485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech

3.3.2021
Vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu s účinností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v případě ukončení odpadového režimu vydává vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh.

 

V souvislosti s platností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vznikla Ministerstvu průmyslu a obchodu nová povinnost vydávání vyjádření v případě ukončení odpadového režimu dle § 9 odst. 2 zákona o odpadech, kdy odpad, který byl předmětem některého ze způsobů využití a není vymezen přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem a současně se nejedná o odpad určený k dalšímu zpracování způsobem, pro který jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a kritéria, přestane být odpadem.

Podklady žádosti

Součástí podání žádosti musí být žadatelem předloženy podklady, které umožní posoudit:

  • zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu – např. popisem v žádosti …
  • zda pro věc existuje trh nebo poptávka – např. vyjádření odběratele, smluvní ujednání …
  • zda věc splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh - popis v žádosti, popis norem, prohlášení o shodě výrobku, certifikace …

Z přiložených dokumentů žádosti musí být vždy zřejmé, že se jedná o stejnou konkrétní věc např. popis či název výrobku musí být uveden stejný v provozním řádu zařízení, v dokumentech dokladující existenci trhu či poptávky a v dokumentech prokazující plnění pravidel uvádění výrobků na trh.

V souladu s metodickým pokynem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 25. 1. 2021 Pro žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady, o souhlas s provozem malého zařízení, o povolení obchodování s odpady a plnění ohlašovacích povinností provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů žadatel musí Ministerstvu průmyslu a obchodu poskytnout veškeré podklady k zařízení, které rovněž předal krajskému úřadu.

Průvodní dokumentace

Dle ustanovení § 9 odst. 2 má být pro předmětný odpad zpracována průvodní dokumentace, jejíž náležitosti stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou. V současné době tato vyhláška není v účinnosti a proto doporučujeme do doby platnosti této vyhlášky zpracovat průvodní dokumentaci v rozsahu:

  • Původ vzniku odpadu
  • Proces zpracování či využití dopadu
  • Vlastnosti odpadu (vstupní parametry pro výrobní proces) např. normy, předpisy, chemické analýzy, výsledky laboratorních zkoušek a další
  • Konkrétní účel použití výsledného výrobku
  • Dokumenty dokladující plnění pravidel uvedení výrobku na trh

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/prumysl-a-zivotni-prostredi/vyjadreni-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-dle-zakona-541-2020-sb---o-odpadech--259824/