485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nový Metodický pokyn MŽP k zavedení jednotného environmentálního stanoviska do praxe správních orgánů

13.10.2023
MŽP vydalo ke dni 30. září 2023 nový Metodický pokyn Jednotné environmentální stanovisko (JES), které zavádí zákon č. 148/2023 Sb.

Nový Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí - Jednotné environmentální stanovisko (JES),

které zavádí zákon č. 148/2023 Sb.. o jednotném environmentálním stanovisku je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona, ať už jde o záměry vyžadující EIA nebo záměry ostatní, a další záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona, např. zákona horního.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto až 26 správních úkonů obsažných v 9 různých zákonech z oblasti životního prostředí, které mají podle platné a účinné právní úpravy většinou podobu závazného stanoviska, v některých případech však i rozhodnutí či vyjádření. Příslušným orgánem vydávajícím JES bude v definovaných případech krajský úřad (záměry v režimu EIA podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; záměry, pro jejichž realizaci je vyžadována výjimka z tzv. druhové ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny; je-li záměrem dotčen zemědělský půdní fond o rozloze pozemků větší než 1 ha nebo pozemky určené k plněné funkcí lesa o rozloze větší nebo rovné 1 ha; jsou-li záměrem dotčeny hraniční vody podle vodního zákona; je-li součástí záměru stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce nebo parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání; je-li součástí záměru nový objekt nebo nová stavba, které jsou umístěné v dosahu havarijních projevů podle zákona o prevenci závažných havárií), v ostatních případech pak obecní úřad obce s rozšířenou působností. U několika konkrétně typově stanovených záměrů (výslovně uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí) bude k vydání JES příslušné Ministerstvo životního prostředí. Pokračovat ve čtení.

 

Přesné znění Metodického pokynu naleznete zde

 

ZDROJ: https://www.mzp.cz/cz/jednotne_environmentalni_stanovisko