485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nové metodické sdělení odboru cirkulární ekonomiky a odpadů MŽP k přechodným ustanovením § 153 odst. 2 a § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

29.1.2024
Výklad přechodných ustanovení ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu, na základě kterého přestává být na výstupu takového zařízení odpad odpadem

NOVÉ METODICKÉ SDĚLENÍ odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí k přechodným ustanovením § 153 odst. 2 a § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydáno v Praze dne 29. ledna 2024.

Výklad přechodných ustanovení ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu, na základě kterého přestává být na výstupu takového zařízení odpad odpadem

Podle § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, smí být zařízení určená k využití nebo odstranění odpadu provozována na základě souhlasu krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., pokud provozovatel takového zařízení požádal o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. nejpozději do 30. 6. 2023. Takové zařízení smí být provozováno na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. až do dne, kdy bude o jeho žádosti o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. pravomocně rozhodnuto.

Zároveň podle § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. se souhlas s provozem zařízení na využití odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., na základě, kterého přestával být odpad na výstupu takového zařízení odpadem v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., účinným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za povolení podle § 10 odst. 1 nového zákona o odpadech.

MŽP má za to, že ustanovení § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. je třeba vykládat v kontextu přechodného ustanovení v § 153 odst. 2. V případě, že provozovatel takového zařízení požádal o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., je třeba považovat souhlas s provozem zařízení na využití odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., na základě kterého přestával být na výstupu takového zařízení odpad odpadem, za povolení podle § 10 odst. 1 zákona 2 č. 541/2020 Sb., a to v tomto případě až do doby, kdy bude o této žádosti pravomocně rozhodnuto.

Opačný výklad by vedl k situaci, kdy by zařízení provozované podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/ 2001 Sb. sice mohlo být po 31. 12. 2023 na základě přechodného ustanovení § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. provozováno, ale nemohly by z něj vystupovat výrobky, které přestávají být odpadem. Takový výklad by fakticky zakazoval provoz zařízení na využívání odpadů formou recyklace, která nemají doposud pravomocně vydáno povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., a to i v případě, že provozovatelé těchto zařízení o vydání povolení v souladu s přechodným ustanovením požádali včas v termínu dle přechodného ustanovení do 30. 6. 2023. Podle § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. by sice zařízení formálně provozovat mohla, nicméně fakticky nikoli, protože podstatou recyklace je výroba nových výrobků z odpadu. Pokud by nebylo možné považovat výstupy ze zařízení za výrobky, museli by provozovatelé těchto zařízení provozovat jen úpravu odpadu a hledat pro své výstupy v režimu odpadu nová uplatnění.

Tento výklad by tak po přechodnou dobu vedl k výraznému omezení recyklace v České republice, což je v rozporu s cílem zákona o odpadech. V § 3 odst. 3 zákon o odpadech uvádí, že výklad a použití tohoto zákona musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

S ohledem na výše uvedené je proto nezbytné při provozu zařízení na využití odpadů formou recyklace upřednostnit zájem zákonodárce na kontinuitě fungování odpadového hospodářství vyjádřený v přechodném ustanovení podle § 153 odst. 2 a umožnit zařízením, na která se vztahuje přechodné ustanovení podle § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., aby mohla být do vydání povolení podle § 21 odst. 2, jehož součástí bude povolení podle § 10 odst. 1 (za předpokladu, že bylo o vydání tohoto povolení požádáno do 30. 6. 2023), provozována v souladu se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. A to včetně toho, že výstupy ze zařízení se stanou výrobkem, který není odpadem.

Výše uvedené se nijak nedotýká odpadů, u nichž jsou podmínky ukončení odpadového režimu nastaveny přímo nařízením EU nebo prováděcí vyhláškou.

Platnost a účinnost: Toto metodické sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 29. ledna 2024.

  • Kompletní znění metodického sdělení naleznete zde

 

 

Vzdělávejte se s námi:

Vyberte si z naší nabídky seminářů zaměřených na legislativu všech složek životního prostředí nebo se vzdělávejte v práci s našimi programy 

ZOBRAZIT ŠKOLENÍ

 

 

Zdroj: MŽP

Sdílejte tento článek: