485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Pracujete v oblasti chemického průmyslu nebo používáte chemické látky a směsi?

Ztrácíte přehled o používaných chemikáliích?

Nakládáte s odpady a tápete při jejich zařazování?


 

     Je mnoho důvodů, proč bychom se měli důsledně věnovat nakládání s chemickými látkami a směsmi.  Cílem tohoto článku je připomenout právnickým a fyzickým osobám přicházejícím ve svém podnikání do styku s problematikou chemických látek a směsí jejich zákonné povinnosti.

     Nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS) řadíme mezi ty oblasti, které mají velký přesah mezi jednotlivými složkami ochrany životního prostředí. CHLaS má přímý vliv na nakládání s odpady (zařazování nebezpečných vlastností), ale má také zásadní dopad na ochranu vod, kde se podle skladby CHLaS přistupuje k následnému plnění dalších povinností (havarijní plán, nakládání s vodami – závadné látky), ochranu ovzduší, prevenci závažných havárií a mnohé další.

     Těmi dalšími oblastmi jsou třeba BOZP a PO, přičemž BOZP je možná tou nejzásadnější. V ní se specifikuje riziko práce, definují ochranné pomůcky, stanovují bezpečné procesy při pracovní činnosti a manipulaci s těmito materiály.

     Pracovník BOZP přebírá podklady od osob odpovědných za nakládání s CHLaS, sleduje mimo zmiňované i takové důležité informace, jako jsou expoziční scénáře a SVHC látky. Spolupráce zainteresovaných stran, kam nepochybně patří i oddělení nákupu, je nesmírně důležitá. Protože pouze tehdy se do nakládání s CHLaS a BOZP, PO podaří vnést a nastavit systém.

O jako legislativu se opíráme?

     Paradoxně se nejedná tolik o „Zákon o chemických látkách a chemických směsích“, protože zde nejsou obsaženy všechny důležité informace, které by nám komplexně objasnily povinnosti a pravidla k nakládání s CHLaS, spíše zde najdeme rozsah kompetencí a postupy při správních řízeních. Zásadní informaci získáme z evropské legislativy:

Dále pak samozřejmě z legislativy české:

Jak se tedy k chemickým látkám chovat?

     Především s respektem. Se znalostí, kterou jsme získali řádným proškolením a praxí. Pracujme s nimi podle zásad BOZP. Víme, že CHLaS jsou označeny štítkem, sami musíme látky přeskladované do menších obalů označovat, a to jak a v jakém rozsahu vychází z různých zákonných předpisů. Označovat ale musíme i prostory, kde se s těmito látkami nakládá a navíc se jejich označování může v průběhu doby skladování měnit. Znalosti pracovního prostředí nás vedou i k tomu, kdo, kde a s jakou CHLaS nakládá. Proto můžeme v kritické chvíli poskytnout první pomoc, zvládnout případnou havárii, docenit hrozící havárii a konstruktivně ji vyřešit.

A kde nejdeme nejvíce informací?

     Rozhodně od výrobce, případně dodavatele CHLaS získáme nejucelenější informaci o té které látce a o způsobu nakládání s ní. Dodá ji jako bezpečnostní list, ve kterém jsou potřebné informace uvedeny. Je otázka, kdy je bezpečnostní list povinný, kdo a v jakém jazyce jej smí dodat, použít. Pokud jste pouze příjemci CHLaS, potom jsou tyto informace zásadní například i pro zpracování pravidel a jejich projednání s KHS. Z těchto materiálů následně přebírají informace zaměstnanci (přinejmenším při povinném školení).

     A tím se dostáváme i k tématu, kdo je oprávněn školit zaměstnance a co by mělo takové školení obsahovat. Školí se ve Vaší firmě i první pomoc při úrazu chemickou látkou? Praxe říká, že většina zaměstnanců majících v kompetenci BOZP tuto problematiku neškolí nebo pouze okrajově, což je nedokonale.

     Předpokládám, že jste již absolvovali různá školení zaměřená na problematiku chemických látek a směsí. Většinou ve smyslu evropských předpisů a jejich plnění v rámci REACH, CLP a dalších.

Pojďme se na problematiku nakládání s CHLaS podívat nově.
Zveme Vás na seminář s názvem:


Chemické látky a směsi ve vztahu k legislativě životního prostředí
a bezpečnosti práce a k evropským předpisům a povinnostem legislativy ČR
“.

Ing. Václav Kuncl
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: