisů

 

 

Ing. Václav Kuncl
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: