485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nová vyhláška č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

28.1.2022
Ve sbírce zákonů vyšla dne 21. ledna 2022 nová vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.

Dne 21.1.2022 vyšla ve sbírce zákonů nová vyhláška č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností.  Plné znění toto nové vyhlášky je dostupné na internetové adrese www.sbirka.cz a na stránkách MVČR https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39314 (soubor pdf). Předpokládáme, že příští týden bude nová vyhláška dostupná i na oblíbeném portálu www.zakonyprolidi.cz. Nová vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou ustanovení § 21 odst. 2 písm. a), § 21 odst. 7 a přílohy č. 7, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2023.

Z pohledu evidence a ohlašování jsou důležitá první dvě přechodná ustanovení v § 33 nové vyhlášky:

(1) Výrobci a provozovatelé kolektivních systémů vedou do konce roku 2022 evidenci a podávají roční zprávu o výrobcích s ukončenou životností za roky 2021 a 2022 podle požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., nebo vyhlášky č. 248/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Pokud bude roční zpráva podána v souladu s těmito požadavky, považují se všechny údaje, které jsou součástí roční zprávy podle § 12, za ohlášené.

(2) Zpracovatelé odpadních elektrozařízení vedou do konce roku 2022 průběžnou evidenci o odpadních elektrozařízeních a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi a podávají hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za roky 2021 a 2022 podle požadavků vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. Pokud bude hlášení ohlášeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., považují se všechny údaje, které jsou součástí hlášení podle § 22 odst. 3, za ohlášené.