485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

04_evidence.png

     Březen je za námi a s ním i čas, ve kterém každoročně probíhají ohlašovací povinnosti. Pro řádné, úplné a pravdivé podání hlášení je důležité správně vést průběžnou evidenci odpadů, obalů nebo provozní evidenci v ovzduší. Jedním z důležitých parametrů je četnost. Víte, jak často musíte do příslušné evidence zapisovat nové údaje?

Evidence odpadů a její četnost

     V agendě odpadů je četnost průběžné evidence stanovena vyhláškou 383/2001 Sb. v platném znění v § 21 odst. 2. Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech. Pokud nakládáte s autovraky nebo s elektroodpady, pak je nutné postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky. Četnost evidence je ale i pro tyto komodity řešena stejně nebo obdobně.

     Nejčastějším otázkou pro stanovení četnosti evidence odpadů je: „Co je to naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku?“ Smyslem výše uvedeného ustanovení není to, aby se do evidence zanesl záznam vždy při naplnění odpadkového koše či odhození odpadů do popelnice. Cílem je, aby se zápis učinil ve chvíli, kdy je označená nádoba na odpad plná. V praxi to bývá převážně v ten okamžik, kdy jí odváží oprávněná osoba. U nádob na komunální odpad nebo pro shromažďování odpadu, který vzniká nepřetržitě a tudíž je odvoz častější, stačí, když se celkové množství zaznamená do průběžné evidence jednou za měsíc.

Evidence obalů a její četnost

     Evidence obalů by měla být prováděna nezávisle na skutečnosti, zda jste osobou povinnou či nikoliv. To znamená, zda uvádíte na trh nebo do oběhu za kalendářní rok více než 300 kg obalů a zároveň máte obrat větší než 4,5 mil. Kč či nikoliv. Pro četnost evidence obalů je důležité, zda plníte povinnost ve vztahu k Autorizované obalové společnosti nebo jste přihlášení do režimu MŽP.

Zapojení k AOS (EKO-KOM)

     Evidenci obalů můžete provádět při nákupu obalových prostředku, ze kterých se po naplnění/použití stává obal. Tento režim se doporučuje např. v případě použití stretch folií. Druhou možností je zaevidování obalů při výstupu/prodeje balených výrobků z vaší provozovny. EKO-KOM požaduje tyto informace zasílat čtvrtletně. Proto doporučujeme evidovat obaly průběžně, minimálně tedy kvartálně.

Zapojení k režimu MŽP 

     Pokud zasíláte hlášení prostřednictvím ISPOP přímo na MŽP, pak evidenci veďte dle požadavků vyhlášky 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

     Dle § 1 této vyhlášky musí osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, vést průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů, které ji stanoví ohlašovací povinnost na základě podoby Ročního výkazu o obalech a odpadech z obalů a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů. Četnost zápisu do evidence tato vyhláška přesněji neurčuje. Proto doporučujeme zápis provádět ve chvíli, kdy vyvážíte zabalené výrobky z areálu provozovny.

Ovzduší a provozní evidence

     Provozní evidence se skládá ze stálých údajů o ZZO (zařazení zdroje, informace o komínech a výduších). Dále obsahuje souhrnně proměnné údaje např. v podobě provozních hodin, spotřeby paliv, spotřeby těkavých organických látek. Evidence ZZO velmi záleží na typu zdroje a také na konkrétním povolení provozu od krajského úřadu, který může nejen rozhodnutím zpřísnit např. emisní limity pro konkrétní zdroj, ale také zpřesnit interval průběžné evidence.

     Od 1. 1. 2017 máte povinnost uchovávat data o provozní evidenci v místě zdroje po dobu 6 let (novela zákona 201/2012 Sb. o ovzduší - §17 odst. 3c).

S námi najdete cestu

     Potřebujete poradit nebo získat jistotu, že ve Vaší společnosti na něco nezapomínáte? Využijte služeb našeho oddělení Poradenství a školení, které Vám dokáže poradit napříč všemi složkami životního prostředí a hlavně navrhnout taková opatření a poskytnout takové softwarové nástroje, aby Vás nic při případné kontrole nezaskočilo.

 

Bc. Jiří Tichý
poradce ve společnost INISOFT s.r.o.

 

Sdílejte tento článek: