485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

16.6.2023
Dne 16. června 2023 vychází ve sbírce zákonů nová vyhláška č. 169/2023 Sb. o TAP z odpadů s účinností od 17. června 2023

Vyhláška stanovuje kritéria pro dva typy odpadu, které mohou přestat být odpadem. Jedná se o kritéria pro tuhá paliva z odpadů obecně a dále o speciální požadavky na tuhá paliva vyrobená z biomasy, která byla odpadem. Základní rozdíl mezi těmito dvěma typy tuhých paliv z odpadu spočívá v tom, že palivo vyrobené z odpadní biomasy musí splnit definici biomasy ke spalování ve stacionárních zdrojích podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se jedná o biomasu ke spalování ve stacionárních zdrojích, nemusí být při spalování paliva vyrobeného z takové odpadní biomasy plněny požadavky stanovené pro tepelné zpracování odpadu z hlediska ochrany ovzduší.

Vyhláška také nastavuje pravidla, při jejichž splnění bude možné využití vybraných tuhých paliv z odpadu mimo odpadový režim. Požadavky jsou stanoveny tak, aby v tomto procesu nedocházelo k ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví nad míru, kterou zajišťuje nakládání s těmito palivy v odpadovém režimu. Požadavky vztahující se k ochraně ovzduší při tepelném zpracování odpadu podle právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší zůstávají nadále zachovány.

 

Zdroj níže uvedeného textu: https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/23-169.htm 

Titul předpisu:

Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

Citace: 169/2023 Sb.Částka: 85/2023 Sb.
Na straně (od-do): 2443-2451Rozeslána dne: 16. června 2023
Druh předpisu: VyhláškaAutoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 8. června 2023Datum účinnosti od: 17. června 2023
Platnost předpisu: ANO
 
169

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 8. června 2023

 

o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpademMinisterstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 9 odst. 7, § 15 odst. 5 písm. a) a § 94 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"):

 

§ 1

 

Předmět úpravy


Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
 

a)
tuhé palivo z odpadu, které přestává být odpadem,
 
b)
okamžik, kdy tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem,
 
c)
konkrétní účel, ke kterému smí být tuhé palivo z odpadu využíváno,
 
d)
požadavky na odpad vstupující do procesu využití, při kterém vznikne tuhé palivo z odpadu,
 
e)
postup zpracování odpadu v rámci procesu využití, během kterého vznikne tuhé palivo z odpadu,
 
f)
kvalitativní kritéria, která musí tuhé palivo z odpadu splnit, aby přestalo být odpadem,
 
g)
požadavky na vzorkování a zkoušení,
 
h)
náležitosti průvodní dokumentace,
 
i)
některé požadavky na informace o odpadu, který je předáván do zařízení určeného k využití odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu, a o původci tohoto odpadu a
 
j)
některé požadavky na vedení průběžné evidence o nakládání s odpady v zařízení určeném k využití odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu.

 
§ 2

 

Tuhé palivo z odpadu

 

(K § 9 odst. 7 zákona)


(1) Tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem, pokud
 

a)
je vyrobeno pouze z ostatních odpadů, se kterými není možné nakládat vhodnějším způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a které zároveň splňují podmínky pro uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách,
 
b)
splňuje požadavky na tuhé alternativní palivo pro některou ze tříd uvedených v technické normě ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy,
 
c)
je vyrobeno ve stacionárním zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv,
 
d)
ze zařízení k využití odpadu podle písmene c) se předá do spalovacího stacionárního zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 20 MW, do spalovny odpadu nebo do rotační pece na výrobu cementářského slínku nebo rotační, šachtové nebo jiné pece na výrobu vápna, v kterých se energeticky využije a které splňují následující podmínky:
 
1.
jsou provozovány na území České republiky,
 
2.
jsou konkrétně vymezeny v průvodní dokumentaci tuhého paliva z odpadu,
 
3.
jsou provozovány v souladu s povolením provozu vydaným pro tepelné zpracování odpadu ve stacionárním zdroji uvedeném v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší2) nebo integrovaným povolením vydaným podle zákona o integrované prevenci3), které ho nahrazuje, a
 
4.
jsou součástí záměru podléhajícího povolení podle stavebního zákona4),
 
e)
při energetickém využití ve stacionárních zdrojích podle písmene d) jsou pro spalování tuhého paliva z odpadu stanoveny a plněny stejné požadavky podle zákona o ochraně ovzduší5) a zákona o integrované prevenci5), včetně požadavků na nejlepší dostupné techniky6), jako by docházelo k tepelnému zpracování odpadu, a
 
f)
je konkrétně vymezeno jako materiál na vstupu v povolení provozu stacionárního zdroje podle písmene d), ve kterém bude používáno.
 

(2) Tuhé palivo z odpadu přestává být odpadem v okamžiku fyzické přejímky do provozovny stacionárního zdroje podle odstavce 1 písm. d).

 

§ 3

 

Palivo z odpadní biomasy

 

(K § 9 odst. 7 zákona)


(1) Podmínky, na jejichž základě přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem podle § 2, se neuplatní na tuhé palivo z odpadu, které je vyrobeno z biomasy, která je odpadem (dále jen "palivo z odpadní biomasy").

(2) Palivo z odpadní biomasy přestává být odpadem, pokud
 

a)
je vyrobeno pouze z ostatních odpadů vymezených v tabulce č. 1.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce, se kterými není možné nakládat vhodnějším způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
 
b)
splňuje definici biomasy ke spalování ve stacionárních zdrojích a požadavky na její spalování podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
 
c)
splňuje nejvýše přípustný obsah škodlivin stanovený v tabulce č. 1.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce při dodržení rozsahu stanovovaných polycyklických aromatických uhlovodíků uvedeného v tabulce č. 1.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce; splnění těchto hodnot nesmí být dosaženo ředěním,
 
d)
je vyrobeno ve stacionárním zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv, a
 
e)
ze zařízení k využití odpadu podle písmene d) se předá do spalovacího stacionárního zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, v kterém se energeticky využije a který splňuje následující podmínky:
 
1.
je provozován na území České republiky,
 
2.
je konkrétně vymezen v průvodní dokumentaci paliva z odpadní biomasy,
 
3.
je provozován v souladu s povolením provozu vydaným pro stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší2) nebo integrovaným povolením vydaným podle zákona o integrované prevenci3), které ho nahrazuje, a
 
4.
je součástí záměru podléhajícího povolení podle stavebního zákona4).
 

(3) Pokud je palivo z odpadní biomasy vyrobeno pouze z odpadů vymezených v tabulce č. 1.4 přílohy č. 1 k této vyhlášce, které jsou rostlinným materiálem neznečištěným chemickými látkami, splnění kritéria podle odstavce 2 písm. c) se nevyžaduje.

(4) Palivo z odpadní biomasy přestává být odpadem v okamžiku fyzické přejímky do provozovny stacionárního zdroje podle odstavce 2 písm. e).

 

§ 4

 

Průvodní dokumentace

 

(K § 9 odst. 7 zákona)


Obsahové náležitosti průvodní dokumentace tuhého paliva z odpadu, kterou musí být vybavena každá jednotlivá dodávka nejpozději v okamžiku výstupu ze zařízení, ve kterém je vyrobeno, jsou stanoveny v tabulkách č. 2.1 a 2.2 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Průvodní dokumentace musí obsahovat také údaje pro specifikaci tuhých alternativních paliv podle přílohy A k technické normě ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy.

 

§ 5

 

Údaje o odpadu

 

[K § 15 odst. 5 písm. a) zákona]


(1) Součástí údajů o odpadu, který je předáván do zařízení k využití odpadu určeného k výrobě tuhého paliva z odpadu podle § 2, musí být údaje o původci odpadu a o původu odpadu s odůvodněním, proč se má za to, že odpad splní podmínky pro uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021. V případě, že není možné na základě údajů o původu odpadu prokázat, že odpad splní podmínky pro uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, musí být součástí údajů o odpadu údaje o obsahu perzistentních organických znečišťujících látek, jejichž obsah není možné vyloučit, včetně protokolů o vzorkování a zkouškách odpadu nebo jejich kopií.

(2) Součástí údajů o odpadu, který je předáván do zařízení k využití odpadu určeného k výrobě tuhého paliva z odpadu podle § 2 nebo 3, je zdůvodnění, proč s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

 

§ 6

 

Průběžná evidence

 

(K § 94 odst. 2 zákona)


Součástí průběžné evidence odpadů provozovatele zařízení k využití odpadu, ze kterého vystupují tuhá paliva z odpadu podle § 2 nebo 3, je u každého zaznamenaného údaje o výrobě tuhého paliva z odpadu jednoznačné identifikační číslo dodávky a kopie příslušné průvodní dokumentace. Ke každému záznamu o výrobě tuhého paliva z odpadu podle § 2 nebo 3 se do 1 týdne od předání dodávky připojí dokument vydaný provozovatelem stacionárního zdroje, který potvrzuje přijetí dodávky a obsahuje jednoznačnou identifikaci stacionárního zdroje, ve kterém se tuhé palivo z odpadu využije, jednoznačné identifikační číslo dodávky a hmotnost paliva dodaného v dodávce.

 

§ 7

 

Požadavky na vzorkování a zkoušení

 

(K § 9 odst. 7 zákona)


Požadavky na vzorkování a zkoušení pro účely ověření splnění požadavků na tuhé alternativní palivo některé ze tříd podle technické normy ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy a pro účely ověření splnění kritérií uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

 

§ 8

 

Oznámení technického předpisu


Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

 

§ 9

 

Přechodná ustanovení


(1) Do 31. prosince 2023 se požadavky podle této vyhlášky neuplatní na tuhé palivo z odpadu, včetně paliva z odpadní biomasy, které je vyrobeno výhradně z ostatního odpadu a přestalo být odpadem v souladu s § 154 odst. 5 nebo § 156 odst. 5 zákona.

(2) Do 31. prosince 2024 se požadavky podle této vyhlášky neuplatní na palivo z odpadní biomasy, které je vyrobeno výhradně z ostatního odpadu a pro které bylo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky vydáno povolení podle § 10 odst. 1 zákona.

 

§ 10

 

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

Ministr životního prostředí:
Mgr. Hladík v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.____________________________________________________________

1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.
2)
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
6)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.
 
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/163/EU ze dne 26. března 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého.

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 169/2023 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 169/2023 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 169/2023 Sb.

 

(Přílohy nejsou v digitální podobě)