485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nové metodické doporučení pro obce k informacím pro občany a indikátorům odpadového hospodářství obce

22.5.2023
MŽP vydalo v květnu 2023 nové metodické doporučení pro poskytování informací obcemi o odpadovém hospodářství občanům a soustavu indikátorů odpadového hospodářství obce

Obce jsou základním článkem při nakládání s komunálními odpady. Je třeba monitorovat stav odpadového hospodářství na obecní úrovni, plnění cílů stanovených pro obce, zvyšovat osvětu a poskytovat dostatek informací občanům o odpadovém hospodářství. Za účelem zvýšení odděleného soustředění, třídění, využitelných a recyklovatelných složek komunálních odpadů a zlepšení nakládání s komunálními odpady v obcích je nutné intenzivně a opakovaně občany informovat a vzdělávat o nastavení a výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady.

Obec má podle zákona o odpadech povinnost sdělovat občanům informace nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Obec má povinnost sledovat plnění závazného zákonného cíle v oblasti třídění komunálních odpadů. O plnění cíle by měla rovněž informovat své občany.

Metodické doporučení a indikátory ke stažení zde:

Metodika pro obce informace a indikatory (pdf)

Zdroj: Průmyslová ekologie