485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

MPO – Seznam odpadů a výrobků z odpadů, které přestávají být odpadem

8.8.2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo seznam odpadů, které přestávají být odpadem při splnění stanovených kritérií a pro něj nejsou vydávány vyjádření MPO dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Seznam odpadů a výrobků z odpadů, které přestávají být odpadem při splnění stanovených kritérií, pro které MPO nevydává vyjádření

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo seznam odpadů, které přestávají být odpadem při splnění stanovených kritérií a pro něj nejsou vydávány vyjádření MPO dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech


 

I. Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“):

Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu

V přechodném ustanovení uvedeném v § 83 odst. 2 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady jsou uvedena kritéria, při jejichž splnění přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu odpadem, pokud jde o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, s platností do 31. prosince 2024.

Jedná se o materiály vyrobené výhradně z odpadu pocházejícího z dřívější stavební konstrukce nebo rostlého terénu, který je minerálním inertním materiálem, katalogových čísel:

17 01 01          Beton

17 01 02          Cihly

17 01 03          Tašky a keramické výrobky

17 01 07          Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 05 04          Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nebo

17 05 08          Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

19 12 09          Nerosty (např. písek, kameny)

20 02 01          Zemina a kameny

 

Znovuzískaná asfaltová směs

Znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi přestává být až do 31. prosince 2023 odpadem, pokud jsou na základě § 83 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady plněny požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

 

Výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady odpadem

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady v § 53 a přílohách č. 29 - 32 stanovuje kritéria, při jejichž splnění přestávají být výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady odpadem. Výstupy ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů se podle svých vlastností a způsobu využití zařazují do skupin uvedených v příloze č. 29 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, jež jsou uvedeny níže.

Seznam biologicky rozložitelných odpadů je uveden v příloze č. 25 vyhlášky ř. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání

Podmínky pro využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání jsou uvedeny v § 7 a příloze č. 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 

II. Podle vyhlášky č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem:

Vyhláška stanovuje v § 2 kritéria, při jejichž splnění přestává být odpadem tuhé alternativní palivo vyrobená za daných podmínek z ostatních odpadů a v § 3 kritéria pro palivo z odpadní biomasy.

Tuhé alternativní palivo musí být kromě dalších podmínek vyrobené z ostatních odpadů a splňovat některou ze tříd uvedených v technické normě ČSN EN ISO 21640 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy.

Palivo z odpadní biomasy může být vyrobeno pouze z následujících odpadů:

02 01 03          Odpad rostlinných pletiv

02 01 07          Odpady z lesnictví

03 01 01          Odpadní kůra a korek

03 01 05          Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 01          Odpadní kůra a dřevo

15 01 03          Dřevěné obaly

17 02 01          Dřevo

19 12 07          Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

20 01 38          Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

 

III. Podle nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Železný a ocelový šrot – tj. kovový šrot, který obsahuje hlavně železo a ocel

Hliníkový šrot – tj. kovový šrot, který obsahuje hlavně hliník a slitiny hliníku

 

IV: Podle nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Skleněné střepy získané procesem využití z odpadního skla

 

V. Podle nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Měděný šrot – tj. kovový šrot obsahující převážně měď a slitiny mědi

 

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/prumysl-a-zivotni-prostredi/vyjadreni-mpo-dle-zakona-o-odpadech/seznam-odpadu-a-vyrobku-z-odpadu--ktere-prestavaji-byt-odpadem-pri-splneni-stanovenych-kriterii--pro-ktere-mpo-nevydava-vyjadreni--275588/